[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 33، شماره 1 - ( بهار 1402 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 98-91 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر نحوه مدیریت مرحله دوم زایمان، بر میزان خستگی مادر و تجربه زایمان در زنان نخست زا
رویا باغانی1 ، مریم آرادمهر 2
1- مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران
2- مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران ، maryam.aradmehr@yahoo.com
چکیده:   (136 مشاهده)
سابقه و هدف: مرحله دوم زایمان نیاز به صرف انرژی نسبتاً بالایی دارد. خستگی ناشی از زایمان تجربه نامطلوب برای مادران به حساب می‌آید. لذا در این مطالعه تاثیر نحوه مدیریت مرحله دوم زایمان، بر میزان خستگی مادر و تجربه زایمان در زنان نخست زا بررسی شد.  
روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور بر روی 60 زن واجد مشخصات پژوهش در بیمارستان مبینی سبزوار انجام شد. واحدهای پژوهش بر اساس تمایل در یکی از دو گروه قرار گرفتند. در گروه زور زدن فعال، با شروع انقباضات مادر نفس عمیق کشیده و با نگه داشتن نفس ده ثانیه زور میزند. در گروه زور زدن خود به خود، مادر به طور فعال هیچ زوری نمی‌زند (مگر زور و فشاری که به طور غیر ارادی ایجاد می‌شود). تا هنگامی که سر جنین سه سانتیمتر در مدخل واژن رویت شود. سپس افراد به تخت زایمان منتقل می‌شدند. چک لیست خستگی زایمان و تجربه زایمانی یک ساعت پس از زایمان تکمیل شدند. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری t و مجذور کای انجام گرفت. 
یافته ها: در گروه زور زدن خود به خود نسبت به روش فعال خستگی مادر بعد زایمان کمتر (01/0=p) بود و مادران احساس خوشایند‌تری از زایمان خود گزارش کردند (001/0=p). نمره آپگار در دو گروه تفاوتی نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه روش زور زدن خود به خود با احساس خستگی کمتر همراه است و تجربه خوشایندتری از زایمان را برای مادر فراهم می‌کند، توصیه به استفاده از این روش در مرحله دوم زایمان منطقی به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: خستگی، زور زدن، زایمان، تجربه
متن کامل [PDF 333 kb]   (48 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه تجربي | موضوع مقاله: مامايي
دریافت: 1401/5/30 | پذیرش: 1401/8/7 | انتشار: 1402/1/10
فهرست منابع
1. Kheirkhah M, Sadeghi Avvalshahr H, Haghani S. The Effect of Role-Playing Educational Intervention on the Expectation of Childbirth Experience in Primiparous Pregnant Women. JMIS 2021; 7: 9-18. [In Persian] 2.Kamalimanesh B, Moradi M, Fathi M, Afiat M, Boroumand Rezazadeh M, Shakeri M T. Effect of self-hypnosis on the experience of delivery fear and duration of labor in primiparity: A randomized clinical trial. J Birjand Univ Med Sci 2021; 28 :23-11. [In Persian] 3. Zamani P, Ziaie T, Mokhtari Lakeh N, Kazemnejad Leili E. Childbirth experience and its related socio-demographic factors in mothers admitted to postpartum ward of Al Zahra hospital of Rasht city (Iran). Qom Univ Med Sci J 2019;12:70-78. [In Persian] https://doi.org/10.29252/qums.12.11.8 4. Mukamurigo JU, Berg M, Ntaganira J, Nyirazinyoye L, Dencker A. Associations between perceptions of care and women's childbirth experience: A population-based cross-sectional study in Rwanda. BMC Pregnancy Childbirth 2017;17:181. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1363-z 5. Sigurdardottir VL, Gamble J, Gudmundsdottir B, Kristjansdottir H, Sveinsdottir H, Gottfredsdottir H. The predictive role of support in the birth experience: A longitudinal cohort study. Women Birth 2017; 30:450-9. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.04.003 6. Mohammaditabar SH, Rahnama P, Kiani A, Heidari M. Effect of Quran citation during third trimester of pregnancy on severity of labor pain in primiparas women. PAYESH 2012; 11: 901-906. [In Persian] 7. Dashe JS. Bloom SL. Spong CY. Hoffman BL, Eds. Williams Obstetrics. Philadelphia: McGraw Hill Professional; 2018. 8. Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, et al. Williams obstetrics. 25th ed. New York: McGraw-Hill Education Medical; 2018. P.527-30. 9. Azmoude E, Aradmehr M, Dehghani F. Midwives' attitude and barriers of evidence based practice in maternity care. MJMS 2018; 25: 120-128. https://doi.org/10.21315/mjms2018.25.3.12 10. Sekhavat L, Dehghani Firouzabadi R, Karimzadeh Meybodi M. Effect of maternal position on duration of second stage of labor and maternal and neonatal out come in nulliparous women. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2009; 11: 33-37. [In Persian] 11.Torkiyan H, Sedigh Mobarakabadi S, Khajavi A, Heshmat R, Safiloo S, Ozgoli G. Effect of gallbladder 21 (GB21) acupressure on length of delivery in nulliparous women. SJKU 2020; 25:56-69. [In Persian] https://doi.org/10.52547/sjku.25.4.56 12. Di Mascio D, Saccone G, Bellussi F, Al-Kouatly HB, Brunelli R, Benedetti Panici P, et al. Delayed versus immediate pushing in the second stage of labor in women with neuraxial analgesia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Obstet Gynecol 2020; 223:189-203. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.02.002 13. Rahimikian F, Talebi F, Golian Tehrani Sh, Mehran A. The Assessment of effect Spontaneous Pushing in Second Stage of Labor on Maternal and Fetus Outcomes. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2013; 20: 390-397. [In Persian] 14. Dastgerd F, Erfanian F, Sazgarnia A, Akhlagi F, Kordi M, Esmaeli H. Comparison of the effect of infrared belt and hot water bag on the duration of the first stage of labor in nulliparous women. IJOGI 2020; 23(10): 82-95. [In Persian] 15. Tork Zahrani Sh, Ahmadi Z, Shakeri N, Roosta F, Mahmoodi Z. The effect of breathing techniques in second stage of labor on delivery outcome. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2017; 14: 1024-31. [In Persian] 16. Aradmehr M, Azhari S, Ahmadi S, Azmodeh E. Relationship between delivery and neonatal factors with healing of episiotomy in primiparous women at Mashhad Omalbanin Hospital in 2013. IJOGI 2016; 19: 13-23. [In Persian] 17. Chang S, Min Chou M , Lin K , Lin L , Lin Y, Kuo S . Effects of a pushing intervention on pain, fatigue and birthing experiences among Taiwanese women during the second stage of labour. Midwifery 2011;27: 825-31. https://doi.org/10.1016/j.midw.2010.08.009 18. Gillesby E, Burns S, Dempsey A. Comparison of delayed versus immediate pushing during second stage of labor for nulliparous women with epidural anesthesia. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs 2010;39:635-44. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2010.01195.x 19. Neshat R. The competitive surveying of fatigue intensity in the third trimester of pregnancy inworks women and housewives who referred to pregnancy care centers. MSc Thesis. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences, College of nursing and midwifery; 2001. [In Persian] 20. Salari P, Banafshe E, Hebrani P, Jabbari Nooghabi H. On the relationship between maternal fatigue and postpartum depression. Journal of Fundamentals of Mental Health 2010; 11: 302-11. [In Persian] 21. Naghizadeh S, Sehati F, Atri Barzanjeh S, Ebrahimi H, Eghdampour F. A Comparative study of mothers' satisfaction with physical care provided by laborers, maternal and postpartum carers in Tabriz educational and Non-educational hospitals. Woman Fam Stud 2012;3:129-41. 22. Kordi M, Golmakani A, Rabiei Motlagh E, Zahedifar T, Badiei Avval Sh, Eds. Non-pharmacological approaches to relieving labor pain. 2nd ed. Mashhad: Mashhad University of Medical Sciences; 2017. [In Persian] 23. Salehian T, Safdari-Dehchshmeh F, Rahimi- Madiseh M, Beigi M, Delaram M. Comparing the effects of spontaneous pushing versus Valsalva pushing technique on outcome of delivery in primiparous women. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14: 31-39. [In Persian] 24. Pazandeh F, Potrata B, Huss R, Hirst J, House A. Women's experiences of routine care during labour and childbirth and the influence of medicalisation: A qualitative study from Iran. Midwifery 2017; 53: 63-70. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.07.001 25. Yildirim G, Kizilkaya Beji N. Effects of Pushing Techniques in Birth on Mother and Fetus: A Randomized study. Birth 2008; 35:25-30. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2007.00208.x 26. Lung Lai M , Chia Lin K, Yang Li H, ShingShey K, Ling Gau M. Effects of Delayed Pushing During the Second Stage of Labor on Postpartum Fatigue and Birth Outcomes in Nulliparous Women. J Nurs Res 2009; 17: 62- 72. https://doi.org/10.1097/JNR.0b013e3181999e78 27. Aldrich CJ, D'Antona D, Spencer JA, Wyatt JS, Peebles DM, Delpy DT, et al. The effect of maternal pushing on fetal cerebral oxygenation and blood volume during the second stage of labour. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 448-53. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1995.tb11316.x 28. Asali R, Tafazoli M, Abedian Z, Esmaili H. Spontaneous Pushing and Active in the Second Stage of Delivery on Fetus Outcome in Nuliparous Women. Babol Univ Med Sci 2006; 2: 51-5. [In Persian] [DOI:10.52547/jmis.7.1.9]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Baghani R, Aradmehr M. The effect of second stage delivery management on maternity experience and maternal fatigue in primiparous women. MEDICAL SCIENCES 2023; 33 (1) :91-98
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2019-fa.html

باغانی رویا، آرادمهر مریم. تاثیر نحوه مدیریت مرحله دوم زایمان، بر میزان خستگی مادر و تجربه زایمان در زنان نخست زا. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1402; 33 (1) :91-98

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-2019-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 33، شماره 1 - ( بهار 1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4570