[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) ::
جلد 30 شماره 3 صفحات 287-298 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر مداخله آموزش شوخ طبعی کارکنان بر افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان ساکن در آسایشگاه‌های شهر تهران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
طناز طاهری قراگزلو1 ، محبوبه صفوی 2، محمد فشارکی3
1- کارشناسی ارشد روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، msafavi@iautmu.ac.ir
3- دانشیار آمار زیستی، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (723 مشاهده)
سابقه و هدف: امروزه سالمندی شیوع بالایی دارد و سالمندان با مشکلات روانشناختی مواجه هستند. مداخلات آموزشی کارکنان آسایشگاه­ها می­تواند بر رضایت و عملکرد آنها تاثیرگذار باشد. در این مطالعه تاثیر مداخله آموزش شوخ طبعی کارکنان بر افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان آسایشگاه های منتخب شهر تهران در سال 1397 بررسی شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده که بر روی دو گروه 30 نفری از سالمندان در آسایشگاه های توحید و فرزانگان انجام شد، گروه مداخله آموزش شوخ طبعی را در 7 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) برای جمع آوری داده­ها استفاده شد. تحلیل داده­ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS-v23 صورت گرفت. 
یافته­ها: دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک و افسردگی، اضطراب و استرس در مرحله پیش آزمون اختلاف معنی­داری نداشتند (05/0<p). در گروه مداخله کاهش ایجاد شده در اضطراب و استرس سالمندان معنی­دار بود (05/0>p). نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از اثربخشی مداخله در زمینه کاهش اضطراب و استرس بود و 43 درصد تغییرات واریانس اضطراب و 25 درصد تغییرات واریانس استرس ناشی از متغیر مستقل بود.
نتیجه­گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر، مداخله آموزش شوخ طبعی کارکنان در زمینه کاهش اضطراب و استرس سالمندان موثر است و لذا با توجه به کم هزینه بودن، قابلیت اجرایی و ایمن بودن، توصیه می شود شرایط برای اجرای آن در سایر آسایشگاه­ها فراهم شود.
واژه‌های کلیدی: شوخ طبعی، افسردگی، اضطراب، استرس، سالمندان، مراکز نگهداری سالمندان
متن کامل [PDF 391 kb]   (358 دریافت)    
نيمه آزمايشي : كارآزمايي باليني | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: 1398/1/30 | پذیرش: 1398/5/1 | انتشار: 1399/6/30
فهرست منابع
1. 1. WHO. World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization; 2015.
2. Lyons AC, Grable JE, Joo S-H. A cross-country analysis of population aging and financial security. Agricultural and Consumer Economics 2018; 12:96-117. [DOI:10.1016/j.jeoa.2018.03.001]
3. Lee RD, Mason A. Population aging and the generational economy: a global perspective. New York: Edward Elgar Publishing; 2011. [DOI:10.4337/9780857930583]
4. Gavrilov L, Heuveline P. Aging of population. In: Demeny P, McNicoll G, Eds. The encyclopedia of population. New York: Macmillan Reference USA; 2003.
5. Bloom DE, Canning D, Fink G. Population aging and economic growth. Globalization and Growth 2010; 297. [DOI:10.3386/w16705]
6. Hetzel L, Smith A. 65 years and over population: 2000: Census 2000 Brief. USA: DIANE Publishing; 2008.
7. Leila V, Abolghasem P, Batoul A, Ali AS. Quality assessment tools and Management for medication prescription in elderly. Hospital J 2013;11:4-12.
