[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) ::
جلد 30 شماره 3 صفحات 332-340 برگشت به فهرست نسخه ها
شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷
محمدحسین کرمی1، سمانه پارچه بافیه 2، صدیقه ملکی3، عارف امیرخانی4
1- کارشناس ارشد روانپرستاری، بیمارستان بعثت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مربی گروه پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، s.parchebaf@iautmu.ac.ir
3- مربی گروه پرستاری، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
4- دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران
چکیده:   (501 مشاهده)
سابقه و هدف: شایستگی بالینی در حرفه پرستاری از جایگاهی منحصر به فرد برخوردار است. کیفیت مراقبت در بخش­های اعصاب و روان که شامل بیمارانی با شرایط ویژه هستند حائز اهمیت است. از این رو پرستاران این بخش­ها باید از شایستگی بالینی بالایی برخوردار باشند. این مطالعه با هدف تعیین شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش های اعصاب و روان‌ انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه  توصیفی مقطعی، ۲۱۰ پرستار شاغل در بخش­های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه جمعیت شناختی، عملکرد بالینی پرستاران توسط چک لیست مقیاس شایستگی بالینی در پرستاران روانپزشکی CCMHN مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استباطی در نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. 
یافته­ها: ۹/۷۰ درصد از پرستاران شایستگی بالینی در سطح خوب داشتند. بین سابقه کار و شایستگی بالینی، نوبت کاری و شایستگی بالینی و اضافه کار و شایستگی بالینی ارتباط معنی­داری وجود داشت (۰۵/۰>p).
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که شایستگی بالینی واحدهای پژوهش در حد مطلوبی است و نیاز به برنامه ریزی به منظور توسعه آن وجود دارد. اما برنامه ریزی صحیح ساعات کاری و اجتناب از اضافه کاری در پرستاران، همچنین توزیع مناسب پرسنل بر اساس سابقه کاری و ثابت بودن شیفت­های کاری پرسنل می‌تواند به ایجاد توازن و بهبود شایستگی بالینی پرستاران کمک کند.
واژه‌های کلیدی: شایستگی بالینی، پرستاران روانپزشکی، بخش‌های اعصاب و روان
متن کامل [PDF 349 kb]   (210 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: روانپرستاري
دریافت: 1398/4/1 | پذیرش: 1398/6/26 | انتشار: 1399/6/30
فهرست منابع
1. 1. Komeili Sani H, Etemadi A, Bostani H, Bahraini M, Hakim A. The relationship between clinical competency and nurses' job stress in hospitals affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences in 2013. Journal of Nursing and Midwifery. 2014; 40: 41-6. [In Persian]
2. 2 - Nilsson J, Johansson E, Egmar AC, Florin J, Leksell J, Lepp M, et al. Development and validation of a new tool measuring nurses self-reported professional competence-The nurse professional competence (NPC) Scale. Nurse 2014;34:574-80. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.07.016]
3. Mohtashami J, Pazargadi M, Salsali M, Manoochehri H, Alavi Majd H. Developing Mental Health Nursing Students' Clinical Competency Model. International Journal of Physical and Social Sciences. 2014; 4: 261-263. [In Persian]
4. Bagheri Nesami M, Rafiei F, Parvizi S, Esmaeili R. Nursing competency concept analysis: Qualitative research and presentation of a hybrid model. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2008;18::35-49. [In Persian]
5. Lyngfoss B, Bjørk IT. Self-evaluation of competence by nurses working offshore. Norwegian J Clin Nurs 2017; 11:12-22. [DOI:10.4220/Sykepleienf.2017.62873en]
6. GHelje M, GHeljaee F, Mazlom A. Correlation between nurse's clinical competence and patient satisfaction with nursing. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing and Midwifery 2008;18:12-9. [In Persian]
7. Cheng CY, Tsai HM, Chang CH, Liou SR. New graduate nurses' clinical competence, clinical stress, and intention to leave: a longitudinal study in Taiwan. Sci World J 2014;20:14-19. [DOI:10.1155/2014/748389]
8. Coventry TH, Maslin-Prothero S, Smith G. Organizational impact of nurse supply and workload on nurses continuing professional development opportunities: an integrative review. J Adv Nurs 2015;71:2715-27. [DOI:10.1111/jan.12724]
9. Casey M, Cooney A, O'Connell R, Hegarty JM, Brady AM, O'Reilly P, et al. Nurses', midwives' and key stakeholders' experiences and perceptions on requirements to demonstrate the maintenance of professional competence. J Adv Nurs 2017;73:653-64. [DOI:10.1111/jan.13171]
10. Lakanmaa RL, Suominen T, Perttilä J, Ritmala‐Castrén M, Vahlberg T, Leino‐Kilpi H. Basic competence in intensive and critical care nursing: development and psychometric testing of a competence scale. J Clin Nurs 2014;23:799-810. [DOI:10.1111/jocn.12057]
11. Numminen O, Laine T, Isoaho H, Hupli M, Leino‐Kilpi H, Meretoja R. Do educational outcomes correspond with the requirements of nursing practice: educators' and managers' assessments of novice nurses' professional competence? Scand J Caring Sci 2014;28:812-21. [DOI:10.1111/scs.12115]
12. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. A comparison of nurses' clinical competences in two hospitals affiliated to Shiraz and Boushehr Universities of Medical Sciences: A Self-Assessment. Iran J Med Sci 2010;10:101-10. [In Persian]
13. Kavanagh JM, Szweda C. A crisis in competency: The strategic and ethical imperative to assessing new graduate nurses' clinical reasoning. Nursing Education Perspectives 2017;38:57-62. [DOI:10.1097/01.NEP.0000000000000112]
