:: دوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 29 شماره 2 صفحات 181-190 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
سارا پاشنگ 1، انیس خوش لهجه صدق2
1- دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران ، sarahpashang@yahoo.com
2- دکترای روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران
چکیده:   (939 مشاهده)
سابقه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی درمان­های پذیرش و تعهد و فراشناختی برکاهش علایم، سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیرانجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد با پیگیری سه ماهه بود. زنان 20 تا 40 ساله مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر که به مرکز مشاوره واحد علوم دارویی مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. از بین آنها، 45 نفر (15 نفر در هر گروه) به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه­های آزمایشی 1 (درمان فرا شناخت) و 2 (درمان پذیرش و تعهد) و گروه گواه جایگزین شدند. مقیاس­های مطالعه شامل پرسش­نامه سرمایه روانشناختی لوتانز، 2007 و کیفیت زندگی  وار و شیربون،1992بود. گروه­های آزمایشی  بسته­های درمانی پذیرش و تعهد و فرا شناختی را طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای، به طور هفتگی دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار ماند. 
یافته­ها:  هر دو روش درمانی به یک اندازه باعث افزایش سرمایه روانشناختی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر شد. بر اساس گزارش پزشک معالج و خود بیماران، علایم بیماری کاهش محسوسی داشت. پیگیری سه ماهه، پایداری درمان­ها را تایید کرد.
نتیجه­گیری: از آنجا که علاوه برعوامل زیستی، عوامل روانی-اجتماعی نیز بر شدت علائم نشانگان روده تحریک پذیر موثرهستند، باید تقویت شاخص­های کیفیت زندگی سالم و سرمایه روانشناختی جهت پیشگیری و درمان این مشکل مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی: درمان پذیرش و تعهد، درمان فرا شناختی، سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی، سندرم روده تحریک پذیر.
واژه‌های کلیدی: درمان پذیرش و تعهد، درمان فرا شناختی، سرمایه روانشناختی، کیفیت زندگی، سندرم روده تحریک پذیر
متن کامل [PDF 607 kb]   (312 دریافت)    
نيمه آزمايشي : نيمه آزمايشي | موضوع مقاله: روانشناسی
دریافت: 1397/9/3 | پذیرش: 1397/10/11 | انتشار: 1398/3/28
فهرست منابع
1. Sugawara N, Sato K, Takahashi I, Satake R, Fukuda S, Nakaji S, et al. Depressive symptoms and coping behaviors among individuals with irritable bowel syndrome in Japan. Intern Med 2017;56:493-8. [DOI:10.2169/internalmedicine.56.7695] [PMID] [PMCID]
2. Towsyfyan N. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on the improving of resilience and optimism in adolescents with major depressive disorder. Int J Human 2017;7:239-54.
3. Owyang CH. Irritable bowel syndrome. In: Longo DL, Fauci, AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editors. Harrison's principles of internal medicine. 18th ed. Philadelphia: McGraw- Hill; 2012. P.2496-501.
4. Almquist E, Törnblom H, Simrén M. Practical management of irritable bowel syndrome: a clinical review. Minerva Gastroenterol Dietol 2016;62:30-48.
5. Eskafi SZ, Varasteh AR. Life satisfaction, anxiety and depression in the irritable bowel syndrome. J Guilan Univ Med Sci 2016;26:8-19. [In Persian]
6. Michalsen VL, Vandvik PO, Farup PG. Predictors of health-related quality of life in patients with irritable bowel syndrome. A crosssectional study in Norway. Health Qual Life Outcomes 2015;13:113. [DOI:10.1186/s12955-015-0311-8] [PMID] [PMCID]
7. Porcelli P, De Carne M, Leandro G. The role of alexithymia and gastrointestinal-specific anxiety as predictors of treatment outcome in irritable bowel syndrome Leandro. Compr Psychiatry 2017;73:127-35. [DOI:10.1016/j.comppsych.2016.11.010] [PMID]
8. Sibelli A, Chalder T, Everitt H, Workman P, Bishop FL, Moss-Morris R. The role of high expectations of self and social desirability in emotional processing in individuals with irritable bowel syndrome: A qualitative study. Br J Health Psychol 2017;22:737-62. [DOI:10.1111/bjhp.12264] [PMID]
9. Eriksson EM, Andrén KI, Kurlberg GK, Eriksson HT. Aspects of the non-pharmacological treatment of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2015;21:11439-49. [DOI:10.3748/wjg.v21.i40.11439] [PMID] [PMCID]
10. Ferreira NB, Eugenicos MM, Paul G, Gillanders D. Using acceptance and commitment therapy in irritable bowel syndrome. Qual Life Res 2013;22:1761-6. [DOI:10.1007/s11136-012-0299-z] [PMID]
11. Ferreira NB, Gillanders D, Paul G, Morris ME. Pilot study of acceptance and commitment therapy for irritable bowel syndrome: A preliminary analysis of treatment outcomes and processes of change. Clinical Psychologist 2018;22:241-50. [DOI:10.1111/cp.12123]
12. Laird KT, Tanner-Smith EE, Russell AC, Hollon SD, Walker LS. Comparative efficacy of psychological therapies for improving mental health and daily functioning in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta- analysis. Clin Psychol Rev 2017;51:142-52. [DOI:10.1016/j.cpr.2016.11.001] [PMID]
13. Shahi Bahadori KH, Habibi Klibar J. Effectiveness of group reality therapy on psychological capital. Self-esteem and social well-being of the elderly. J Aging Psychol 2016;2:153-65.
14. Luthans F, Luthans K, Luthans BC. Positive psychological capital: beyond human and social capital. Bus Horiz 2014;47:45-50. [DOI:10.1016/j.bushor.2003.11.007]
15. Luthans F, Avolio BJ. Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Pers Psychol 2007;6:138-46. [DOI:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x]
16. Ware JE, Sherboune CD. The MOS 36-item short form health survey (SF-36). Med Care 1992;30:473-83. [DOI:10.1097/00005650-199206000-00002]
17. Zettle RD. Acceptance and commitment therapy VS. Systematic desensitization in treatment of mathematics anxiety. Psychol Rec 2003;53:197-215. [DOI:10.1007/BF03395440]
18. Walls A, Colbear JS. Treating posttraumatic stress disorder with metacognitive therapy. J Clin Psychol 2012;68:373-81. [DOI:10.1002/jclp.20871] [PMID]
19. Surdea-Blaga T, Baban A, Nedelcu L, Dumitrascu DL. Psychological interventions for irritable bowel syndrome. J Gastrointestin Liver Dis 2016;25:359-66. [DOI:10.15403/jgld.2014.1121.253.ibs]
20. Klem F, Wadhwa A, Prokop LJ, Sundt WJ, Farrugia G, Camilleri M, et al. Prevalence, risk factors, and outcomes of irritable bowel syndrome after infectious enteritis: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2017;152:1042-54. [DOI:10.1053/j.gastro.2016.12.039] [PMID] [PMCID]
21. Marmarchi Nia M, Zoghi Paydar MR. The effectiveness of acceptance and commitment therapy on hope and happiness of adolescent girls under coverage of welfare. AJAP 2017;11:157-74.
22. Barghi Irani Z, Zare H, Abedini M. The Effectiveness of acceptance and commitment (ACT) therapy on the psychological capital of patients with esophageal cancer. J Health Psychol 2016;14:5-19.
23. Mohammadi R, Doran B, Rabiee M, Salimi SH. The effectiveness of treatment based on admission and commitment to the quality of life of students at a military center. Quarterly Journal of Police Medicine 2017;6:21-30. [DOI:10.1177/1098611117732974]
24. Radziwon CD, Lackner J. Cognitive behavioral therapy for ibs: how useful, how often, and how does it work? Curr Gastroenterol Rep 2017;19:49. [DOI:10.1007/s11894-017-0590-9] [PMID]
25. Kinsinger SW. Cognitive-behavioral therapy for patients with irritable bowel syndrome: current insights. Psychol Res Behav Manag 2017;19:231-7. [DOI:10.2147/PRBM.S120817] [PMID] [PMCID]
26. Toivonen KI, Zernicke K, Carlson LE. Web-based mindfulness interventions for people with physical health conditions: systematic review. J Med Internet Res 2017;19:e303. [DOI:10.2196/jmir.7487] [PMID] [PMCID]
27. Ballou S, Keefer L. Psychological interventions for irritable bowel syndrome and inflammatory bowel diseases. Clin Transl Gastroenterol 2017;8:214. [DOI:10.1038/ctg.2016.69] [PMID] [PMCID]
28. Edebol-Carlman H, Ljotsson B, Linton SJ, Boersma K, Schrooten M, Repsilber D, et al. Face- to- face cognitive- behavioral therapy for irritable bowel syndrome: the effects on gastrointestinal and psychiatric symptoms. Gastroenterol Res Pract 2017;2017:8915872. [DOI:10.1155/2017/8915872] [PMID] [PMCID]
29. Mohammad Khani P, Hasani F, Sepah Mansur M, Mahmoodi G, Lahijani Z. Comparison of the effectiveness of cognitive therapy based on the presence of mind and metacognitive therapy on rumination and depression symptoms. Psychol Res 2014;6:101-18.
30. Baghestan A, Baghban Sheibani Aerab Kh, Javedani Masrur M. Acceptance and commitment based therapy on disease perception and psychological capital in patients with type II diabetes. Horizon of Medical Sciences 2017;23:135-40. [DOI:10.18869/acadpub.hms.23.2.135]
31. Michalsen VL, Vandvik PO, Farup PG. Predictors of health-related quality of life in patients with irritable bowel syndrome. A cross sectional study in Norway. Health Qual Life Outcomes 2015;13:113. [DOI:10.1186/s12955-015-0311-8] [PMID] [PMCID]XML   English Abstract   Printدوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها