فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف و زمینه ها:
مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی با هدف ارتقاء سطح دانش اساتید پژوهشگران , پزشکان , دستیاران ودانشجویان پزشکی وآگاه ساختن آنها به فن آوری های جدید وبرخی از تحولات ودگرگونی های علم پزشکی , درحیطه های مربوط به علوم پایه , بالینی وبهداشتی به صورت فصلنامه وبه زبان فارسی انتشار می یابد.
 انواع مقالات موردپذیرش عبارتنداز:مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article) , مقالات مروری (Reviwe Article) که از اشخاص مجرب وصاحب نظر در موضوع مربوطه درصورتی که تعدادی از منابع وتجارب شخصی درمقاله به کاررفته باشد , پذیرفته خواهد شد, گزارش مورد (Case Report) که باید تاحدامکان از نوادرعلوم پزشکی یا عوارض بسیارکمیاب بیماری های شایع باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب