فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- فرآیند چاپ
گردش مقالات پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.68.32.fa
برگشت به اصل مطلب