فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- درباره نشریه
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
مدیر مسئول و سر دبیر: دکتر سید حسین یحیوی
قائم مقام سردبیر: دکتر مهر انگیز زنگنه  
(نوع مجله : فصلنامه علمی - پژوهشی)
ویراستار : دکتر حمید محقق شلمانی
مدیرداخلی مجله : افسانه امینیان
طراح وب سایت: شرکت یکتاوب افزارشرق
شاپای نسخه چاپی : 5922-1023
شاپای نسخه الکترونیکی:3386-2008
شناسه دیجیتالی: doi
شماره پروانه انتشار:102/5849- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران بیش از بیست سال است که انتشار می یابد و دارای رتبه علمی - پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی کشور معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بوده که در تاریخ 84/4/15 مصوب شده است همچنین این مجله مجوز رتبه علمی - پژوهشی کمسیون دانشگاه آزاد اسلامی را در تاریخ 84/2/22 کسب نموده است .
• تأمین منابع مالی برای چاپ وانتشار نشریه برعهده دانشگاه علوم پزشکی آزاداسلامی تهران می باشد.
• هرگونه استفاده از مطالب مندرج در نشریه بدون ذکر مأخذ ممنوع می باشد.
• مقالات مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی در نمایه های بین المللی :
 google scholar , Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Index Copernicus, CAB Abstracts &Global Health, Cinahl
و نمایه های ملی (ایرانی ) : بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) ، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) ،
 Iran medex و ISC ایندکس می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب