:: دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1390 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 206-213 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل بازدارنده دریافت مراقبت‌های بارداری و ارتباط آن با سرانجام حاملگی در زنان مراجعه کننده به تعدادی از بیمارستان‌های تبریز
دیانا هکاری1، رحمت محمدزاده2، عاطفه ولایتی2، ماندانا بلوریان2
1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز ، dianahekari@gmail.com
2- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
چکیده:   (30584 مشاهده)
سابقه و هدف: مراقبت های قبل از بارداری در کاهش شیوع عوارض ومرگ ومیر ناشی از حاملگی از طریق ارتقاء سلامتی، شناسائی علائم خطر و معرفی مراجع بهداشتی موثر می باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین عوامل بازدارنده مراقبتهای بارداری و ارتباط این عوامل با سرانجام حاملگی بود.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. 140 نفر از مادرانی که در بیمارستانهای نقاط مختلف شهر تبریز زایمان کرده بودند، از طریق نمونه گیری مبتنی برهدف انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه کتبی، پرونده مادر و کارت مشخصات نوزاد بود. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون مجذور کای، T-test، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگراف اسمیرنوف و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید.
 یافته ها: متوسط پایین بودن سن ازدواج (2 درصد)، تحصیلات کم مادر(73 درصد) وهمسر (54 درصد)، پایین بودن درآمد خانواده (73 درصد)، اجاره نشینی (48 درصد)، تعداد بارداری ها (33 درصد) و فرزندان (25 درصد)، ناخواسته بودن بارداری (30 درصد) و بروز عوارض معمول در بارداری (67 درصد)، عدم استفاده از مراقبت ها در بارداری‌های قبلی (27 درصد)، مراجعه در زمان بروز مشکل (26 درصد)، عدم وجود عامل مشوق (52 درصد)، نامطلوب بودن وضعیت درمانگاه‌ها (30 درصد) و مطب‌ها (17 درصد)، زایمان پیش از موعد (10 درصد)، نمره آپگار کمتر از هفت در دقیقه اول تولد (12 درصد)، تاخیر رشد داخل رحمی (3 درصد) و کم وزنی زمان تولد (5 درصد) با دریافت مراقبت های بارداری ارتباط معنی داری داشت (001/0>p).
 نتیجه گیری: مراقبت‌های بارداری سبب ارتقاء کیفیت مشاوره مددجومحوری و تشویق زنان در دستیابی به مراقبتهای پره ناتال گردیده و بر برنامه های مادری ایمن مبتنی بر محتوای آموزشی و ارتباطی مراقبت‌های بارداری تاکید دارد.
واژه‌های کلیدی: مراقبت‌های بارداری، عوامل بازدارنده مراقبت‌های بارداری، سرانجام حاملگی
متن کامل [PDF 158 kb]   (3996 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: پرستاري
دریافت: 1390/9/6 | پذیرش: 1392/4/9 | انتشار: 1392/4/9


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها