فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- اطلاعات تماس
آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
آدرس پستی:
تهران - خیابان شریعتی - خیابان شهید خاقانی - خیابان عطاری مقدم - بن بست کارخانه رنگ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران - کدپستی ۱۹۵۸ - دفتر پژوهش
پست الکترونیکی : infoiau-tmuj.ir , medical.journalyahoo.com  
تلفن : ۲۲۶۱۸۵۵۱
دورنگار:۲۲۰۰۸۰۴۹
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب