[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 32، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) ::
جلد 32 شماره 2 صفحات 227-215 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان آمل
مهدی فضلی 1، علی رضا کلدی2 ، سیدمحمد سیدمیرزایی3
1- دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران ، mfazli81@yahoo.com
2- گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
3- گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران،ایران
چکیده:   (373 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از بسترهای مهم و تاثیرگذار بر کیفیت زندگی، جنسیت است. هدف این پژوهش مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند بود.
روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش شبکه بهداشت شهرستان آمل در سال 1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای و به شکل تصادفی، از میان آنها تعداد 450 سالمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه کیفیت زندگی  (SF-36) بود. جهت تحلیل داده­ها از شاخص­های مرکزی و پراکندگی، آزمون رتبه ای فریدمن، آزمون­ آماری t مستقل استفاده شد. 
یافته ها: در اغلب متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی، اختلاف معنی­داری بین زنان و مردان مشارکت کننده به لحاظ کیفیت زندگی وجود داشت. ولی در سه متغیر عدم سرپرستی خانوار، دیگران (کمیته امداد، بهزیستی و...) به عنوان منبع درآمد و به تنهایی زندگی کردن، اختلاف معنی­داری بین زنان و مردان سالمند مشاهده نشد. در تمامی ابعاد کیفیت زندگی، اختلاف بین مردان و زنان  سالمند معنی­دار بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته­های این پژوهش می­توان گفت که میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مردان سالمند در حد متوسط بود، ولی این میزان برای زنان سالمند پایین­تر از حد متوسط بود.
واژه‌های کلیدی: سالمند، کیفیت زندگی، مراکزبهداشتی و درمانی
متن کامل [PDF 371 kb]   (103 دریافت)    
نيمه آزمايشي : تحليلي/مقطعي/توصيفي | موضوع مقاله: توصيفي
دریافت: 1400/4/9 | پذیرش: 1400/8/23 | انتشار: 1401/4/10
فهرست منابع
1. Mohammadi Yeghaneh B, Einalia J, Charaghi M, Eskandari shahraki Z. Evaluation of quality of life and vulnerability components of elderly women in rural areas Zanjan city: Case study. JOGE 2019;3:67-77. [In Persian]
2. Jokar F, Asadollahi AR, Kaveh MH, Chahramani L, Nazari M. Relationship of Perceived Social Support With the Activities of Daily Living in Older Adults Living in Rural Communities in Iran. Iran J Ageing 2020; 15:350-365. [In Persian] [DOI:10.32598/sija.10.15.3.2773.2]
3. Khazaei Jalil S, Azmoon A, Abdohhali M, Ghomi N, Shamsizadeh M. Quality of life among Elderly Living at Nursing Home in Shahroud city. JGN 2015; 2:39-49.
4. Zanjari N, Sadeghi R, Delbari A. Analysis of Gender Differences in Time Use among Iranian Older Adults. Salmand: Iran J Ageing 2019; 13:588-603. [In Persian] [DOI:10.32598/SIJA.13.Special-Issue.588]
5. Salehi L, Eftekhar Ardebili H, Mohammad K, Taghdisi MH, Shogaei Zadeh D. Some factors affecting consumption of fruit and vegetable by elderly people in Tehran. Iran J Ageing 2010;4:34-44. [In Persian].
6. Saied M, Makarem A, Khanjani MS, Bakhtyari A. Comparison of Social Health & Quality of Life Between Resi- dential and Non-residential Elderlies in Tehran. Salmand: Iran J Ageing 2019;14:178-187. [In Persian] Doi:10.32598/sija.13.10.150 [DOI:10.32598/sija.13.10.150]
7. Measuring and valuing quality of life for public health research: application of the ICECAP-O capability index in the Australian general population. Int Public Health 2013;58:367-76. [DOI:10.1007/s00038-012-0407-4]
8. Nejat S. Quality of Life and its Measurement. Iran J Epidemiol 2008;4:57-62. [In Persian]
9. Kazemi N, Sajjadi H, Bahrami G. Quality of Life in Iranian Elderly. Salmand: Iran J Ageing. 2019;13:518-533. [In Persian] [DOI:10.32598/SIJA.13.Special-Issue.518]
10. Cheraghi P, Eskandari Z. Bozorgmehr Sh, Zanjari N, Cheraghi Z. Quality of Life and its Related Factors among Elderly People. J Educ Comm Health. 2019; 6:145-151. [In Persian] [DOI:10.29252/jech.6.3.145]
11. Park K, ed. Parks textbook of perventiveand socialmedicine. 23rd Edition. Iidia: Bhanotplisher; 2015. p.14-43.
12. Shaabani J, Rahgoi A, Nourozi K, Rahgozar M, Shaabani M. The Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life Among Elderly People. Iran J Ageing 2017;11:518-527. [In Persian] [DOI:10.21859/sija-1104518]
13. Nilsson J, Rana M, Luong D.H, Winblad B, Kabir Z N. Health-Related Quality of Life in Old Age: A Comparison Between Rural Areas in Bangladesh and Vietnam. Asia Pac J Public Health 2012; 24: 610-619. [DOI:10.1177/1010539510396699]
14. Sherizadeh Y, Sarkhoshi R, Babazadeh T, Moradi F, Shariat F, Mirzaeian K. The Quality of Life and its related Factors in the Elderly Covered by Health Care Centers in Khoy city, Iran. J Anal Res Clin Med 2016; 4: 139-145. [DOI:10.15171/jarcm.2016.023]
15. Datta D, Datta PP, Majumdar KK. Association of quality of life of urban elderly with socio- demographic factors. Int J Med Pub Health 2015;5:274-278. [DOI:10.4103/2230-8598.165944]
16. Keykhosravi Beygzadeh Z, Rezaei A, Khalouei Y. the Relationship Between Social Support and Life Satisfaction with Happiness Among Home - Dwelling Older Adults in Shiraz. Iranian Journal of Ageing 2015; 10:172-179. [In Persian]
17. Zabihi E, Noudehi M,A. Comparison of Quality of Life Related to Health Between Active and Inactive faculty members of Islamic Azad universities in Semnan province. The first national Conference on Sports Sciences and Physical Education in Iran. Tehran; Iran; 2015. Available from: https://civilica.com/doc/419340/. [In Persian]
18. Montazeri A, Gashtasbi A, Vahdaninia M. Determining the reliability and validity of the Persian version of the SF-36 questionnaire. Payesh Journal 2005; 5:49-56. [In Persian]
19. Ahmadi F, Salar A, Faghihzadeh S. Quality of life in Zahedan elderly population. Hayat 2004; 10:61-67. [In Persian]
20. Naseh L, Heidari M. Relationship Between General Self-Efficacy and Quality of Life Among Elderly Living in Chaharmahal Bakhtiari Nursing Homes. Iran J Ageing. 2015; 10:62-71. [In Persian]
21. Khazaei Jalil S, Azmoon A, Abdohhali M, Ghomi NT, Shamsizadeh M. Quality of life among Elderly Living at Nursing Home in Shahroud city. Quarterly J Geriatr Nurs 2015; 2: 39-49. [In Persian]
22. Anahita B, Parnian D, Soheila D, Pejman A, Omid P, Pegah J. Quality of Life among the Elderly under the Protection of Health and Treatment Centers in Isfahan Province, Iran, and its Relationship with Depression and Body Mass Index. Journal of Isfahan Medical School. J Isfahan Med Sch 2016; 34: 885-892. [In Persian]
23. Vahidreza B, Leila K, Marjan H, Negin C. Quality of Life and Its Related Factors among Elderly with Diabetes. Iran J Ageing 2016; 11:162-173. [In Persian]. [DOI:10.21859/sija-1101162]
24. Naseh L, Heidari M. Relationship Between General Self-Efficacy and Quality of Life Among Elderly Living in Chaharmahal Bakhtiari Nursing Homes. Iran J Ageing 2015; 10:62-71. [In Persian]
25. Shaabani J, Rahgoi A, Nourozi K, Rahgozar M, Shaabani M. [The Relationship Between Self-Efficacy and Quality of Life Among Elderly People. Iran J Ageing 2017; 11:518-527. [In Persian] [DOI:10.21859/sija-1104518]
26. Azh N, Javadi A, *Mertash B, Mostafaee MR. Comparison the effect of social and recreational interventions on quality of life of older adults at nursing homes with community dwelling older adults. JOGE 2018; 2: 36-43. [In Persian] [DOI:10.29252/joge.2.3.36]
27. Borhaninezhad VR, Kazazi L, Haghi M, Chehrehnegar N. Quality of Life and Its Related Factors among Elderly with Diabetes. Iran J Ageing 2016; 11:162-173. [In Persian]. [DOI:10.21859/sija-1101162]
28. Hosseini A, Mjdy A, Hassani GH. Investigating the role of social support on the quality of life of the elderly in Mashhad. JOGE. 2016; 1: 12-20. [In Persian] [DOI:10.18869/acadpub.joge.1.2.10]
29. Ahmadi M, Noudehi M, Esmaeili M, Sadrollahi A. Comparing the Quality of Life Between Active and Non-Active Elderly Women With an Emphasis on Physical Activity. Iran J Ageing 2017; 12:262-275. [In Persian] [DOI:10.21859/sija.12.3.262]
30. Hamedinia M, Golestani A. Quality of life related to health among physically active and inactive faculty members in Sabzevar universities. Olympic Journal 2004; 12:67-75. [In Persian]
31. Fazli M, Kaldi A, Seyedmirzayei S M. Quality of Life and Related Demographic Factors among Elderly in Amol, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 29:64-74. [In Persian]
32. Nabavi SH, Shoja M, Mohammadi S, Rashedi V. Health-related quality of life in community-dwelling older adults of Bojnourd. J North Khorasan Uni Med Sci 2014;6. [In Persian] [DOI:10.29252/jnkums.6.2.433]
33. Kazemi N, Sajjadi H, Bahrami G. [Quality of Life in Iranian Elderly. Salmand: Iran J Ageing 2019; 13:518-533. [In Persian] [DOI:10.32598/SIJA.13.Special-Issue.518]
34. Khooshemehri G, Kaviani M, Asmari M, Rajabian H, Naserkhaki V. Comparison of Quality of Life for Elderly Men and Women Elderly Nursing Home Resident by Alborz Province in 2011. AUMJ 2013;2 :19-24. [In Persian] [DOI:10.18869/acadpub.aums.2.1.19]
35. Ataie Z, Allahverdi A, Dehnoalian A, Orooji A. The Relationship between Lifestyle and General Health among Elderly People in Neyshabur. Iran J Nursing 2018; 31:10-19. [In Persian] [DOI:10.29252/ijn.31.111.10]
36. DarvishpoorKakhki A, Abed-Saeedi J, Delavar A, Saeed-O-Zakerin M. Instrument Development to Measure Elderly Health-Related Quality of Life (EHRQoL). Hakim Res J 2012; 15:30-7. [In Persian]
37. Babak A, Daneshpajouhnejad P, Davari S, Aghdak P, Pirhaji O, Jahangiri P. Quality of Life among the Elderly under the Protection of Health and Treatment Centers in Isfahan Province, Iran, and its Relationship with Depression and Body Mass Index. J Isfahan Med Sch 2016; 34:885-892. [In Persian]
38. Statistics Center of Iran, detailed results of the Population and Housing Census. Available from: https://www.amar.org.ir/english/Population-and-Housing-Censuses. [In Persian]
39. Delpisheh A, Veisani Y, Sayehmiri K, Shahbazi N, Naderi Z, Sohrabnejad A. Relationship between socioeconomic status and quality of life in the female-headed households. J Soc Work 2014; 3:27-33. [In Persian]
40. Alizadeh M, Rahimi A, Arshinji M, Sharifi F, Arzaghi M, Fakhrzadeh H. Physical health status and socio-economic outcomes on elderly in Tehran metropolitan area. IJDM 2013;13:29-37. [In Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fazli M, Kaldi A, Seyedmirzayei S. The comparison of elderly women and men's life quality in health centers in Amol. MEDICAL SCIENCES. 2022; 32 (2) :215-227
URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1919-fa.html

فضلی مهدی، کلدی علی رضا، سیدمیرزایی سیدمحمد. مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان سالمند تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان آمل. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران. 1401; 32 (2) :227-215

URL: http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-1919-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 32، شماره 2 - ( تابستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4460