:: دوره 31، شماره 3 - ( پائيز 1400 ) ::
جلد 31 شماره 3 صفحات 365-358 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی پرخاشگری و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر زاهدان
مهوش رقیبی1 ، هانیه شیخ 2، یاسر شمس اله زاده3 ، مرتضی جلمبادانی3
1- روانشناس، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
2- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوجستان، ایران ، sfarahnaz33@yahoo .com
3- کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
چکیده:   (1433 مشاهده)
سابقه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای سبک­های دلبستگی به والدین و همسالان در پیش بینی پرخاشگری  و خودکارامدی اجتماعی  نوجوانان بود.
روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی (پیش بین) و از لحاظ هدف کاربردی  محسوب  می­شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی در شهر زاهدان بودند که برابر آخرین آمار، 190  نفر بودند که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 122 نفر تعیین شد. روش  نمونه گیری  به صورت در دسترس و ابزار مورد استفاده، پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان ارمسدس و گرینبرگ (1987)، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) و پرسشنامه خودکارآمدی  اجتماعی  نوجوانان کنلی (1989) بودند. فرضیه­های  پژوهش  در نرم افزار  22 SPSS با استفاده از  آزمون آماری رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته ها: از میان مولفه­های  سبک­های  دلبستگی  به همسالان، در  گام اول مولفه احساس بیگانگی با همسالان ، 11/0 درصد واریانس و در گام دوم احساس  بیگانگی  با والدین 18/0 درصد واریانس پرخاشگری را در سطح اطمینان 99/0 در نوجوانان پیش  بینی کرد. همچنین از میان مولفه­های  مربوط به سبک­های  دلبستگی  به همسالان،  فقط  مولفه ارتباط با همسالان 025/0 درصد واریانس  خود کارامدی  اجتماعی  را در سطح اطمینان 95/0 درصد پیش بینی  کرد.
نتیجه ­گیری: ﺩلبستگی ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ پرخاشگری و خودکارآمدی  اجتماعی  نوجوانان نقش دارد.                                   
واژه‌های کلیدی: سبک‌های دلبستگی، پرخاشگری، خودکارامدی اجتماعی
متن کامل [PDF 325 kb]   (633 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1280/9/23 | پذیرش: 1400/4/1 | انتشار: 1400/6/23
فهرست منابع
1. Salehzadeh M, Falahi M, Rahimi M. The role of family function in peer attachment and academic performance in predicting adolescent girls' happiness. Positive Psychological Research. 2016; 20(4): 65-72. [Persian]
2. Groosifarsh M, Mani A, Bakhshipour A. Examining the relationship between personality and emotional characteristics among students of Tabriz University. Tabriz University Journal of Psychology. 2006; 1(1): 143-158. [Persian]
3. Masterson JF. Treatment of the borderline adolescent. A developmental approach. New York: Wiley-Interscience; 1972.
4. Ly T. The relationship between adult attachment style, hostile attribution, bias, and aggressions [MA thesis]. USA: University of North Carolina; 2010.
5. Bashiri Khatibi B, Fakhraee S. Social and cultural factors influencing family violence in Tabriz. Journal of Applied Sociology. 2013; 24(2): 221-233. [Persian]
6. Shafipour SZ, Sadegh R, Jafariasl M, Kazemnejad Leily E. Aggression in various attachment styles in adolescents. Journal of Comprehensive Nursing and Midwifery. 2016; 81: 55-64. [Persian]
7. Lotfabadi H. Growth Psychology. Tehran: Growth Publication; 2000. [Persian]
8. Sachadi M, Sarabian S, Sharifi Daramadi P. A comparison of adolescent aggression based on parenting and parent-child attachment styles. Scientific Journal of the Medical Council of the Islamic Republic of Iran. 2013; 31(4): 298-306. [Persian]
9. Fakharinegad S. The comparing of rate of aggression in kinds of attachment styles. Journal of psychology and Education. 2010; 40(4): 59-72. [Persian]
10. Nevels RM, Dehon EE, Alexander K, Gontkovsky ST. Psychopharmacology of aggression in children and adolescents with primary neuropsychiatric disorders: a review of current and potentially promising treatment option. Exp Clin Psychopharmacol. 2010; 18(2):184-201. doi: 10.1037/a0018059. [DOI:10.1037/a0018059]
11. Crawford TN, Shaver PR, Cohen P, Pilkonis PA, Gillath O, Kasen S. Self-reported Attachment, Interpersonal Aggression, and Personality Disorder in a Prospective Community Sample of Adolescents and Adults. J Pers Disord. 2006; 20(4):331-351. [DOI:10.1521/pedi.2006.20.4.331]
12. Shaver PR, Mikulincer M. What do self-report attachment measures assess? Attach Hum Dev. 2002; 4: 243-257. [DOI:10.1080/14616730210157484]
13. Shariati M, Fazilatpour M, Hassanchary M. The mediating role of social self-efficacy in the relationship of attachment to peers and parents with loneliness among high school students. Journal of Educational and Learning Studies. 2016; 8(1): 7-49. [Persian]
14. Tahmasian K, Anari A, Karamloo S, Shafieetabar M. The experience of depression and rejection by peers in adolescents with chronic diseases. Iranian Journal of Psychology. 2009; 6(21): 7-14. [Persian]
15. Willemse M, Van Wyk SB, Smith MR. Exploring the relationship between self-efficiency and aggression in a group of adolescents in the peri-urban town of Worcester [MA thesis]. South African: University of Stellenbosch; 2008.
16. Mehrabizadeh Honarmand M, Shahni Yeylagh M, Fathi K. Examining depression, excitement-seeking, attachment styles, and socioeconomic status as the predictors of drug addiction among male adolescents in Ahvaz. Journal of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Medical Sciences. 2008; 15(1): 153-178. [Persian]
17. Carpenter EM. A curriculum-based approach for social cognitive skills training an intervention targeting aggression in heat start preschools [PhD thesis]. USA: The University of Maine; 2002.
18. Rubin KH, Bukowski W, Parker J. Peer interactions, relationships, and groups. In N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology (pp. 894-941). New York: Wiley; 2006. [DOI:10.1002/9780470147658.chpsy0310]
19. Hosseinchari M. The relationship between some demographic variables and students' self-efficacy in peer interaction. Journal of Psychiatric and Clinical Psychology. 2008; 14(2): 184-191. [Persian]
20. Bandura A. A socio-cognitive analysis of substance abuse: An agentic perspective. J psychol Sci. 1999; 10(3): 214-217. [DOI:10.1111/1467-9280.00138]
21. Khorshidi F, Fathi Aghdam F. The relationship of general self-efficacy and attachment styles with body image among female students. Journal of Psychiatric Nursing. 2017; 6(1): 26-33. [Persian]
22. Bamdi N, Kahrazei F, Kord Tamini B. The relationship of identity styles and attachment to parents and peers with social self-efficacy among the third-grade junior high school students in Zabol [MA thesis]. Zahedan: University of Sistan and Baluchestan; 2013. [Persian]
23. Azarian A, Amelipour N. The relationship of attachment to parents and peers with social self-efficacy among female adolescents. The First National Congress of Family Psychology: A Step towards Designing a Family Model. Tonekabon: Islamic Azad University; 2014. [Persian]
24. Tolabi Z, Karimi Sh. The relationship between cultural intelligence and social self-esteem. Journal of Culture, Islamic Azad University. 2012; 2(3): 445-446. [Persian]
25. Mohammadnejad Bahrami GM, Rahimi E. The effectiveness of metacognitive strategies training on social adjustment and social self-efficacy among high school students in Naghadeh. Scientific Journal of Educational and Evaluation. 2016; 9(35): 65-81. [Persian]
26. Salehzadeh M, Falahi M, Rahimi M. The role of family function in peer attachment and academic performance in predicting adolescent girls' happiness. Positive Psychol Res 2016; 20: 65-72. [In Persian]
27. Groosifarsh M, Mani A, Bakhshipour A. Examining the relationship between personality and emotional characteristics among students of Tabriz University. Tabriz Uni J Psychol 2006; 1: 143-158. [In Persian]
28. Masterson JF, Editor. Treatment of the borderline adolescent. A developmental approach. New York: Wiley-Interscience; 1972.
29. Ly T. The relationship between adult attachment style, hostile attribution, bias, and aggressions [MA thesis]. USA: University of North Carolina; 2010.
