:: دوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 29 شماره 2 صفحات 141-149 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پلی‌مورفیسم‌های پروموتر ژن اینترلوکین 10 در بیماران مبتلا به کولیت اولسروز در شمال ایران
مهسا نعیمی1، رسول زحمتکش رودسری 2
1- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران
2- گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران ، rasoul130@yahoo.com
چکیده:   (900 مشاهده)
سابقه و هدف: کولیت­اولسروز یک بیماری چندعاملی است که در ایجاد آن هر دو عامل محیطی و ژنتیکی هم­زمان نقش دارند. اینترلوکین­ها گروهی از سایتوکاین هستند که توسط سلول­های T، مونوسیت­ها، ماکروفاژها و سلول­های اندوتلیال تولید می­شوند. اینترلوکین 10، یک سایتوکاین چندعملکردی مهم است که نقش کلیدی در پاسخ التهابی بازی می­نماید. پروموتر اینترلوکین 10 بسیار پلی­مورفیک است و بسیاری از پلی­مورفیسم­های آن شناسایی شده­اند. هدف پژوهش حاضر تشخیص و بررسی پلی­مورفیسم­های A10825 و T819C پرموتر اینترلوکین 10 در ارتباط با بیماری کولیت اولسروز بود.
روش بررسی: در این مطالعه مورد- شاهدی، DNA ژنومی 150 فرد مبتلا به کولیت اولسرو و 150 فرد سالم به وسیله تکنیک PCR تعیین ژنوتیپ شد. نسبت شانس و فاصله اطمینان 95 درصد محاسبه  شد و با آزمون کای­دو توسط نرم­افزار SPSS تحلیل انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که تفاوت توزیع ژنوتیپ GG و CC و فراوانی الل­های جهش­یافته G و C (به ترتیب مربوط به پلی­مورفیسم­های A1082G و T819C)، در دو گروه بیمار و کنترل معنی­دار است.
نتیجه­ گیری: باتوجه به نتایج به دست آمده در رابطه با هر دو نوع پلی­مورفیسم­­های A1082G و T819C پروموتر ژن  IL-10، به ترتیب احتمالاً الل G و الل C، به عنوان فاکتورهای خطر برای ایجاد بیماری کولیت اولسروز، محسوب می­شوند. همچنین هر دو ژنوتیپ GG و CC، احتمال ابتلا به بیماری کولیت اولسروز را افزایش می­بخشند. به علاوه، با بررسی نتایج پلی­مورفیسم­های مربوط به این دو ژن به نظر می­رسد که ارتباط معنی­داری بین هر دو پلی­مورفیسم و افزایش ابتلا به بیماری کولیت اولسرو وجود دارد.
واژگان کلیدی: کولیت اولسروز، پلی­مورفیسم، IL-10 (A1082G)، IL-10 (T819C).
 
واژه‌های کلیدی: کولیت اولسروز، پلی­مورفیسم، IL-10 (A1082G)، IL-10 (T819C).
متن کامل [PDF 695 kb]   (245 دریافت)    
نيمه آزمايشي : موردي- شاهدي | موضوع مقاله: زیست شناسی
دریافت: 1397/6/24 | پذیرش: 1397/9/2 | انتشار: 1398/3/26
فهرست منابع
1. Podolsky DK. Inflammatory bowel disease. N Engl J Med 2002;347:417-29. [DOI:10.1056/NEJMra020831] [PMID]
2. Koukos G, Polytarchou C, Kaplan JL, Oikonomopoulos A, Ziring D, Hommes DW, et al. A microRNA signature in pediatric ulcerative colitis: deregulation of the miR-4284/CXCL5 pathway in the intestinal epithelium. Inflamm Bowel Dis 2015;21:996-1005. [DOI:10.1097/MIB.0000000000000339] [PMID] [PMCID]
3. Carter MJ, Lobo AJ, Travis SP. Guidelines for the management of inflammatory bowel disease in adults. Gut 2004;53:V1-16. [DOI:10.1136/gut.2004.043372] [PMID] [PMCID]
4. Ardizzone S, Puttini PS, Cassinotti A, Porro GB. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Dig Liver Dis 2008;40:S253-9. [DOI:10.1016/S1590-8658(08)60534-4]
5. Sartor RB. Current concepts of the etiology and pathogenesis of ulcerative colitis and Crohn's disease. Gastroenterol Clin North Am 1995;24:475-507.
6. Feagan BG, Macdonald JK. Oral 5-aminosalicylic acid for induction of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD000543. [DOI:10.1002/14651858.CD000543.pub3]
7. Aghazadeh R, Zali MR, Bahari A, Amin K, Ghahghaie F, Firouzi F. Inflammatory bowel disease in Iran: a review of 457 cases. J Gastroenterol Hepatol 2005;20:1691-5. [DOI:10.1111/j.1440-1746.2005.03905.x] [PMID]
8. Kaplan GG. The global burden of IBD: from 2015 to 2025. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015;12:720-7. [DOI:10.1038/nrgastro.2015.150] [PMID]
9. Monsen U, Bernell O, Johansson C, Hellers G. Prevalence of inflammatory bowel disease among relatives of patients with Crohn's disease. Scand J Gastroenterol 1991;26:302-6. [DOI:10.3109/00365529109025046] [PMID]
10. Ordas I, Echmann L, Talamini M, Baumgart D, Sandborn W. Ulcerative colitis. Lancet 2012;380:1606-19. [DOI:10.1016/S0140-6736(12)60150-0]
11. Budak F, Göral G, Heper Y, Yılmaz E, Aymak F, Baştürk B, et al. IL-10 and IL-6 gene polymorphisms as potential host susceptibility factors in Brucellosis. Cytokine 2007;38:32-6. [DOI:10.1016/j.cyto.2007.04.008] [PMID]
12. Asadullah K, Sterry W, Volk HD. Interleukin-10 therapy-review of a new approach. ACPET 2003;55:241-69. [DOI:10.1124/pr.55.2.4] [PMID]
13. Chen XH, Xiong JH, Ning Y, Wen Y, Liu J, Mao C, et al. IL-10 promoter SNPs and susceptibility to leprosy in ethnic groups from southwest China. Genet Mol Res 2013;12:2876-85. [DOI:10.4238/2013.August.12.3] [PMID]
14. Lio D, Scola L, Crivello A, Colonna-Romano G, Candore G, Bonafe M, et al. Gender-specific association between− 1082 IL-10 promoter polymorphism and longevity. Genes and Immunity 2002;3:30-3. [DOI:10.1038/sj.gene.6363827] [PMID]
15. Mar JS, LaMere BJ, Lin DL, Levan S, Nazareth M, Mahadevan U, et al. Disease severity and immune activity relate to distinct interkingdom gut microbiome states in ethnically distinct ulcerative colitis patients. MBio 2016;7:e01072-16. [DOI:10.1128/mBio.01072-16] [PMID] [PMCID]
16. Langan RC, Gotsch PB, Krafczyk MA, Skillinge DD. Ulcerative colitis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2007;76.
17. Hussain SR, Ahmad MK, Mahdi AA, Naqvi H, Ahmad MW, Srivastava S, et al. Association of interleukin-10 (A1082G) gene polymorphism with oral squamous cell carcinoma in north Indian population. J Genet 2016;95:249-55. [DOI:10.1007/s12041-016-0626-1] [PMID]
18. Manouchehri R, Kiani S, Behbin M. Polymorphisms of interleukin-10 and susceptibility to Malta fever in Iraninan patients. Teb Jonoub 1387;11:129-38. []n Persian].
19. Bineshian F, Irajian G, Bagheri Mansoori MH. The relationship between IL-10 (-819 C/T) polymorphism and Hepatitis B infection. Iran J Med Microbiol 2016;10:47-53.
20. Koss K, Satsangi J, Fanning GC, Welsh KI, Jewell DP. Cytokine (TNF [alpha], LT [alpha] and IL-10) polymorphisms in inflammatory bowel diseases and normal controls: differential effects on production and allele frequencies. Genes and Immunity 2000;1:185. [DOI:10.1038/sj.gene.6363657] [PMID]
21. Franke A, Balschun T, Karlsen TH, Sventoraityte J, Nikolaus S, Mayr G, et al. Sequence variants in IL10, ARPC2 and multiple other loci contribute to ulcerative colitis susceptibility. Nat Genet 2008;40:1319. [DOI:10.1038/ng.221] [PMID]
22. Glocker EO, Kotlarz D, Boztug K, Gertz EM, Schäffer AA, et al. Inflammatory bowel disease and mutations affecting the interleukin-10 receptor. N Engl J Med 2009;361:2033-45. [DOI:10.1056/NEJMoa0907206] [PMID] [PMCID]
23. Andersen V, Ernst A, Christensen J, Østergaard M, Jacobsen BA, Tjønnelan A, et al. The polymorphism rs3024505 proximal to IL-10 is associated with risk of ulcerative colitis and Crohns disease in a Danish case-control study. BMC Med Genet 2010;11:82. [DOI:10.1186/1471-2350-11-82] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printدوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها