فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
دکترشهلا چایچیان                            استاد گروه زنان دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران
دکترمهرانگیز زنگنه                            استاد  گروه عفونی دانشگاه آزاداسلامی واحد پزشکی تهران
دکتر سیدداور سیادت                        استاد گروه میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران
دکترسیدمحمدمسعود شوشتریان         استاد گروه فیزیک پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران
دکترحامدشفارودی                            دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکترمحبوبه صفوی                            داشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران
دکتر صنمبرصدیقی                            استاد گروه انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
دکترابوالفضل مهدیزاده                        استاد گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر سیده مریم وحدت شریعت پناهی  دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
دکترسیدحسین یحیوی                      استاد گروه بیهوشی دانشگاه آزاداسلامی واحدپزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب