فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران- اطلاعات نمایه
اطلاعات نمایه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران در ایندکسهای معتبر زیر نمایه شده است :
 لیست نمایه های بین المللی معتبرخارجی :
 1- ایندکس منطقه ای مدیترانه شرقی (EMRO)(Index Medicus):
http://www.emro.who.int/his/unist/detailim.asp
2-ایندکس کوپرنیکوس(Index Copernicus):
 http://www.indexcopernicus.com
Cinahl -3:
http://www.ebscohost.com/cinahl/calbabstracts&globalhealth
CAB Abstracts & Global Health -4:
 http://cabi.org/home.asp
5- google scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=my9ItqAAAAAJ
 لیست نمایه های ایرانی:
 

http://health.barakatkns.com/journal-issues/152/
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران:
http://tmuj.iautmu.ac.ir/find.php?item=1.67.21.fa
برگشت به اصل مطلب