:: دوره 29، شماره 1 - ( بهار98 1397 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 64-70 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر سینرژیک نانو ذرات نقره (AgNPs) و جنتامایسین برعلیه جدایه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
سمیه اسماعیلی1، سید رضا حسینی دوست2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناورری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناورری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (934 مشاهده)
سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهم­ترین پاتوژنهای فرصت طلب و از جمله عوامل اصلی  عفونت­های بیمارستانی محسوب می­شود که با توجه به مقاومت­های دارویی گسترده، درمان آن با مشکلات جدی مواجه است. هدف اصلی این تحقیق، تعیین اثر هم افزایی و جنتامایسین علیه جدایه­های بالینی سودوموناس آئروموناس است.
روش بررسی: شصت سوش سودوموناس آئروژینوزا از نمونه­های بالینی جمع آوری شده از دو بیمارستان تهران جداسازی شدند. تمامی جدایه­ها به کمک تست­های استاندارد باکتری شناسی تایید شدند و سپس الگوی حساسیت دارویی آنها با استفاده از روش استاندارد کربی بایر برای جنتامایسین و AgNPs مشخص و MIC مربوطه محاسبه شد. در پایان، اثر ضد سودومونایی نسبت­های گوناگون آنتی بیوتیک و AgNPs بررسی و نتایج از نظر آماری تحلیل شد. 
یافته­ها: مطابق جدول­های CLSI بیش از  56 درصد ایزوله­ها نسبت به جنتامایسین مقاوم، 3/13 درصد نیمه حساس و 30 درصد آنها حساس بودند. تقریبا تمامی ایزوله­های آزمایش شده نسبت به 10 میکروگرم در میلی لیتر AgNPs حساسیت نشان دادند. با این حال بهترین اثر ضد سودومونایی از مخلوط هر دو به نسبت مساوی ملاحظه شد.
نتیجه­گیری: می­توان نتیجه گیری کرد که AgNPs باعث افزایش اثر ضد باکتریایی جنتامایسین در مخلوط به نسبت مساوی می­شود. به نظر می­رسد آزمایش اندازه­های متفاوت AgNPs در مخلوط، اثر باکتریایی  نسبت آنتی بیوتیک نانو ذره را  تحت تاثیر قرار می­دهد.
واژه‌های کلیدی: سینیرژیک، مقاومت آنتی بیوتیکی، سودوموناس آئروژینوزا، جنتامایسین، نانوذرات نقره
متن کامل [PDF 217 kb]   (307 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه تجربي | موضوع مقاله: ميكروبيولوژي
دریافت: 1396/11/25 | پذیرش: 1397/3/27 | انتشار: 1397/12/20
فهرست منابع
1. Hosseini Doust R, Saberi M, Hosseini MJ, Mohabati Mobarez A. Surveillance of current antibiotic resistance among clinical isolates S. aureus, E. coli and P. aeroginosa collected from five Iranian cities. JPSH 2012;1:27-38.
2. Nazari Monazam A, Hosseini Doust SR, Mirnejad R. Prevalence Per and VEB beta-lactamase genes among Acinetobacte baumanni isolated from patients in Tehran by PCR. Iran J Med Microbiol 2014;8;28-35.
3. Adabi M, Talebi Taher M, Arbabi L, Afshar M, Fathizadeh S, Minaeian S, et al. Determination of Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Patients with Burn Wounds. J Ardabil Univ Med Sci 2015;15:66-74.
4. Mahan C, Manuselis G. A textbook of Diagnostic microbiology. London :W.B Sounders compony, 1995.
5. Cristobal LF, Martinez-Castanon GA, Martinez-Castanon RE, Loyola- Rodriguez JP, Patino-Marin N, Reyes-Macias JF, et al. Antibacterial effect of silver nanoparticles against Strptococcus mutans. Mater Lett 2009;63:2603-6. [DOI:10.1016/j.matlet.2009.09.018]
6. Couvreur P, Vauthier C. Nanotechnology: intelligent design to treat complex disease. Pharm Res 2006;23:1417-50. [DOI:10.1007/s11095-006-0284-8] [PMID]
7. Eriksen HM, Iversen BG, Aavitsland P. Prevalence of nosocomial infections in hospitals in Norway, 2002 and 2003. J Hosp Infect 2005;60:40-5. [DOI:10.1016/j.jhin.2004.09.038] [PMID]
8. Benneth JE, Dolin R. Principles and practice of affection disease. London: Churchill Livingston, 1995.
9. Douglas MW, Mulholland K, Denyer V, Gottlieb T. Multi-drug resistant pseudo monas Aeruginofa outbreak and a burn unit. Burns 2001;27:131-5. [DOI:10.1016/S0305-4179(00)00084-X]
10. Mirsalehian A, Feyzabadi M. Nakhjavani FA. Jabal Ameli F, Goli H, Kalantari N. Detection ofVEB-1, OXA-10 and PER-1 genotypes in extended-spectrum beta-lactamase- producing Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients. Burns 2010;36:70-4. [DOI:10.1016/j.burns.2009.01.015] [PMID]
11. Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramírez JT, et al. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology 2005;16:2346-53. [DOI:10.1088/0957-4484/16/10/059] [PMID]
12. Pitout JD, Sanders CC, Sanders WE Jr. Antimicrobial resistance with focus on beta-lactam resistance in gram-negative bacilli. Am J Med 1997;103:51-9. [DOI:10.1016/S0002-9343(97)00044-2]
13. 13 . Rajabpour M, Arabestani MR, Yousefi mashof R, Alikhani MY. MIC determination of Pseudomonas aeruginosa strains were isolated from clinical specimens of patients admitted to educational hospitals in Hamedan (90-91). Iran J Med Microbiol 2013;7:18-25.