8. Mirzaie M, Darabi S. Population Aging in Iran and Rising Health Care Costs. Iranian Journal of Ageing 2017;12:156-169. [In Persian] [DOI:10.21859/sija-1202156]
9. Hao G, Bishwajit G, Tang S, Nie C, Ji L, Huang R. Social participation and perceived depression among elderly population in South Africa. Clin Interv Aging 2017;12:971. [DOI:10.2147/CIA.S137993]
10. Ahern J, Matthay EC, Goin DE, Farkas K, Rudolph KE. Acute changes in community violence and increases in hospital visits and deaths from stress-responsive diseases. Epidemiology 2018;29:684-691. [DOI:10.1097/EDE.0000000000000879]
11. Hawkley LC, Kocherginsky M. Transitions in loneliness among older adults: A 5-year follow-up in the National Social Life, Health, and Aging Project. Res Aging 2018;40:365-387. [DOI:10.1177/0164027517698965]
12. Shahboulaghi M, Moghaddam AG, Khoshnou H, Karbalaee Z, Mohammadi M. mental health in the elderly and its predictive factors. World Family Medicine Journal 2017;7:314. [DOI:10.5742/MEWFM.2017.93181]
13. Ghafari M, Sharifirad G, Zanjani S, AH. Stress, Anxiety and Depression Levels Among Elderly Referrals to Tehran Elderly Club. Iranian Journal of Ageing 2012;7:53-59. [In Persian]
14. Christiansen J, Larsen FB, Lasgaard M. Do stress, health behavior, and sleep mediate the association between loneliness and adverse health conditions among older people? Soc Sci Med 2016;152:80-86. [DOI:10.1016/j.socscimed.2016.01.020]
15. Gharanjik A, Mohammadi Shahbolaghi F, Ansari G, Najafi F, Ghaderi S, Ashrafi K, et al. The Prevalence of Depression in Older Turkmen Adults in 2010. Iranian Journal of Ageing 2010;6:34-39. [In Persian]
16. Liu L, Gou Z, Zuo J. Social support mediates loneliness and depression in elderly people. J Health psychol 2016;21:750-758. [DOI:10.1177/1359105314536941]
17. Keshavarzi S, Ahmadi SM, Lankarani KB. The impact of depression and malnutrition on health-related quality of life among the elderly Iranians. Glob J Health Sci 2015;7:161. [DOI:10.5539/gjhs.v7n3p161]
18. Schak KM, Vande Voort JL, Johnson EK, Kung S, Leung JG, Rasmussen KG, et al. Potential risks of poorly monitored ketamine use in depression treatment. Am J Psychiatry 2016;173:215-218. [DOI:10.1176/appi.ajp.2015.15081082]
19. Shulman B, Dueck R, Ryan D, Breau G, Sadowski I, Misri S. Feasibility of a mindfulness-based cognitive therapy group intervention as an adjunctive treatment for postpartum depression and anxiety. J Affect Disord 2018;235:61-67. [DOI:10.1016/j.jad.2017.12.065]
20. Wellenzohn S, Proyer RT, Ruch W. Humor-based online positive psychology interventions: a randomized placebo-controlled long-term trial. J Posit Psychol 2016;11:584-594. [DOI:10.1080/17439760.2015.1137624]
21. Randler C, Wüst-Ackermann P, Demirhan E. Humor reduces anxiety and disgust in anticipation of an educational dissection in teacher students. Int J Environ Sci Educ 2016;11:421-432.
22. Martin RA, Ford T, Eds. The psychology of humor: an integrative approach. Cambridge, Massachusetts: Academic press; 2018. [DOI:10.1016/B978-0-12-812143-6.00004-7]
23. Savage BM, Lujan HL, Thipparthi RR, DiCarlo SE. Humor, laughter, learning, and health! A brief review. Adv Physiol Educ 2017;41:37-41. [DOI:10.1152/advan.00030.2017]
24. Torgheh M, Alipour A. Effect of humour on burnout and resiliency of nurses. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2015;25:57-64. [In Persian]
25. Pérez‐Aranda A, Hofmann J, Feliu‐Soler A, Ramírez‐Maestre C, Andrés‐Rodríguez L, Ruch W, et al. Laughing away the pain: A narrative review of humour, sense of humour and pain. Eur J Pain 2019;23:220-233. [DOI:10.1002/ejp.1309]
26. Yasuda M, Sakakibara H. Care staff training based on person-centered care and dementia care mapping, and its effects on the quality of life of nursing home residents with dementia. Aging Ment Health 2017;21:991-996. [DOI:10.1080/13607863.2016.1191056]
27. Robert C, Da Motta Veiga S. Conversational humor and job satisfaction at work: exploring the role of humor production, appreciation, and positive affect. Humor 2017; 4:417-438. [DOI:10.1515/humor-2017-0034]
28. Mahbobeh S, Rostambeygi P, Barkhordary M, Roshandel A. Effect of humor training on social function in nursing student of Islamic Azad University of Estahban. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 2013;4:348-352. [In Persian]
29. Plaku-Alakbarova B, Punnett L, Gore R. Nursing home employee and resident satisfaction and resident care outcomes. Saf Health Work 2018:408-415. [DOI:10.1016/j.shaw.2017.12.002]
30. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther 1995;33:335-343. [DOI:10.1016/0005-7967(94)00075-U]
31. Sahebi A, Asghari MJ, Salari RS. Validation of depression anxiety and stress scale (DASS-21) for an Iranian population. Iran Psychol 2005;4:299-313.
32. Asghari A, Saed F, Dibajnia P. Psychometric properties of the Depression Anxiety Stress Scales-21 (DASS-21) in a non-clinical Iranian sample. Int J Psychol 2008;2:82-102.
33. Zhang C, Xue Y, Zhao H, Zheng X, Zhu R, Du Y, et al. Prevalence and related influencing factors of depressive symptoms among empty-nest elderly in Shanxi, China. J Affect Disord 2019;245:750-756. [DOI:10.1016/j.jad.2018.11.045]
34. Rathod MS, Dixit JV, Goel AD, Yadav V. Prevalence of depression in an urban geriatric population in Marathwada region of Western India. Indian J Psychol Med 2019;41:32. [DOI:10.4103/IJPSYM.IJPSYM_234_18]
35. Sarokhani D, Parvareh M, Dehkordi AH, Sayehmiri K, Moghimbeigi A. Prevalence of depression among Iranian elderly: systematic review and meta-analysis. Iran J Psychol 2018;13:55.
36. Baharlooei O, Alavi M, Adelmehraban M. Psychosocial factors predicting length of hospitalization in elderly individuals with diabetes in selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in 2015. ARYA atheroscler 2017;13:103-108.
37. Lim GY, Tam WW, Lu Y, Ho CS, Zhang MW, Ho RC. Prevalence of Depression in the Community from 30 Countries between 1994 and 2014. Sci Rep 2018;8:2861. [DOI:10.1038/s41598-018-21243-x]
38. Gök Ugur H, Yaman Aktaş Y, Orak OS, Saglambilen O, Aydin Avci İ. The effect of music therapy on depression and physiological parameters in elderly people living in a Turkish nursing home: a randomized-controlled trial. Aging Ment Health 2017;21:1280-1286. [DOI:10.1080/13607863.2016.1222348]
39. Babazadeh T, Sarkhoshi R, Bahadori F, Moradi F, Shariat F, Sherizadeh Y. Prevalence of depression, anxiety and stress disorders in elderly people residing in Khoy, Iran (2014-2015). J Anal Res Clin Med 2016;4:122-128. [DOI:10.15171/jarcm.2016.020]
40. Zeraati M, Haghani Zemeidani M, Khodadadi Sangdeh J. The comparison of depression and death anxiety among nursing home resident and non-resident elderlies. Iran J Nurs 2016;29:45-54. [DOI:10.29252/ijn.29.102.45]
41. Azadi A, Taghinezhad H, Bastami M, Bastami A, Pashaei sabet F. The study amount of anxiety and depression among elderly diabetic patients referred to Shahid Mostafa Khomeini in Ilam and Shohada Ashayer Hospitals in Khoramabad, 2015. Iran J Nurs 2016;11:1-9.
42. Elias S. Prevalence of loneliness, anxiety, and depression among older people living in long-term care: a review. International Journal of Care Scholars 2018;1:39-43.
43. Kivimäki M, Steptoe A. Effects of stress on the development and progression of cardiovascular disease. Nat Rev Cardiol 2018;15:215. [DOI:10.1038/nrcardio.2017.189]
44. Arman M. The comparison of depression, anxiety and stress between active and inactive old women in Isfahan. J Rehab Med 2014;3:82-88. [In Persian]
45. Zaki M, Ahmed F, Sayed F. Effect of guided imagery in reduction of stress among elderly people in geriatric homes. Am J Nurs 2018;6:380-387.
46. Oktug Z. The moderating role of employees' humor styles on the relationship between job stress and emotional exhaustion. Int Bus Res 2017;10:131. [DOI:10.5539/ibr.v10n4p131]
47. Chipps J, Jarvis M. Social capital and mental well-being of older people residing in a residential care facility in Durban, South Africa. Aging Ment Health 2016;20:1264-1270. [DOI:10.1080/13607863.2015.1105196]
48. Wijewardena N, Samaratunge R, Härtel CEJ, Eds. Managing with humor; a novel approach to building positive employee emotions and psychological resources. Singapore: Springer, Singapore 2019:141-153. [DOI:10.1007/978-981-13-3636-2_6]
49. Safavi M, Abdollahi SM, Salmani MM, Rahimi H, Nasirizade M. Relationship between nurses' quality performance and their job satisfaction. J Nurs Manag 2017; 6:53-61. [DOI:10.29252/ijnv.6.1.53]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Taheri Gharagzlu T, Safavi M, Fesharaki M. The effect of employee's humor training on depression, anxiety and stress of the elderly residents in Tehran's nursing homes: a randomized clinical trial. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (3) :287-298
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1812-fa.html

طاهری قراگزلو طناز، صفوی محبوبه، فشارکی محمد. تاثیر مداخله آموزش شوخ طبعی کارکنان بر افسردگی، اضطراب و استرس سالمندان ساکن در آسایشگاه‌های شهر تهران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده. فصلنامه علوم پزشکی. 1399; 30 (3) :287-298

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1812-fa.htmlدوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4313