فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- نحوه اشتراک
اشتراک

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت اشتراک مجله علوم پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران ، لطفاً وجه اشتراک را به حساب شماره 104826734009 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران،که قابل پرداخت در کلیه شعب با نک ملی می‌باشد واریز بفرمائید و برگ درخواست را به همراه اصل فیش بانکی(به فتوکپی فیش ترتیب‌اثر داده نخواهد شد) به نشانی: تهران- خیابان شریعتی- خیابان خاقانی- خیابان عطاری مقدم(زرگنده)- بن بست کارخانه رنگ- دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ارسال فرمایید.
 • وجه اشتراک سالیانه برای دانشجویان و دستیاران 10000 ریال می باشد.
• وجه اشتراک سالیانه برای شاغلین حرف پزشکی و اعضاء هیات علمی 20000 ریال می باشد.
• وجه اشتراک سالیانه برای مو سسات و دانشگاهها 60000 ریال می باشد.
• تک شماره  10000ریال .
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.72.30.fa
برگشت به اصل مطلب