14. Sargazi O, Foroughameri G, Miri S, Farokhzadian J. Improving the professional competency of psychiatric nurses: Results of a stress inoculation training program. Psychiatr Res 2018;270:682-7. [DOI:10.1016/j.psychres.2018.10.057]
15. Namadi-Vosoughi M, Tazakkori Z, Habibi A, Abotalebi-Daryasari G, Kazemzadeh R. Assessing Nursing Graduates′ Clinical Competency from the Viewpoints of Graduates and Head Nurses. Journal of Health and care 2014;16:66-73. [In Persian]
16. Adib Hajbaghery M, Eshraghi Arani N. Assessing nurses' clinical competence from their own viewpoint and the viewpoint of head nurses: a descriptive study. Iran Journal of Nursing. 2018;31:52-64. [In Persian] [DOI:10.29252/ijn.31.111.52]
17. AliZadeh S, Mokhtari Nouri J, Taqwa A, Azizi M. Effect of implementation of evidence-based nursing care guidelines on the standard of quality of care in the psychiatric ward. Journal of Military Sciences 2016; 3: 123-132. [In Persian] [DOI:10.18869/acadpub.mcs.3.2.123]
18. Sadeghi S, Dasht Bozorgi B, Latifi M. Comparison of mental health and marital satisfaction of nurses working in psychiatric and other departments of teaching hospitals of Jondishapoor, Ahwaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Nursing and Midwifery Clinical Journal 2016;6: 53-65. [In Persian]
19. Vaghee S, Meshkin Yazd A, Asgharipour N, Ebrahimzadeh S. The effect of critical thinking training on nurses' job stress in psychiatric ward. Journal of Fundamentals of Mental Health 2014; 16: 12-21. [In Persian]
20. Dean AJ, Gibbon P, McDermott BT, Davidson T. Exposure to aggression and the impact on staff in a child and adolescent inpatient unit. Arch Psychiatr Nurs 2010; 24: 15-26. [DOI:10.1016/j.apnu.2009.01.002]
21. Memarian R, Salsali M, Vaaki Z, Ahmadi F, Hajizade A. Effective factors in the process of achieving clinical competency. Scientific Journal of Zanjan University of Medical Sciences 2007;14:40-9. [In Persian] [DOI:10.1177/0969733007073715]
22. Mahdavi Saeb F, Hanifi N, Kamali K. A comparative study of clinical competency of nurses in intensive care units by self-assessment and evaluation by head nurses of Zanjan University of Medical Sciences. Nursing and Midwifery Preventive Care Magazine 2016;6: 72-82. [In Persian]
23. Parsa Yekta, Z, Ramezani Badr F, Khatoni A. Nursing students' views about clinical competency and achievement rate. Iranian Journal of Nursing Research 2006; 1: 7-14. [In Persian]
24. Moskoei S, Mohtashami J, Ghalenoeei M, Nasiri M, Tafreshi MZ. Development and psychometric properties rating scale of "clinical competency evaluation in mental health nurses": Exploratory factor analysis. Electr Phys 2017;9:4155. [DOI:10.19082/4155]
25. Jahani M. Survey the level of violence incidence against nurses from their viewpoint and related factors in educational medical centers in Rasht in 2012 [MSc Thesis]. Rasht: Guilan University of Medical Sciences; 2012. [In Persian]
26. Jalali A, Kazemi S, Khatooni A, Rezaei M. Evaluation of clinical competency of nurses in career specially in hospitals affiliated to Kermanshah Medical Sciences University. Quarterly Journal of Clinical Care Research. 2015; 3: 10-16. ([In Persian]
27. Machi MS, Staum M, Callaway CW, Moore C, Jeong K, Suyama J, et al. The relationship between shift work, sleep, and cognition in career emergency physicians. Acad Emerg Med 2012; 19: 85-91. [DOI:10.1111/j.1553-2712.2011.01254.x]
28. Farzianpour F, Ansari Nosrati S, Rahimi Froshani A. Survey of relationship between nurses shift and personality characteristics in private hospitals in Tehran City. Journal of Paramedical Sciences, Tehran University of Medical Sciences 2016; 10: 419-428. [In Persian]
29. Khomeiran RT, Yekta Z, Kiger A, Ahmadi F. Professional competence: factors described by nurses as influencing their development. International Nursing Review 2006;53:66-72. [In Persian] [DOI:10.1111/j.1466-7657.2006.00432.x]
30. Kim MJ, Kim YJ. Variables affecting nursing competency of clinical nurses. Indian J Sci Technol 2015;8:1-9. [DOI:10.17485/ijst/2015/v8i26/80758]
31. Flinkman M, Leino‐Kilpi H, Numminen O, Jeon Y, Kuokkanen L, Meretoja R. Nurse Competence Scale: a systematic and psychometric review. J Adv Nurs 2017;73:1035-50. [DOI:10.1111/jan.13183]
32. Bahreini M, Moattari M, Kaveh MH, Ahmadi F. Self-assessment of the clinical competence of nurses in a major educational hospital of Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Jahrom University Medical Sciences 2010; 8: 28-36. [In Persian] [DOI:10.29252/jmj.8.1.28]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Karaminia M H, Parchehpafieh S, Maleki S, Amirkhani A. Nurses' clinical competence in psychiatric wards of selected hospital of University of Behzisti & Tavanbakhshi, 2018-2019. MEDICAL SCIENCES. 2020; 30 (3) :332-340
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1816-fa.html

کرمی محمدحسین، پارچه بافیه سمانه، ملکی صدیقه، امیرخانی عارف. شایستگی بالینی پرستاران شاغل در بخش‌های اعصاب و روان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷. فصلنامه علوم پزشکی. 1399; 30 (3) :332-340

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1816-fa.htmlدوره 30، شماره 3 - ( پائيز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4299