14. Shahcheraghi F, Nikbin VS, Feizabadi MM. Prevalence of ESBLS Gene among Multidrug-Resistant Isolates of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients in Tehran. Microbe Drug Resist 2009;15:37-9. [DOI:10.1089/mdr.2009.0880] [PMID]
15. Joklik WK, Willett HP, Amos DB, Wilfert CM, Zinsser H. Zinsser Microbiology, 20th Edition, Appleton and Lange, 1992.
16. Mirzai E, Hosseini Doust R, Mirnejad R, Haghighat S, Rabiei HR. Prevalence of Wide-Spectrum betalactamase genes (KPC, NDM) in clinical isolates of A. baumannii. Tropical Medicine and Infection Disease 2014;19;61-9.
17. Hosseini Doust R, Saberi M, Hosseini MJ, Mohabati Mobarez A. Surveillance of current antibiotic resistance among clinical isolates S. aureus, E. coli and P. aeroginosa collected from five Iranian cities. JPSH 2012;1:27-38.
18. Nazari Monazam A, Hosseini Doust SR, Mirnejad R. Prevalence Per and VEB beta-lactamase genes among Acinetobacte baumanni isolated from patients in Tehran by PCR. Iran J Med Microbiol 2014;8;28-35.
19. Adabi M, Talebi Taher M, Arbabi L, Afshar M, Fathizadeh S, Minaeian S, et al. Determination of Antibiotic Resistance Pattern of Pseudomonas aeruginosa Strains Isolated from Patients with Burn Wounds. J Ardabil Univ Med Sci 2015;15:66-74.
20. Mahan C, Manuselis G. A textbook of Diagnostic microbiology. London :W.B Sounders compony, 1995.
21. Cristobal LF, Martinez-Castanon GA, Martinez-Castanon RE, Loyola- Rodriguez JP, Patino-Marin N, Reyes-Macias JF, et al. Antibacterial effect of silver nanoparticles against Strptococcus mutans. Mater Lett 2009;63:2603-6. [DOI:10.1016/j.matlet.2009.09.018]
22. Couvreur P, Vauthier C. Nanotechnology: intelligent design to treat complex disease. Pharm Res 2006;23:1417-50. [DOI:10.1007/s11095-006-0284-8] [PMID]
23. Eriksen HM, Iversen BG, Aavitsland P. Prevalence of nosocomial infections in hospitals in Norway, 2002 and 2003. J Hosp Infect 2005;60:40-5. [DOI:10.1016/j.jhin.2004.09.038] [PMID]
24. Benneth JE, Dolin R. Principles and practice of affection disease. London: Churchill Livingston, 1995.
25. Douglas MW, Mulholland K, Denyer V, Gottlieb T. Multi-drug resistant pseudo monas Aeruginofa outbreak and a burn unit. Burns 2001;27:131-5. [DOI:10.1016/S0305-4179(00)00084-X]
26. Mirsalehian A, Feyzabadi M. Nakhjavani FA. Jabal Ameli F, Goli H, Kalantari N. Detection ofVEB-1, OXA-10 and PER-1 genotypes in extended-spectrum beta-lactamase- producing Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients. Burns 2010;36:70-4. [DOI:10.1016/j.burns.2009.01.015] [PMID]
27. Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramírez JT, et al. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology 2005;16:2346-53. [DOI:10.1088/0957-4484/16/10/059] [PMID]
28. Pitout JD, Sanders CC, Sanders WE Jr. Antimicrobial resistance with focus on beta-lactam resistance in gram-negative bacilli. Am J Med 1997;103:51-9. [DOI:10.1016/S0002-9343(97)00044-2]
29. 13 . Rajabpour M, Arabestani MR, Yousefi mashof R, Alikhani MY. MIC determination of Pseudomonas aeruginosa strains were isolated from clinical specimens of patients admitted to educational hospitals in Hamedan (90-91). Iran J Med Microbiol 2013;7:18-25.
30. Shahcheraghi F, Nikbin VS, Feizabadi MM. Prevalence of ESBLS Gene among Multidrug-Resistant Isolates of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients in Tehran. Microbe Drug Resist 2009;15:37-9. [DOI:10.1089/mdr.2009.0880] [PMID]
31. Joklik WK, Willett HP, Amos DB, Wilfert CM, Zinsser H. Zinsser Microbiology, 20th Edition, Appleton and Lange, 1992.
32. Mirzai E, Hosseini Doust R, Mirnejad R, Haghighat S, Rabiei HR. Prevalence of Wide-Spectrum betalactamase genes (KPC, NDM) in clinical isolates of A. baumannii. Tropical Medicine and Infection Disease 2014;19;61-9.XML   English Abstract   Printدوره 29، شماره 1 - ( بهار98 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها