فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- فرم تعهد نامه نویسندگان
فرم تعهدنامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.74.33.fa
برگشت به اصل مطلب