30. Bashiri Khatibi B, Fakhraee S. Social and cultural factors influencing family violence in Tabriz. J App Sociol 2013; 24: 221-233. [In Persian]
31. Shafipour SZ, Sadegh R, Jafariasl M, Kazemnejad Leily E. Aggression in various attachment styles in adolescents. J Comprehensive Nurs Midwifery 2016; 81: 55-64. [In Persian]
32. Lotfabadi H, Editor. Growth Psychology. Tehran: Growth Publication; 2000. [In Persian]
33. Sachadi M, Sarabian S, Sharifi Daramadi P. A comparison of adolescent aggression based on parenting and parent-child attachment styles. Scientific Journal of the Medical Council of the Islamic Republic of Iran (MJIRI) 2013; 31: 298-306. [In Persian]
34. Fakharinegad S. The comparing of rate of aggression in kinds of attachment styles. J Educ Psychol 2010; 40: 59-72. [In Persian]
35. Nevels RM, Dehon EE, Alexander K, Gontkovsky ST. Psychopharmacology of aggression in children and adolescents with primary neuropsychiatric disorders: a review of current and potentially promising treatment option. Exp Clin Psychopharmacol 2010; 18:184-201. [DOI:10.1037/a0018059]
36. Crawford TN, Shaver PR, Cohen P, Pilkonis PA, Gillath O, Kasen S. Self-reported Attachment, Interpersonal Aggression, and Personality Disorder in a Prospective Community Sample of Adolescents and Adults. J Pers Disord 2006; 20:331-351. [DOI:10.1521/pedi.2006.20.4.331]
37. Shaver PR, Mikulincer M. What do self-report attachment measures assess? Attach Hum Dev 2002; 4: 243-257. [DOI:10.1080/14616730210157484]
38. Shariati M, Fazilatpour M, Hassanchary M. The mediating role of social self-efficacy in the relationship of attachment to peers and parents with loneliness among high school students. J Educ Learn Studies 2016; 8: 7-49. [In Persian]
39. Tahmasian K, Anari A, Karamloo S, Shafieetabar M. The experience of depression and rejection by peers in adolescents with chronic diseases. Iran J Psychol 2009; 6: 7-14. [In Persian]
40. Willemse M, Van Wyk SB, Smith MR. Exploring the relationship between self-efficiency and aggression in a group of adolescents in the peri-urban town of Worcester [MA thesis]. South African: University of Stellenbosch; 2008.
41. Mehrabizadeh Honarmand M, Shahni Yeylagh M, Fathi K. Examining depression, excitement-seeking, attachment styles, and socioeconomic status as the predictors of drug addiction among male adolescents in Ahvaz. J Edu Sci Psychol 2008; 15: 153-178. [In Persian]
42. Carpenter EM. A curriculum-based approach for social cognitive skills training an intervention targeting aggression in heat start preschools [PhD thesis]. USA: The University of Maine; 2002.
43. Rubin KH, Bukowski W, Parker J. Peer interactions, relationships, and groups. In: Eisenberg N, Editors. Handbook of child psychology. New York: Wiley; 2006. P.894-941. [DOI:10.1002/9780470147658.chpsy0310]
44. Hosseinchari M. The relationship between some demographic variables and students' self-efficacy in peer interaction. Iran J Psychiatry Behav Sci 2008; 14: 184-191. [In Persian]
45. Bandura A. A socio-cognitive analysis of substance abuse: An agentic perspective. J psychol Sci 1999; 10: 214-217. [DOI:10.1111/1467-9280.00138]
46. Khorshidi F, Fathi Aghdam F. The relationship of general self-efficacy and attachment styles with body image among female students. J Psychiatric Nurs 2017; 6: 26-33. [In Persian]
47. Bamdi N, Kahrazei F, Kord Tamini B. The relationship of identity styles and attachment to parents and peers with social self-efficacy among the third-grade junior high school students in Zabol [MA thesis]. Zahedan: University of Sistan and Baluchestan; 2013. [In Persian]
48. Azarian A, Amelipour N. The relationship of attachment to parents and peers with social self-efficacy among female adolescents. The First National Congress of Family Psychology: A Step towards Designing a Family Model. Tonekabon: Islamic Azad University; 2014. [In Persian]
49. Tolabi Z, Karimi Sh. The relationship between cultural intelligence and social self-esteem. J Culture 2012; 2: 445-446. [In Persian]
50. Mohammadnejad Bahrami GM, Rahimi E. The effectiveness of metacognitive strategies training on social adjustment and social self-efficacy among high school students in Naghadeh. Sci J Educ Evaluation 2016; 9: 65-81. [In Persian]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 31، شماره 3 - ( پائيز 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها