Journal archive for Google Scholar Robot!

Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity - Tehran Medical Branch

فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهرانVolume 29, Number 1 (2019-3)


Prediction of eating disorder symptoms among female students based on experiential avoidance and mindfulness
پیش بینی نشانه‌های اختلال خوردن در دانشجویان دختر براساس اجتناب تجربی و ذهن آگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of psychoeducational and McMaster approaches on increasing cohesion- flexibility of couples
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه پربارسازی رابطه و رویکرد مک مستر در افزایش همبستگی – انعطاف پذیری زوج‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The performance of Beck's life style multi-component model on modifying eating behavior of overweight women
کارایی مدل چند مولفه‌ای سبک زندگی بک بر تعدیل رفتار خوردن زنان بیش وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Synergistic effect of silver nanoparticles (AgNPs) and gentamicin against clinical isolates of Pseudomona aeruginosa
اثر سینرژیک نانو ذرات نقره (AgNPs) و جنتامایسین برعلیه جدایه‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the presentation of blaCTX-M, blaTEM, and blaSHV resistance genes in Escherichia coli isolated from animal food sources in Tonekabon city and determination of their antibiotic resistance profile
بررسی حضور ژن‌های مقاومت blaCTX-M ،blaTEM و blaSHV در اشرشیاکلی های جداشده از منابع غذایی حیوانی در شهر تنکابن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum levels of antioxidant trace elements, zinc, copper, selenium and manganese, in children with acute lymphoblastic leukemia before treatment
بررسی سطح سرمی عناصر آنتی اکسیدان روی، مس، سلنیوم و منگنز در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد قبل از شروع درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effects of green tea (Camellia sinensis) on diazinon induced liver damage in female mice
اثر حفاظت کبدی عصاره چای سبز (Camellia sinensis) در سمیت کبدی ناشی از سم دیازینون در موش‌های ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of kind of exercise training on gene expression of β3-ARs and A2ARs receptors of brown adipose tissue in obese male rats
تاثیر نوع تمرین بر بیان ژن گیرنده β3-ARs و A2ARs در بافت چربی قهوه‌ای رت‌های نر چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effect of Salvia Sharifii Rech. F. & Esfand seed's oil in formalin test in mice
اثر ضد درد روغن دانه‌های مریم گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. F. & Esfand) در آزمون فرمالین در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The personalized medicine: today and tomorrow
امروز و فردای پزشکی شخصی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2018-12)


The study of the relationship between job stress and productivity among nurses in selected hospitals of Islamic Azad University
بررسی رابطه استرس شغلی و بهره وری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of efficacy of relationship enhancement and McMaster approach on adjustment of couples
بررسی اثربخشی رویکرد روانی آموزشی و رویکرد مک مستر بر افزایش سازگاری زوج ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of cognitive behavioral group therapy on the sense of well-being among infertile women of Ilam
اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر احساس بهزیستی زنان نابارور شهر ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of one session concurrent severe resistance-endurance training with different orders on hormonal responses in female athletes
تاثیر یک جلسه تمرینات همزمان مقاومتی - استقامتی شدید با توالی مختلف بر پاسخ های هورمونی در دختران ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of progressive muscle relaxation on the quality of life among patients with heart failure
بررسی تاثیر آرام‌سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring malachite green residues in farmed rainbow trout muscle tissue using high performance liquid chromatography
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺎﻻﺷﯿﺖ ﮔﺮیﻦ در بافت عضلانی ﻣﺎﻫﯽ‌ﻫﺎی قزل آلای رنگین کمانی ﭘﺮورﺷﯽ به روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎیﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرایﯽ ﺑﺎﻻ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative investigation of BRIP1 and PALB2 expression level in Iranian women with breast cancer compared to normal samples
بررسی کمی بیان ژن های PALB2 و BRIP1 در جمعیت زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با گروه شاهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of melatonin effect on pelvic pain in women with endometriosis referred to affiliated hospitals to Tehran Medical Sciences of Islamic Azad University
بررسی اثر ملاتونین در کاهش درد لگنی زنان مبتلا به اندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of ubiquinone antioxidants on the MCL1 gene in the CA1 pyramidal cells of hippocampus of male Wistar rat following transient reperfusion inclusive ischemia
بررسی اثر آنتی اکسیدان یوبیکینون بر روی بیان ژن MCL1 سلول‌های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ متأثر از بازگشت مجدد جریان خون پس از ایسکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic and nutrition interaction and its association with the risk of cancer
میانکنش ژنتیک و تغذیه و ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2018-9)


Challenges of implementation of Iranian national hospital accreditation standards (3rd Edition 2016) for Tehran’s Islamic Azad University Hospitals
بررسی چالش‌های استقرار نسل سوم استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The sociological explanation of the genital wart outbreak; case study of patients treated in Bouali and Javaheri Hospitals in Tehran
تبیین جامعه شناختی شیوع بیماری ژنیتال وارت (زگیل تناسلی) مورد مطالعه بیماران تحت درمان در بیمارستان‌های بوعلی و جواهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of maternal plasma 25-Hydroxyvitamin D concentrations between pregnant women with GDM and without GDM at 24-28 weeks of gestation who referred to Azad University Hospitals in Tehran between 2016 and 2017
بررسی و مقایسه سطح سرمی ویتامین دی(25 هیدروکسی ویتامین D) در زنان باردار مبتلا و غیرمبتلا به دیابت بارداری در هفته 28-24 بارداری در مراجعه کنندگان به بیمارستان-های دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال‌های 95 و 96
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous extract of Zingiber officinale on lipid profiles in rat subjected to streptozotocin
تاثیر عصاره آبی زنجبیل (Zingiber officinale) بر پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر به دنبال القای ا سترپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Streptokinase enzyme extraction from Streptococcus agalactiae isolated from mucous membrane and investigation of fibrinolytic effects and its toxicity on healthy cells Hu02
استخراج آنزیم استرپتوکیناز از استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae ) جدا شده از مخاط گلو و بررسی اثرات فیبرینولیتیک و سمیت آن بر سلول‌های سالم Hu02
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The pattern of antibiotic resistance within clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and detection of AmpC
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌های بالینی P‌seudomonas aeruginosa و ردیابی ژن AmpC در آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Albendazole induces cell death in human colorectal cancer cell line HT-29
آلبندازول مرگ سلولی را در سلول‌های سرطانی کولورکتال انسان رده HT-29 القا می‌کند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the differentiation potential of human chorion-derived mesenchymal stem cells into myoblast-like cells
بررسی تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جدا شده از کوریون انسان به سلول‌های شبه میوبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of anti-cancer activity of 1,8-naphthyridin derivatives by using of genetic algorithm-stepwise multiple linear regression
پیش بینی فعالیت ضدسرطانی مشتقات ۱و۸- نفتیریدین توسط روش الگوریتم ژنتیک-رگرسیون خطی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational interventions in increasing skin cancer preventive behaviors in people over 18 years: a systematic review
بررسی تاثیر مداخلات آموزشی در افزایش رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در افراد بالای 18 سال: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2018-6)


Evaluation of the performance of common kits for the measurement of creatinine in serum and urine: are the results of these methods suitable for clinical use?
ارزیابی عملکرد کیت‌های متداول اندازه‌گیری کراتی‌نین در سرم و ادرار:آیا نتایج حاصل از این روش‌ها برای استفاده بالینی مناسب هستند؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting errors in the operating rooms: study of employees' viewpoint
بررسی موارد و عوامل تاثیرگذار برخطاها در اتاق عمل: دیدگاه کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of relationship between life style and communicational technologies abuse, and mental health among Islamic Azad University students of Tehran city
رابطه بین سبک زندگی و استفاده آسیب‌زا از فناوری‌های ارتباطی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of hospital quality management systems in Tehran hospitals and European hospitals
مقایسه سیستم مدیریت کیفیت برای بیمارستان‌های شهر تهران و بیمارستان‌های اروپا مبتنی بر اعتباربخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and identify integrons class Ι, II III, Salmonella typhimurium isolated from clinical samples of Tehran Medical Centers
بررسی و شناسایی اینتگرون‌های کلاس Ι، II و III سالمونلا تیفی موریوم جدا شده از نمونه‌های بالینی برخی از مراکز درمانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Human Group A Rotavirus in Urban Sewage, Hospital Sewage and River Water Samples in Alborz Province Using ELISA Method
تشخیص روتاویروس انسانی گروه A در نمونه های فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی و آب رودخانه در استان البرز به روش الایزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of cardiac rehabilitation on ApoA1 and ApoB in men with coronary heart disease (CHD) after coronary artery bypass graft (CABG)
تأثیر نوتوانی قلبی بر ApoA و ApoB در مردان مبتلا به بیماری قلبی کرونری (CHD) پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر (CABG)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of extracted pigment from environmental isolated bacteria on antibiotic resistant isolated microorganisms from diabetic patients
نقش پیگمان‌های استخراجی از باکتری‌های جدا شده از محیط بر روی میکروارگانیسم‌های مقاوم به آنتی بیوتیک جدا شده از بیماران دیابتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation potential of human CD133 and CD34 positive hematopoietic stem cells into motor neuron- like cells; an in vitro study
پتانسیل تمایز شبه عصبی حرکتی سلول های بنیادی خون سازCD133+ و CD34+ مشتق از خون بند ناف انسان؛ در شرایط آزمایشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of vitamin E on sperm characteristics and some serum parameters in mice toxicity induced by dianabol
اثرات محافظتی ویتامین E بر کیفیت اسپرم و برخی از پارامترهای سرمی موش‌های سفید کوچک آزمایشگاهی در سمیت حاصل از دیانابول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2018-4)


Surveying drug resistance of Staphylococcus aureus strains resistant to the antibiotic vancomycin in some hospitals in Rasht
بررسی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی-بیوتیک ونکومایسین در برخی از بیمارستان‌های شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between quality of life and self-efficacy in patients under coronary artery bypasses grafting surgery confined to bed in Social Security Organization Hospitals of Tehran
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و خودکار آمدی در بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بستری در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of teaching-learning environment on student engagement in medical science students
اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی و نقش محیط یاددهی و یادگیری در آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of matrics therapy on emotion regulation in patients with dependency to metamphetamine
اثربخشی درمان ماتریکس بر تنظیم هیجانی بیماران وابسته به مت‌آمفتامین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vitamin C on liver injury after taking methotrexate in rats
تاثیر مصرف ویتامین C بر آسیب کبدی پس از مصرف متوتروکسات در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The expression studies of Bcl-xl gene subsequent effect of cholestasis and treatment by curcumin in hippocampus of male rats
بررسی بیان ژن Bcl-xl متعاقب اثر کلستاز و داروی کورکومین در ناحیه هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic training on anthropometric indices of obesity in male rats fed with high fat diet
تاثیر تمرین هوازی بر نشانگران آنتروپومتریک چاقی در رت‌های تغذیه شده با غذای پر چرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardioprotective effects of quercetin on doxorubicin induced cardiotoxicity in male rats
اثرات حفاظتی کوئرستین در مقابل سمیت قلبی دوکسوروبیسین در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sodium butyrate, histone deacetylase inhibitor on spatial learning and memory in rat model of cerebral hypoxic-ischemia
بررسی اثر سدیم بوتیرات، مهار کننده هیستون داستیلاز بر روند یادگیری و تثبیت حافظه فضایی در مدل ایسکمی هایپوکسیک مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genome editing from bench to clinic by CRISPR/Cas9
مهندسی ژنوم از آزمایشگاه تا بالین توسط CRISPR/Cas9
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2017-12)


Knowledge about Pap smear test, cervical cancer and human papilloma virus among women referred to Gynecology Clinic of Tonekabon Shahid Rajaei Hospital in 2016
بررسی میزان آگاهی زنان از سرطان دهانه رحم، آزمایش پاپ اسمیر و ویروس پاپیلومای انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To evaluate the rate of abnormality in the ERG (electroretinogram) test in the cyclosporine users referred to the Basir Clinic between 2015 and 2016
بررسی اختلال راه عصب بینایی چشم با آزمایش الکترورتینوگرام (ERG) در بیماران مصرف کننده سیکلوسپورین ارجاع شده به کلینیک بصیر طی سال‌های 95-94
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The feasibility study of virtual learning courses for members of the Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Tehran Medical Branch
مطالعه امکان سنجی برگزاری دوره آموزش مجازی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between viral hepatitis (HBV and HCV) and fatty liver among patients referred to Amiralmomenin Hospital and Royan Institute of Tehran
بررسی ارتباط کبد چرب و هپاتیت‌های ویروسی در بیماران مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان و بیمارستان امیرالمومنین تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of group acceptance and commitment therapy on health anxiety of woman with epilepsy with three- month follow-up
کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر اضطراب سلامت زنان مبتلا به صرع با پیگیری سه ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of combined training on body composition, and ccoagulation and proinflammatory factors in overweight and obese postmenopausal women
اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر ترکیب بدن، فاکتورهای انعقادی و پیش التهابی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hepatic impairment on the aquaporin-4 in the paraventricular (PVN) and Supraoptic (SON) nuclei of rat hypothalamus
تاثیر اختلالات کبدی بر اکواپورین 4 در هسته‌های مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the gene expression level of Bad and Bcl-xl following cholestasis and curcumin treatment in the striatum area of male rat
تغییر بیان ژن‌های Bad و Bcl-xl متعاقب اثر کلستاز و تاثیر داروی کورکومین در ناحیه استریاتوم موش‌های بزرگ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating E-health strategic planning and review of the challenges and obstacles in Iran
بررسی برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت الکترونیک و مروری بر موانع و چالش‌های موجود در کشور ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CRISPR/Cas9: high throughput genome editing molecular tool
CRISPR/Cas9: ابزار قدرتمند مولکولی برای ویرایش ژنوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2017-9)


Barriers and motivators factors effecting influenza vaccination uptake among healthcare workers
بررسی عوامل بازدارنده و تشویقی در دریافت واکسیناسیون آنفلوانزا در کارکنان مراقبت‌های بهداشتی بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Visual evoked potential in subjects under radial keratotomy and those without refractive errors surgery
مقایسه visual evoked potential در افراد تحت عمل جراحی radial keratotomy با افراد بدون عمل اصلاح عیوب انکساری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of exchange time anesthetic circuit anti- bacterial filters, on microbial culture results of anesthetic circuits in Bouali Hospital operating theaters
بررسی تاثیر دفعات تعویض فیلترهای آنتی باکتریال سیستم‌های تنفسی بیهوشی بر نتایج کشت‌های میکروبی سیستم‌های تنفسی دراتاق عمل بیمارستان بوعلی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of traffic accidents in Zanjan Province between March 2009 and February 2016 and comparing the mathematical method to predict traffic injuries referred to the Forensic Medicine between 2017 and 2020
بررسی میزان حوادث ترافیکی استان زنجان از فروردین ماه 1388 تا اسفند 1394 و مقایسه روش‌های ریاضی پیش بینی مصدومان ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان به تفکیک سال های 1395 تا1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of music therapy on anxiety and diarrhea among patients with irritable bowel syndrome
اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و اسهال زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of losartan on spatial memory deficits induced by global ischemia / reperfusion in male wistar rats
بررسی اثر داروی لوزارتان بر اختلالات حافظه فضایی متعاقب ایسکمی/رپرفیوژن فراگیر در موش صحرایی نر ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating cytotoxic effect of hydroalcholich extract from combination of Kelussia odoratissma Mozaff and Satureja bachtiarica Bunge on Hela cancer cells line
بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس (Kelussia odoratissma Mozaff) و مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) بر روی رده سلول های سرطانی Hela
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of fish oil omega3 supplements and aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root against changes of liver enzymes levels induced by thioacetamide in male rats
مقایسه اثرات حفاظتی مکمل امگا 3 روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان بر اختلال در سطح آنزیم‌های کبدی القا شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of L-carnitine and gallic acid in rat model of renal ischemia/reperfusion injury
اثر حفاظتی ال- کارنیتین و اسید گالیک در مدل آسیب ایسکمی/ریپرفیوژن کلیوی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glioblastoma gene therapy and related delivery systems
ژن درمانی و سیستم‌های تحویل جهت درمان گلیوبلاستوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2017-6)


Consideration of empowering nurses and its relationship with ‎organizational culture and patient’s satisfaction of nursing cares
بررسی توانمندسازی پرستاران و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی و رضایت‌مندی ‌بیماران از مراقبت‌های پرستاری ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular survey of the frequency of sea and seb genes in ‎Staphylococcus aureus isolated from skin infections in Razi hospital ‎of Tehran
تشخیص ملکولی فراوانی جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس حاوی ژن‌های ‌انتروتوکسین ‌A‌ و ‌B‌ جدا شده از عفونت‌های پوستی در بیمارستان رازی تهران ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alterations of gyrA in Enterobacteriaceae isolated of urinary tract ‎infection resistance to quinolones antibiotics
تغییرات ژن ‌gyrA‌ درانتروباکتریاسه‌های جداشده از عفونت ادراری مقاوم به ‌آنتی بیوتیک‌های کینولونی ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and assessment of the pigments from the psychrotrophic‌ ‌bacteria with the aim of application in the food industries ‎
جداسازی و بررسی رنگدانه باکتری‌های سرمادوست با هدف کاربرد در صنایع غذایی ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of ‎‌‎ cmlA/tetR, ‎‌bla PSE-1, bla TEM and sip B in the ‎Salmonella strains by Multiplex-PCR method and their antibiotic ‎resistance pattern
شناسایی ژن‌های‎‌‎ cmlA/tetR ‎، ‌bla PSE-1‎‌ و ‌blaTEM‌ و ‌‎sip B‌ ‌در سویه-‌های سالمونلا ‌با روش ‌Multiplex-PCR‌ و تعیین الگوی مقاومتی آنها ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticancer effects of some Girard-P reagent-based schiff bases and ‎their Dimethyltin (IV) complexes on malignant glioblastoma cell line ‎in in vitro culture
خاصیت ضدسرطانی تعدادی باز شیف بر پایه معرف گیرارد-‌P‌ و کمپلکس دی ‌متیل قلع (‌IV‌)آنها بر رده سرطانی ‌U-87‎‌ در شرایط کشت آزمایشگاهی ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of serum angiotensin converting enzyme (ACE) activity ‎in type 1 Gaucher’s patient and its relationship to ACE gene ‎insertion/deletion in intron 16‎
ارزیابی فعالیت سرمی آنزیم مبدل آنژیوتانسین در بیماران ایرانی مبتلا به گوشه ‌نوع 1 و‎ ‎ارتباط آن با حذف و الحاق (‌I/D‌) در اینترون 16ژن آنزیم مبدل ‌آنژیوتانسین (‌ACE‌) ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of hippocampal level of brain derived neurotrophic ‎factor and spatial memory in valproic acid animal model of autism
بررسی سطح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز و ارزیابی حافظه ‌فضایی در مدل حیوانی اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protective effect of ethanol extract of ginger (Zingiber ‎officinale) on spermatogenesis toxicity induced by doxorubicin‎
اثر حفاظتی عصاره اتانولی زنجبیل (‌Zingiber officinale‌) در سمیت ‌اسپرماتوژنز ناشی از داروی دوکسوروبیسین ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of factors affecting kidney transplant survival based on ‎literature review between 2000 and 2014‎
بررسی عوامل موثر در افزایش و یا کاهش بقای پیوند کلیه بر اساس مطالعات ‌مروری مقالات انتشار یافته در بین سال‌های 2000 تا 2014 ‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2017-4)


Investigating the relationship between depression and social support in hemodialysis patients referred to educational Hospitals of Mazandaran Uuiversity of Medical Sciences in 2015
بررسی رابطه افسردگی با حمایت اجتماعی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative study of mindfulness and emotion regulation in substance abuser resistant to treatment
بررسی مقایسه‌ای ذهن آگاهی و تنظیم هیجان در افراد مصرف کننده‌ مواد مقاوم به درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of seroprevalence of hepatitis B and hepatitis C and behavioral factors in HIV patients referred to the consultation clinics of Tehran Behavioral Diseases Health Center
بررسی میزان شیوع سرمی هپاتیت B و هپاتیت C و فاکتورهای رفتاری در بیماران مبتلا به HIV مراجعه کننده به کلینیک مشاوره بیماری‌های رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cross validation of artificial intelligence and mathematical relationships in the diagnosis of iron deficiency anemia and thalassemia in screening centers of northern Iran in 2014
تعیین اعتبار مقایسه‌ای روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و روابط ریاضی در تشخیص کم‌خونی ناشی از فقرآهن و ‌تالاسمی در مراکز غربالگری شمال ایران در
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MAZDAK; The community-based early childhood development (ECD) initiation in Iran
مزدک؛ ابتکار اجتماع محور تکامل همه جانبه دوران کودکی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of emotional intelligence instruction on emotional intelligent improvement in students of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch in 2014-2015
تأثیر آموزش هوش هیجانی بر ارتقای هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of vitamin D efficacy on treatment of symptoms of patients with peripheral diabetic neuropathy admitted to Amiralmomenin Hospital in Tehran in 2015
اثر ویتامین D در درمان نشانه‌های ناشی از نوروپاتی محیطی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین(ع) تهران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative analysis of the effects of honey and nano silver particles on blood biochemical factors in renal stone of male mice
بررسی مقایسه‌ای تأثیر عسل و نانو ‌ذرات نقره بر فاکتور‌های بیوشیمیایی خون در بیماری سنگ کلیه در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Avicennia marina fruits aqueous and hydro alcoholic extract on streptozotosin –induced diabetic male rats
بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی و آبی-الکلی میوه گیاه حرا در موش‌های صحرائی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antiviral effects of sumac (Rhus coriaria L.) fruit extract on acyclovir resistant Herpes simplex virus type 1
بررسی اثرات ضد ویروسی عصاره میوه سماق (Rhus coriaria L.) بر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ یک مقاوم به آسیکلوویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2016-12)


Comparing clinical manifestations and endoscopic findings between elderly and non- elderly patients with with dyspepsia reffered to Rasoul-e-Akram Hospital in 2014
مقایسه یافته‌های بالینی و آندوسکوپی افراد سالمند و غیرسالمند مراجعه کننده با شکایت دیس‌پپسی به بخش آندوسکوپی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) طی 6ماه نخست سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of postoperative pain and quality of life in patients stapled hemorrhoidopexy and hemorrhoidectomy in central Tehran hospitals in 2014-2015
بررسی مقایسه‌ای درد و کیفیت زندگی پس از عمل در بیماران هموروئیدوپکسی با استاپلر و همورروئیدکتومی در بیمارستان‌های مرکزی تهران در سال94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validity and reliability of 360-degree evaluation in the assessment of clinical nursing students
بررسی روایی و پایایی ارزشیابی بالینی360 درجه در ارزیابی بالینی دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing cognitive emotion regulation in two male groups; suffering from cancer and cancer free subjects
مقایسه نظم جویی شناختی هیجانی بین دو گروه از مردان؛ افراد مبتلا به سرطان و افراد غیر مبتلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Moral distress among emergency department nurses: frequency, intensity, effect
پریشانی اخلاقی در پرستاران بخش‌های اورژانس: فراوانی، شدت، اثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between commanding leadership style and personality traits of nursing managers of hospitals affiliated to Tehran Medical Sciences Universities in 2014-2015
بررسی ارتباط سبک رهبری آمرانه و ویژگی‌‌های شخصیتی مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران درسال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of critical thinking skills among medical sciences students in Shahid Beheshti and Tehran University of Medical Sciences
بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the prevalence of TetA and TetB in kelebsiella, proteus and Enterobacter isolated from urinary tract infection
بررسی وجود ژن های مقاوم به تتراسایکلین(TetA, TetB) در پروتئوس، انتروباکتر، و کلبسیلای جدا شده از نمونه‌های ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral effects of electromagnet field with low frequency on reserpine-treated mice
اثر میدان الکترومغناطیس با فرکانس‌ پایین بر رفتارهای ناشی از رزرپین در موش‌های سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of pomegranate juice on pituitary-thyroid axis in adult male rats
تاثیر آب انار بر محور هیپوفیز –تیروئید در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2016-9)


Validation study of IgG antibodies by ELISA for the detection of Helicobacter pylori infection in comparison with pathologic findings in hemodialysis patients with dyspepsia
تعیین اعتبار (Validity) سنجش آنتی‌بادی IgG به روش الیزا در مقایسه با روش پاتولوژی برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران همودیالیزی مبتلا به سوء هاضمه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between quality of life and religious beliefs and self-efficacy among students of Payam Noor University, Susa, Iran
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و باورهای مذهبی با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the factors influencing endometriosis in reproductive age women
بررسی عوامل موثر بر اندومتریوز در زنان سنین باروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and identification of aflatoxin- producing Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus by PCR method from cattle feed in Shahr Ghods – Shahriar districts
جداسازی و شناسایی دوگونه آسپرژیلوس فلاووس و پارازیتیکوس مولد آفلاتوکسین از خوراک دام شهرقدس – شهریار به روش PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the relationship between patient satisfaction and quality of hospital services based on SERVQUAL Model in the hospitals related to Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch in 2015
بررسی ارتباط رضایت مندی بیماران و کیفیت خدمات بیمارستانی ارائه شده بر اساس مدل سروکوال SERVQUAL در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Differentiation of induced pluripotent stem cells into bone and adipose cell lineages
تمایز سلول های پرتوان القا شده انسانی به دودمان های سلولی استخوانی و چربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of olive oil on kidney, lipid and liver function in male rat
تاثیر روغن زیتون بر عملکرد لیپیدی،کلیوی و کبدی در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of neuroprotective effect of propofol on pyramidal neurons in CA1 region of hippocampus among male lab rats following ischemia/ transient overall reperfusion
بررسی اثر حفاظتی پروپوفول بر روی سلول‌های هرمی ناحیه CA1هیپوکامپ موش صحرایی نر ویستار متعاقب ایسکمی- ریپرفیوژن فراگیر گذرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathology of epididymis in adult NMRI male mice treated with zinc oxide nanoparticles
بررسی هیستوپاتولوژی اپیدیدیم در موش‌های نر بالغ نژاد NMRI تیمار شده با نانوذرات اکسید روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of histometric and histopathologic changes and biochemical functioning of liver in mice Balb/C treated with methylphenidate
مطالعه تغییرات هیستومتریک، هیستوپاتولوژیک و عملکرد بیوشیمیایی کبد در موش سوری نژاد Balb/c تیمار شده با متیل فنیدیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2016-6)


Evaluation of visual evoked potential (VEP) changes in migraine patients
بررسی تغییرات پتانسیل برانگیخته از بینایی (VEP) در بیماران دچار میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the relation between risk factors and suffering from varicosity in nurses of selected hospitals of Isfahan University of Medical Science in 2013
بررسی ارتباط عوامل خطر و ابتلا به واریس در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying relationship between body mass index and obstructive sleep apnea in depressed elderly patients in Saqqez city in 2014
بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی و وقفه‌های تنفسی خواب در سالمندان افسرده شهرستان سقز در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation study of spiritual health questionnaire from Islamic view
بررسی رواسازی پرسش‌نامه سلامت معنوی از دیدگاه اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of satisfaction of health personnel about web-based education in order to preventive intervention for hepatitis B: USP educational intervention
بررسی کیفیت رضایت کارکنان تیم سلامت از آموزش مبتنی بر وب به منظور مداخله پیشگیرانه بیماری هپاتیت ب: مداخله آموزشی USP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of venlafaxine versus nortriptyline for migraine prophylaxis
مقایسه میزان اثربخشی ونلافکسین و نورتریپتیلین برای پروفیلاکسی میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency improvement of fluticasone propionate dry powder formulation for inhalation in pulmonary patients
افزایش کارایی فرمولاسیون پودر خشک فلوتیکازون پروپیونات جهت استنشاق در بیماران ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Methanobrevibacter smithii isolation from human stool using specific rpoB gene
جداسازی متانوبروی باکتر اسمیتی از نمونه مدفوع انسان با استفاده از ژن اختصاصی rpoB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ESBL genes of blaTEM, blaSHV, blaoxa and aminoglycoside gene of aadA in Escherichia coli strains isolated in Tehran and determination of antimicrobial resistance
بررسی ژن‌های بتالاکتامازی blaTEM، blaSHV، blaoxa وآمینوگلیکوزیدی aadA در سویه‌های اشریشیاکلی جداسازی شده از مراکز درمانی شهر تهران و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survival and proliferation of pancreatic islets isolated from adult mouse in laboratory culture conditions
بقا و تکثیر جزایر جدا شده پانکراسی موش بالغ در شرایط کشت آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2016-4)


Prevalence of hymenal damage during operative hysteroscopy in Hazrat Rasool-e- Akram Hospital between 2004 and 2014
بررسی شیوع آسیب هایمن در دختران باکره حین عمل هیستروسکوپی در بخش زنان بیمارستان حضرت رسول اکرم طی سال های 1383 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Students' perception of the clinical education environment at nursing and midwifery school in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch using undergraduate clinical educational environment measure
بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی از جو آموزش بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران با استفاده از ابزار سنجش آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of relationship between spiritual intelligence and perfectionism with coping strategies among students of Payam Noor University of Susa city
پیش بینی رابطه بین هوش معنوی و کمال‌گرایی با راهبردهای مقابله‌ای در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر شوش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Iranian and foreign mebeverine on IBS patients with diarrhea attending to gastroenterology clinic of Amir-Al-Momenin between 2009 and 2013
بررسی مقایسه‌ای درمانی داروهای مِبِوِرین ایرانی و مبورین خارجی (کُلُفَک)در بیماران مبتلا به اسهال ناشی از سندرم روده تحریک‌پذیر مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان امیرالمومنین(ع) جوادیه از سال 1388 تا سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between metabolic syndrome and sleep apnea in elderly patients with cardiovascular diseases
بررسی ارتباط بین سندرم متابولیک و وقفه‌های تنفسی خواب در سالمندان مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of peer education on clinical skills in nursing students, including interns and trainees
بررسی تاثیر به کار گیری آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت بالینی دانشجویان پرستاری (کارورز و کارآموز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the association between interleukin28B gene polymorphisms and chronic hepatitis C virus infection
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 28B و عفونت مزمن ویروس هپاتیتC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root on functional kidney disorders induced by thioacetamide in male rats
اثر حفاظتی عصاره آبی ریشه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra) بر اختلال در عملکردهای کلیوی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimutagenicity and cytotoxic effects of Malus domestica peel extract
بررسی خواص ضدجهشی و سایتوتوکسیک عصاره پوست سیب Malus domestica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic review of the etiology of the infertility on Iranian domestic published articles between 1999 and 2013
« اتیولوژی ناباروری» براساس مرور سیستماتیک مقالات علمی- پژوهشی، طی سال‌های 1378 تا 1392 در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2015-12)


Quality of life in patients with thalassemia major referred to Ardabil Buali Hospital in 2012-13
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمی بیمارستان بوعلی اردبیل درسال 92-91
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between nurses’ awareness and attitude about ethics codes and determining the effective factors
ارتباط بین آگاهی و نگرش پرستاران در رابطه با کدهای اخلاق پرستاری و تعیین عوامل مؤثر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in visual evoked potential in patients with Devic’s disease and healthy subjects attending to Basir Clinic in 2013 and 2014
بررسی تغییرات پتانسیل برانگیخته از بینایی در افراد مبتلا به بیماری Devic’s نسبت به افراد سالم از نظر چشمی در مراجعه کنندگان به کلینیک چشم پزشکی بصیر طی سال‌های 93-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of reactivation of latent tuberculosis in the PPD positive patients who have undertaken assisted reproductive technique in Royan Institute
بررسی فعال شدن سل نهفته به دنبال درمان‌های کمک باروری در افراد تست توبرکولین مثبت مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey of extended spectrum beta lactamase producing Enterobacteriaceae in hospital effluents
بررسی انتروباکتریاسه‌های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در فاضلاب‌های بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of TEM and SHV in the extended-spectrum beta-lactamase producing Klebsiella isolates from Karaj city
بررسی شیوع ژن‌های blaTEM و blaSHV در ایزوله های کلبسیلا مولد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف در شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Serological typing of isolated Escherichia coli from traditional food and their evaluation of antibiotic resistant pattern
تیپینگ سرولوژیک اشریشیاکلی‌های جدا شده از فراورده‌های غذایی‌سنتی و ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of training in improving attention and working memory on continuous performance in ADHD children
اثربخشی آموزش بهسازی توجه و حافظه‌ کاری بر میزان عملکرد پیوسته کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of nano zinc oxide on skin burns in adult female mouse
بررسی اثر نانو اکسید روی برزخم‌های ناشی از سوختگی در موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

LncRNAs: new approach in cancer therapy
lncRNAها: راهکاری نو در درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2015-9)


Cornual heterotopic pregnancy: a case report from Saqqez
حاملگی هتروتوپیک کورنوال: یک گزارش موردی از سقز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of evidence based medicine in residents of selected Medical Sciences Universities of Tehran
بررسی پزشکی مبتنی بر شواهد در دستیاران بالینی دانشگاه‌های منتخب علوم پزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content analysis of teaching methods developed in the Islamic Azad University, Tehran Medical Branch and comparing with the approved guidelines
تحلیل محتوای دوره روش تدریس پیشرفته در دانشگاه آ‌زاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با سرفصل‌های مصوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adolescent made of crystal Psychological problems of adolescents who have a parent with cancer- a qualitative research
نوجوانی از جنس بلور؛ مشکلات روانشناختی نوجوانان دارای والد مبتلا به سرطان- یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between psychosomatic disorders with spiritual intelligence and coping strategies in students of the Faculty of Human Sciences, Islamic Azad University, Neyshaboor Branch
بررسی رابطه بین اختلالات جسمانی‌سازی با هوش معنوی و راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and antibiotic susceptibility patterns of Staphylococcus aureus isolated from cockroaches from Chaharmahal va Bakhtiari hospitals
تعیین میزان شیوع و الگوی آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از سوسری‌های موجود در بیمارستان‌های استان چهارمحال بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the interaction between amyloid beta protein and zinc ion and its role in Alzheimer's disease
مطالعه برهمکنش بین پروتئین آمیلوئید بتا با یون فلزی روی و نقش آن در بیماری آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Bonium persicum B.Fedtsch fruit ethanolic extract on morphine tolerance and dependence in adult male NMRI mice
اثر عصارۀ اتانولی میوه زیره سیاه (Bonium persicum B.Fedtsch) در بروز تحمل نسبت به اثر بی‌دردی مرفین و وابستگی به آن در آزمون صفحۀ داغ در موش نر بالغ نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Salvia leriifolia ethanolic leaf extract on scopolamine-induced memory impairment in passive avoidance test in male rats
بررسی اثر عصاره اتانولی برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) بر کاهش حافظه ناشی از اسکوپولامین به روش احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

lncRNAs roles in cancer occurrence
نقش lncRNA ها در پیدایش سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2015-6)


Study of gel and ice packs effects on assembling process of blood and blood product bags in cold boxes using hospital cold blood chain
بررسی میزان اثرات کیسه‌های ژل پک و آیس پک در فرآیند چینش خون و فرآورده های خونی در کلدباکس مورد استفاده در زنجیره سرد خون بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The knowledge of Islamic Azad University Tehran Medical Branch students to their educational major at the time of entrance to the university
میزان آگاهی دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در بدو ورود به دانشگاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional expression styles and Type D personality
رابطه‌ سبک‌های ابراز هیجان با ریخت شخصیتی D
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the performance of emotionally-focused group couples therapy (EFCT) on reducing couple burnout in women
بررسی کارایی زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گروهی برکاهش فرسودگی زناشویی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of breast cancer cells inhibition by cold atmospheric plasma
بررسی مهار رشد سلول‌های سرطانی پستان با استفاده از پلاسمای اتمسفری سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of protein profile in Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium bovis with SDS-PAGE method
بررسی مقایسه‌ای پروفایل پروتئینی مایکوباکتریوم ‌توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم ‌بوویس به روش SDS-page
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of biological and antibacterial effects of silver nanoparticles of aqueous and methanol extracts of Berberis Vulgaris
بررسی تولید زیستی و اثر ضد باکتریایی نانوذرات نقره تولید شده به وسیله عصاره آبی و متانولی گیاه عناب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatoprotective effect of hydro-alcoholic extract of Oliveria decumbens against hepatotoxicity induced by cadmium chloride in adult male rat
اثر هپاتوپروتکتیو (حفاظت کبدی) عصاره هیدروالکلی لعل ‌کوهستان (Oliveria decumbens) در برابر مسمومیت کبدی القا شده با کلریدکادمیم درموش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of energy-restricted high protein (HP) with standard-protein (SP) diets in women with polycystic ovary syndrome
مقایسه رژیم محدود از انرژی پرپروتئین با رژیم استاندارد در درمان زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

lncRNAs: significance and function mechanisms
lncRNAها: جایگاه و سازوکارهای عملکرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2015-4)


Assessing compliance with standard precautions for prevention of hepatitis B infection of health care staff
بررسی وضعیت رعایت احتیاط‌های استاندارد در پیشگیری از عفونت هپاتیت ب درکارکنان خدمات بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence and related factors of diabetic nephropathy in Shahroud
تعیین شیوع نفروپاتی دیابتی و عوامل مرتبط برآن در شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between intellectual intelligence and self-control, and defense mechanisms in the third year of secondary school girls
بررسی رابطه هوش معنوی با خودکنترلی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing radiation receiving dose at 50 Cm distance of the source of radiation and nearby room during fluoroscopic percutaneous nephrolithotomy
مقایسه میزان تشعشع دریافتی در فاصله نیم متری از منبع فلوروسکوپ با میزان تشعشع دریافتی در اتاق همجوار در طول عمل‌های پرکوتانئوس نفرولیتوتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity and antibacterial properties of nano fibrous scaffolds based on extracted keratin from human hair waste and silver nano particles
بررسی خواص ضد‏میکروبی و زیست‏سازگاری داربست‏های نانو‏لیفی بر پایه کراتین استخراج شده از ضایعات موی انسانی همراه با نانو ذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuronal differentiation of PC12 cells on nanofibrous scaffold PCL/gelatin
تمایز عصبی سلول‌های PC12 با استفاده از داربست نانوفیبری PCL/gelatin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of verapamil on CA1 pyramidal cells of hippocampus following ischemia reperfusion in rats
بررسی اثر داروی وراپامیل بر سلول‌های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ رت‌های نر بالغ نژاد ویستار به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of local application and injection of Cinnamomum zeylanicum on burn wound improvement in diabetic and non-diabetic male rats
بررسی تاثیر عصاره دارچین (Cinnamomum zeylanicum) به صورت موضعی و تزریقی بر ترمیم زخم ناشی از سوختگی در موش‌های صحرایی نر دیابتی در مقایسه با موش‌های صحرایی نر سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of silymarin on estradiol valerate- induced polycystic ovary syndrome
اثر سیلیمارین بر سندرم تخمدان پلی‌کیستیک القا شده توسط استرادیول ولرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacogenomics and cancer stem cells
فارماکوژنومیک وسلول‌های بنیادی سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2015-1)


The relationship between self-efficacy and mind fullness with rumination among students of Islamic Azad University, Shahrood Branch
بررسی رابطه خودکار آمدی و ذهن آگاهی با نشخوار فکری دربین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between neonatal jaundice and incidence rate of congenital hypothyroidism in newborns at selected educational hospitals in Mashhad, Iran
بررسی رابطه بین زردی نوزادی به عنوان علامت بالینی غیر اختصاصی و میزان بروزهیپوتیروئیدی کونژنیتال در نوزادان ارجاع شده به بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهرستان مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between some risk factors of cardiovascular diseases in reproductive age women with duration of oral contraceptive pills use
بررسی رابطه برخی از عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی در زنان سنین باروری با دوره مصرف قرص‌های پیشگیری از بارداری خوراکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of antibiotic resistant Gram negative bacteria and plasmid profiling of multi-drug resistant isolates in hospital effluents
بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های گرم منفی جدا شده از فاضلاب‌های بیمارستانی و الگوی پلاسمیدی سویه‌های مقاوم به چند دارو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of genes responsible for vancomycin resistance by Multiplex-PCR among enterococci isolated strains from inpatients and outpatients
بررسی ژن‌های عامل مقاومت به ونکومایسین با روش Multiplex-PCR در گونه‌های انتروکوک ایزوله شده از بیماران بستری و سرپایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of niasine on serum phosphorus, PTH and lipid profile in the hemodialysis patients in Shahroud city
تعیین تاثیر نیاسین در کاهش فسفر سرم ، PTH و پروفایل چربی در بیماران همودیالیزی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of anger cognitive behavioral group training on aggression of third grade aggressive female students in Baneh’s high schools
اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal activity of total extract and chloroform, ethyl acetate, methanol and aqueous fractions of aerial parts of Ephedra pachyclada against fungal strains
اثر ضد قارچی عصاره تام متانولی، فراکسیون های متانولی، آبی و کلروفرمی سر شاخه‌های هوایی گیاهBoiss Ephedra pachyclada
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of waterpipe smoke and darkness stress on serum creatine kinase and alkaline phosphatase levels in female rats
اثرات دود قلیان و استرس تاریکی بر میزان آنزیم‌های آلکالین فسفاتاز و کراتین کیناز سرمی در موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of Atrifel Sagir and its components in obesity
کاربرد اطریفل صغیر و اجزای آن در چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2014-9)


Studying patient participation in controlling postoperative infection in orthognathic surgery in BouAli Hospital, Tehran in 2012-2013
بررسی میزان مشارکت بیمار در کنترل عفونت پس از عمل در جراحی ارتوگناتیک بیمارستان بوعلی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of defense styles and personality traits in non- depressed and depressed individuals referred to associated clinics of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
بررسی مقایسه‌ای سبک‌های دفاعی و صفات شخصیتی در افراد غیرافسرده و افسرده مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of solution-centered therapy on resiliency and sense of coherence among patients with multiple sclerosis
اثر بخشی درمان راه حل مدار بر تاب آوری و احساس انسجام بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of teaching ways to deal with stress on quality of life in patients with acute coronary syndrome admitted to hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2013
اثربخشی آموزش راه‌های مقابله با استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری شده در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of dialectical behavior therapy in irrational belief and anxiety among young male prisoners with antisocial personality disorder in Ilam prison
بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیر منطقی و اضطراب جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی زندان مردان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of music on athlete metabolic responses during incremental exercise
تأثیر موسیقی بر پاسخ‌های متابولیکی مردان ورزشکار هنگام فعالیت ورزشی فزاینده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of bla-CTX-M β-lactamase in Klebsiella pnumoniae clinical isolates by polymerase chain reaction
تشخیص مولکولی ژن بتالاکتامازblaCTX-M در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه‌های بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalchoholic extract of Hypericum scabrum on morphine withdrawal symptoms in adult male mice
بررسی اثر حاد عصاره هیدروالکلی علف چای دیهیمی (Hypericum scabrum) بر علایم قطع مصرف مورفین در موش‌های سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis L. on the inflammatory reduction in male mice
اثر عصاره هیدروالکلی مریم گلی( Salvia officinalis L.) بر کاهش التهاب درموش کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic instability and centrosome abnormality in cancer
ناپایداری‌های ژنتیکی و ناهنجاری‌های سانتروزومی در سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2014-6)


A rare case report: SCARF syndrome
گزارش یک مورد بسیار نادر سندروم اسکارف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between emotional intelligence and defense mechanisms in medical students of Ahvaz University of Medical Sciences
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression before, after, and during anti-viral therapy among patients with chronic hepatitis B and C
شیوع افسردگی قبل، بعد، و در طول درمان ضد ویروسی در بیماران مبتلا به هپاتیت B و C مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stress urinary incontinence: a comparison of outcomes between open Burch colposuspension and transvaginal tape surgical procedures
بی‌اختیاری ادرار فشاری: مقایسه‌ای بین نتایج روش‌های جراحی کولپوسوسپانسیون برچ و نوار ترانس‌واژینال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of antigenic determinants in the C-terminal 311 amino acids of Haps adhesion from Nontypeable Haemophilus influenza
تعیین نواحی آنتی ژنیک 311 آمینواسید ناحیه کربوکسیل ادهزین Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GSK3β phosphorylation with DHEA in neural progenitor cells derived from Balb/c mouse embryos brain
بررسی میزان فسفریلاسیون GSK3 β تحت تاثیر Dihydroepiandrosterone (DHEA) در سلول‌های پروژنیتور عصبی جدا شده از کورتکس مغز جنین موش نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of target organ toxicity induced by Stachys Lavandulifolia Vahl: a pathological study in female mice
سمیت عضوی عصاره هیدروالکلی چای کوهی ( Stachys Lavandulifolia Vahl) در موش سوری ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of alcoholic extract of Marrubum vulgare on hormonal parameters in female rat model of polycystic ovarian syndrome
تأثیر عصاره الکلی گیاه فراسیون سفید (Marrubium Vulgare) بر روی پارامترهای هورمونی سندرم تخمدان پلی کیستیک در موش صحرایی ماده بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tacrolimus on pyramidal cells of cerebral cortex in experimental brain ischemia model in Wistar rat
بررسی اثر تاکرولیموس بر روی سلول‌های هرمی قشر مخ موش صحرایی مدل ایسکمی مغزی تجربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic variants of susceptible genes to schizophrenia and their role on disease progress
واریانت‌های ژنتیکی ژن‌های مستعد اسکیزوفرنی و نقش آن در پیشرفت بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2014-4)


Sexual satisfaction among women using withdrawal and medical contraceptive methods in Tabriz health centers
رضایت جنسی در زنان استفاده کننده روش‌های طبی و منقطع جهت پیشگیری از بارداری، تبریز 91-1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between spiritual growths coping with stressful situations among medical students (intern)
بررسی رابطه بین رشد معنویت و چگونگی مقابله با شرایط استرس‌زا در بین اینترن‌های رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description and relationship between organizational citizenship behavior and procedural justice among nurses affiliated to hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 2012
بررسی توصیف و همبستگی رفتار های شهروندی سازمانی با عدالت رویه‌ای ادراک شده در پرستاران شاغل در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mothers’ practice regarding their childhood acute respiratory infections
بررسی عملکرد مادران در برابر عفونت حاد تنفسی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of electrooculogram (EOG) abnormalities in patient with ocular toxoplasmosis
بررسی اختلالات EOG در مبتلایان به توکسوپلاسموزیس چشمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of serum fat-soluble vitamins, zinc, copper and selenium levels in patients with cystic fibrosis
بررسی سطح سرمی ویتامین‌های محلول در چربی و روی، مس، سلنیوم در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of AJc-F nano-complex in the improvement of hepatitis B vaccine immunogenicity
ارزیابی کارایی نانوکمپلکس AJc-F در ارتقای ایمنی‌زایی واکسن هپاتیت ب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pentoxifylline on global ischemia/reperfusion induced spatial memory impairment in estrous phase of female Wistar rat
بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر روی اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در فاز استروس موش های صحرایی ویستار ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effects of phenol levels on testicular histopathology and morphometric parameters of some organs in Wistar rats
تاثیر سطوح مختلف فنول بر هیستوپاتولوژی بیضه و فراسنجه‌های مورفومتریک برخی اندام‌ها در رت های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of new born NMRI mouse heart extract on differentiation of NMRI mouse embryonic cord stem cells
اثرعصا‌ره‌ قلبی نوزاد موش NMRI بر تمایزسلول‌های بنیادی بند ناف موش NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2014-1)


The relationship between preoperative anxiety and postoperative nausea and vomiting
بررسی ارتباط اضطراب قبل از عمل با تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing growth indices between exclusive breastfed infants ≤ 6 months and growth standards of National Center Health Statistics in Iran
مقایسه شاخص‌های رشد شیرخواران ≤ 6 ماه که منحصراً از شیر مادر تغذیه می‌شوند در ایران با منحنی استاندارد رشد مرکز آمارهای بهداشتی آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the childbirth outcomes between early amniotomy and premature rupture of membranes
مقایسه پیامدهای زایمانی آمنیوتومی زودهنگام و پارگی قبل از موعد پرده‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of educational-medical and just medical psychiatric wards in terms of diagnosis and treatment process in schizophrenic patients at Razi psychiatric hospital
ارزیابی مقایسه‌ای بخش‌های آموزشی-درمانی و صرفاً درمانی روانپزشکی از نظر نوع تشخیص و فرایند درمانی در بیماران اسکیزوفرنیک در بیمارستان روانپزشکی رازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of preterm birth with intelligence quotient in 5-11 years children in Rasht
بررسی ارتباط تولد زودرس با بهره هوشی کودکان 5 تا 11 سال شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of students adjustment based on Gary biological model personality
پیش بینی سازگاری عاطفی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل زیستی شخصیت گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of consumption of fatty acids, nutrients and regular physical activity on bone mechanical properties in rats
تاثیر مصرف اسیدهای چرب، مواد مغذی و انجام فعالیت جسمانی منظم بر خواص مکانیکی استخوان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salvia officinalis L. extract on malondialdehyde against streptozotocin-induced oxidative stress in rat’s brain
اثر عصاره گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر غلظت مالون دی آلدئید در مواجهه با استرس اکسیداتیو ناشی از تزریق درون بطنی مغزی استرپتوزوتوسین در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2014-1)


Comparison of associated disorders in girls and boys with attention deficit and hyperactivity disorder
مقایسه اختلالات همراه در دخـــتران و پسران مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش‌ فعالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of coping strategies and beliefs related to pain in disability of migraine
نقش راهبردهای مقابله‌ای و باورهای مرتبط با درد در میزان ناتوانی ناشی از میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of religious attitude and spirituality orientation on defense mechanisms
تأثیر نگرش مذهبی و معنویت‌گرایی بر مکانیسم‌های دفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positive thinking effect in reducing marital disputes in married students
اثر بخشی مثبت اندیشی در کاهش مشاجرات زناشویی دانشجویان متاهل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of sensitivity and specificity of direct fluorescent antibody assay for the diagnosis of cryptosporidiosis in children with diarrhea
تعیین حساسیت و ویژگی روش ایمونوفلئورسنت مستقیم جهت تشخیص انگل کریپتوسپوریدیوم در کودکان مبتلا به اسهال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction of Liver Infusion Tryptose (LIT) for cultivation and diagnosis of Blastosystis sp.
معرفی محیط (LIT) Liver Infusion Tryptose برای کشت و تشخیص بلاستوسیستیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the current status of hydatid cyst infection in slaughtered Livestock from Isfahan province
ارزیابی وضعیت کیست هیداتید در دام های کشتار شده استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burden of mortality due to oral cavity cancer in Iran
بار مرگ و میر به علت ابتلا به سرطان لب و دهان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of direct medical costs of hepatitis C
برآورد هزینه مستقیم درمانی هپاتیت سی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of mortality trends of colorectal cancer in Iran between 1995 and 2004
بررسی روند مرگ و میر حاصل از سرطان روده بزرگ در ایران طی سال‌های 1383-1375
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of miR-196a2 (rs11614913) polymorphism with colorectal cancer in Tehran population
بررسی همبستگی پلی‌مورفیسم (rs11614913) ژن miR-196a-2با شانس ابتلا به سرطان روده بزرگ در جمعیت تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genetic diversity of the dihydropteroate synthase gene in plasmodium vivax in Hormozgan province
تنوع ژنتیکی ژن دی هیدرو پتروات سنتاز پلاسمودیوم ویواکس در استان هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of interleukin-22 gene polymorphism (rs1179251) and colorectal cancer risk in the Iranian population
بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 22 (rs1179251) با سرطان روده بزرگ در جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2013-9)


A rare variation in course and distribution of dorsalis pedis artery: a case report
گزارش یک مورد واریاسیون نادر در مسیر و نحوه توزیع شریان پشت پایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of pediatric red eye referred to Qom Kamkar hospital, Winter 2011
بررسی علل قرمزی چشم اطفال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی بیمارستان کامکار قم در زمستان 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum level of CRP and platelet in acute perforated and non- perforated appendicitis in Imam Hossein hospital of Shahroud in 2011
بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی CRP و پلاکت در بیماران آپاندیسیتی حاد پرفوره و غیر پرفوره مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود در طی سال 90
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti bacterial scaffolds based on gum tragacanth for wound caring under moist conditions
داربست‌های ضد میکروبی کتیرا جهت مراقبت زخم در شرایط مرطوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing continuity quit addiction time in participant persons and non participant persons in Narcotics Anonymous in City of Mashhad in 2012
بررسی مقایسه‌ای تداوم ترک اعتیاد درافراد شرکت کننده و غیر شرکت کننده درجلسات انجمن معتادان گمنام (Narcoics anonymous) شهرستان مشهد سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of efficiency of some disinfectants in disinfection of water treatment system in the pharmaceutical industry and select the best one
ارزیابی و تعیین مقدار ضد عفونی کننده‌های مورد مصرف در کنترل میکروبی آب‌های داروسازی و انتخاب بهترین آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimicrobial activity of Scrophularia striata boiss
مطالعه اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of D19H polymorphism of ABCG8 gene with gallstone susceptibility
همبستگی پلی‌مورفیسم D19H ژن ABCG8 با خطر تشکیل سنگ کیسه صفرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expression of multiple cancer/testis genes in 32 breast cancer tumor samples
بررسی بیان چندین ژن سرطانی- بیضه‌ایی در 32 نمونه توموری زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of quinine on latency and amplitude of visual evoked potential P100 peak in male mice
بررسی اثر کوئینین بر روی زمان تاخیر و دامنه نوسان در پتانسیل برانگیخته از بینایی در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of morphologic and macrohistiologic effects of hyaluronic acid, estrogen, honey, and silver nanoparticle on rats with induced peritoneal adhesion
بررسی مرفولوژیک و ماکروهیستولوژیک اثرات هیالورونان، استروژن، عسل و نانوذرات نقره بر مدل تجربی القاء چسبندگی صفاق در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nano zinc oxide on the fore limb bud of NMRI mouse embryos in vivo
بررسی اثر نانو اکسید روی بر روی جوانه اندام حرکتی جلویی جنین موش نژاد NMRI در شرایط in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2013-6)


Studying correlation between anxiety, stress, and depression with body mass index (BMI) among nursing students
بررسی سطح اضطراب واسترس ومیزان افسردگی وهمبستگی آن با شاخص توده بدنی (BMI) در دانشجویان پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between self-concept and quality of life in patients with type 2 diabetes
بررسی خود پنداره و ارتباط آن با کیفیت زندگی مبتلایان دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of marital satisfaction and quality of life with life skill and obsessive -compulsive tendency among Payam-e-Noor University students
بررسی رابطه رضامندی زناشویی و کیفیت زندگی با گرایش به وسواسی و مهارت زندگی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Foot reflex zone therapy on the intensity of Premenstrual syndrome symptoms in students of girls hostels of Tehran University of Medical Sciences, 2010
تاثیر بازتاب درمانی کف پا (رفلکس زون تراپی) بر شدت نشانه‌های جسمی سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان خوابگاه‌های دخترانه دانشگاه علوم پزشکی تهران-سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and molecular identification of an antibiotic resistant Acinetobacter sp. from hospital sewage and its plasmid profile
جداسازی و شناسایی مولکولی یک Acinetobacter sp. مقاوم به آنتی‌بیوتیک از فاضلاب بیمارستانی و بررسی الگوی پلاسمیدی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between human Papillomavirus (HPV) and breast cancer in Iranian patients
مطالعه ارتباط بین پاپیلوما ویروس انسانی (HPV)با سرطان پستان در بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Salvia officinalis hydroalcoholic extract on liver enzymes in male rat
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) برآنزیم های کبدی در موش بزرگ آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of in vitro quality of none agitated platelet concentrate
بررسی کیفیت پلاکت ها با قطع آژیتاسیون (تکان مداوم) در invitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of serum levels of testosterone, and anatomical and histomorphometrical indices of the testis with lipids and lipoproteins profile in the mice
ارتباط بین مقادیر تستوسترون، اندیس‌های آناتومیک و هیستومورفومتریک بیضه با میزان لیپیدها و لیپوپروتئین‌های سرم خون در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tumor necrosis factor-α -308 G/A polymorphism in Iranian patients with chronic hepatitis C
بررسی پلی‌مورفیسم پروموتر ناحیه 308- درتومور نکروز فاکتور (TNF-α) در بیماران ایرانی مبتلاء به هپاتیت C مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neurotrophic effect of tacrolimus on pyramidal cells of CA1 region of hippocampus following transient global ischemia/reperfusion in male Wistar rat
بررسی اثر نوروتروفیک تاکرولیموس (FK506) بر سلول‌های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ موش صحرایی ویستار متعاقب ایسکمی/ رپرفیوژن فراگیر گذرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sodium azide on sperm parameters and the serum levels of testosterone, LH and FSH in adult male mice
تاثیرآزیدسدیم بر تحرک اسپرم زنده وتعیین میزان تستوسترون،LH و FSH خون درموش کوچک آزمایشگاهی نربالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2013-4)


Evaluation of social support level among hemodialysis patients in the hospitals of Zanjan
بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی شهر زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk of sleep apnea in patients with atrial fibrillation
خطر وقفه تنفسی خواب در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of association between coronary artery disease and gall stone using findings of biliary tract ultrasonography and exercise test
بررسی رابطه بیماری‌های عروق کرونر با وجود سنگ‌های صفراوی بر اساس یافته‌های تست ورزش و سونوگرافی مجاری صفراوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of adenovirus infection and the dominant serotype among patients with acute gastroenteritis in Tehran between May 2008 and May 2009
شیوع عفونت آدنوویروسی و سروتایپ‌های غالب آن در نمونه‌های جمع‌آوری شده از افراد مبتلا به گاستروانتریت حاد در شهر تهران طی یک سال تقویمی (1388-1387)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formulation of Povidone Iodine 7.5% antiseptic foam and evaluation of its antimicrobial effect
تهیه کف آنتی سپتیک پوویدون آیوداین 5/7% و بررسی اثرات ضد میکروبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of single dose and three-day course of cefixime in the treatment of women with uncomplicated acute cystitis referred to health care center in Tehran
مقایسه میزان کارآیی تک دوز با دوز سه روزه داروی سفیکسیم در درمان عفونت حاد مثانه در زنان مراجعه کننده به یک مرکز بهداشتی- درمانی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the analgesic effect of naproxen suppositories with intra wound injection of markain after inguinal hernia surgery
مقایسه اثر ضددردی مارکائین تزریقی داخل زخم و شیاف ناپروکسن در کاهش درد بعد از عمل فتق مغبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of non-enzymatic amperometric biosensor for the determination of cysteine and acetyl cysteine
توسعه زیست‌حسگر آمپرومتری بدون آنزیم برای تعیین مقدار سیستئین و استیل سیستئین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Papaver rhoeas distillate on learning, memory, corticosterone and anorexia in little laboratory mice under inescapable tension
بررسی اثر عصاره پاپاور رز بر یادگیری ،حافظه، کورتیکوسترون و آنورکسی موش‌های کوچک آزمایشگاهی تحت استرس غیر قابل فرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction between vitamin A and pilocarpine on memory retention in adult male rats
میان‌کنش بین ویتامین A و پیلوکارپین بر فرایند به‌یادآوری حافظه در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of olive oil on spatial learning in aged rats
اثر رژیم غذایی حاوی روغن زیتون بر یادگیری فضایی موش‌های صحرایی نر پیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pentoxifylline on hepatocytes' damages due to administration of ecstasy in Wistar rat
اثر پنتوکسی‌فیلین بر روی ضایعات ناشی از مصرف اکستازی در هپاتوسیت‌های کبد موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2013-1)


Comparison of cytology of cervicovaginal smears obtained by a broom with obtained by cotton-tipped swab and wooden spatula
مقایسه نتایج سیتولوژی پاپ اسمیر در نمونه‌های تهیه شده به وسیله Broom با نمونه‌های برداشته شده به وسیله سواپ پنبه‌ای + قاشقک چوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between attachment styles and state- or trait- anxiety
همبستگی سبک‌های دلبستگی با اضطراب صفت- حالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of cognitive-behavior group therapy on quality of life and anxiety among patients with irritable bowel syndrome
اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی برکیفیت زندگی و اضطراب بیماران روده تحریک پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of regular physical activity on non- lipid (novel) cardiovascular risk factors
بررسی ارتباط بین فعالیت جسمانی منظم و فاکتورهای ریسک غیر لیپیدی قلبی – عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of celiac disease and toxoplasmosis during pregnancy
شیوع بیماری سیلیاک و توکسو پلاسموزیس در دوران حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pyoverdin pigment as a biomarker for Pseudomonas detection in foods and hygienic products
رنگدانه پیوردین به عنوان بیومارکر در شناسایی سودوموناس در مواد غذایی و بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Salmonella serotypes on tomatoes by PCR using gene-specific primers hilA
تشخیص سالمونلا انتریکا سرو تیپ تایفی موریوم در گوجه فرنگی به روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن hilA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of anatomical, histological and biochemical changes of liver in the mice exposed to phenol
مطالعه تغییرات تشریحی، بافتی و عملکرد بیوشیمیایی کبد در موش‌های‌ سوری قرار گرفته در معرض فنل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Induction of differentiation of stem cells derived from adipose tissue to ocular lens fiber cells
القای تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی به سلول های فیبری عدسی چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of insulin–like growth factor-I on apoptosis in Chinese hamster ovary cells for biopharmaceutical production
اثر فاکتور رشد مشابه انسولین (IGF-I) در آپوپتوز سلول‌های تخمدان هامستر چینی جهت تولید داروهای زیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Honey bee venom on induction of differentiation of k562 cell line to erythroid linage
تاثیر زهر زنبور عسل در القاء تمایز رده سلولیK562 به دودمان اریتروئیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydro-alcoholic seed extract of Coriandrum sativum L. on pituitary-ovary hormones in rat
تأثیر عصاره آبی- الکلی دانه گشنیز (Coriandrum sativum L.) بر میزان هورمون‌های هیپوفیز- تخمدان در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2012-9)


The effect of cervical cleaning with a big cotton swab on Pap smear samples quality
بررسی اثر پاک کردن سرویکس با سواب پنبه‌ای بزرگ بر کیفیت نمونه‌های تهیه شده برای تست پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of efficiency of eliminating group A human rotaviruses in urban and hospitalized sewage refining system of Shiraz city
بررسی کفایت حذف روتاویروس‌های انسانی گروه A در سیستم‌های تصفیه فاضلاب شهری و بیمارستانی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of omega-3 on hot flush in perimenopausal women versus placebo
بررسی اثربخشی امگا-3 بر حملات گرگرفتگی در زمان یائسگی در مقایسه با دارونما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effects of parents training on decreasing behavioral problems of children suffering from attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)
تاثیر آموزش خانواده درکاهش مشکلات رفتاری‌کودکان مبتلا به اختلال‌کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting pregnancy and abortion rates following intra cytoplasmic sperm injection in the obstructive and non-obstructive azoospermic men
بررسی عوامل موثر بر میزان حاملگی و سقط ناشی از تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم از مردان مبتلا به عقیمی انسدادی و غیرانسدادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of omega-3's microcapsules by coacervation method
تولید میکروکپسول های امگا-3 با روش کوآسرواسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the rate of UPF in 100% cotton annular rib textiles processed with silver nano-particles
بررسی میزانUPF پارچه‌های حلقوی ریب 100% پنبه‌ای فرآوری شده با نانوذرات نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of common paraoxonase 1 polymorphism (Q192R) on atherosclerosis risk in referred diabetic patients to Tabriz Shahid Madani heart hospital in 2010
تاثیر پلی‌مورفیسم شایع ژن پاروکسناز 1 (Q192R) بر شانس ابتلا به آترواسکلروز در بیماران دیابتیک مراجعه کننده به بیمارستان قلب و عروق شهید مدنی تبریز در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning virG gene and generation mutant construct of pGEM∆virG in order to induction recombination in native Shigella dysenteriae
همسانه سازی ژن virG و ساخت سازه جهش یافته pGEM∆virG به منظور القای نوترکیبی در سویه شیگلا دیسانتری بومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth inhibitory and differentiating effects of ethyl acetate soluble metabolite of Iranian native bacteria, Streptomyces calvus, in human myeloid leukemia K562 cell line
اثرات مهار رشدی و تمایزی متابولیت محلول در اتیل استات باکتری بومی ایران، Streptomyces calvus، بر روی رده سلولی K562 لوسمی میلوئیدی انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of fatigue on passive avoidance learning and its interaction with simvastatin drug in male Wistar rats
تاثیر خستگی بر یادگیری احترازی غیر فعال و بر هم‌کنش آن با داروی سیمواستاتین در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of coconut fruit meat on testosterone and gonadotropic hormones level and germ cells in adult male rats
تأثیر گوشت میوه نارگیل بر میزان هورمون‌های تستوسترون، گنادوتروپ و سلول‌های جنسی در موش‌های صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2012-6)


Long-term effects of peg-interferon alfa-2a and ribavirin in hemophilic patients with chronic hepatitis C
اثرات درازمدت درمان بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C با پگ‌اینترفرون و ریباویرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of personality disorders among drug abusers
بررسی اختلالات شخصیت در افراد دارای اختلال سوء مصرف مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of dietary behaviors and exercise activities education on the self- efficacy of middle school students
بررسی تاثیر آموزش رفتارهای تغذیه‌ای وفعالیت‌های ورزشی برخودکارآمدی دانش‌‌آموزان مدارس راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rapid detection of Mycobacterium tuberculosis complex by loop mediated isothermal amplification
تشخیص سریع کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکولوزیس توسط تکنیک تکثیر هم‌دما به واسطه حلقه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of visual stimulation in improvement of auditory discrimination in educable Down syndrome children in Tehran
بررسی اثر تحریکات بینایی در بهبود تمیز شنیداری کودکان آموزش‌پذیر سندرم داون شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effectiveness of training cognitive behavioral strategies in the secondary traumatic stress disorder (STSD) symptoms and psychological problems among devotees' wives with chronic PTSD due to war
بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی- رفتاری در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ثانویه (STSD) و مشکلات روان‌شناختی همسران جانبازان مبتلا به PTSD مزمن ناشی از جنگ تحمیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) gene polymorphism Glu 298 Asp as a risk factor of coronary artery disease in a sample of Iranian population
بررسی پلی‌مورفیسمGlu 298 Asp ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNos) به عنوان یک ریسک فاکتور ژنتیکی در بروز بیماری‌های قلبی عروقی در نمونه‌ای از جمعیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of adiponectin gene (rs 2241766) polymorphism and colorectal cancer in Tehran, Iran
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن آدیپونکتین 2241766rs با سرطان روده بزرگ در جمعیت تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cinnamon on learning and short memory in mice
بررسی اثر عصاره دارچین بر روی یادگیری و حافظه‌ کوتاه مدت در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Citrus aurantium extract on antioxidant activity and testosterone level in male mice
بررسی اثر عصاره گل‌های نارنج بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان تستوسترون در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of honey bee venom on neuronal differentiation of pheochoromocytoma cell line (PC12)
اثر زهر زنبور عسل بر تمایز عصبی رده سلولی فئوکروماسیتوما(PC12 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of statins on passive avoidance learning and neurogenesis in hippocampal CA1 and DG regions in NBM-lesioned wistar rats
اثر استاتین‌ها بر یادگیری احترازی غیرفعال و نورژنز سلول‌های CA1 و DG در هیپوکامپ رت‌های نر مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2012-4)


Genetic and demographic analysis of retinitis pigmentosa in Iran during 2007-2008
بررسی وراثت و دموگرافی در بیماران رتینیت پیگمنتوزا در موسسۀ حمایت از بیماران رتینیت پیگمنتوزا RP)) طی سال‌های ١٣٨٧-١٣٨٦
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing lifestyle between menopause women with and without coronary heart diseases during 2010-2011
مقایسه سبک زندگی زنان یائسه مبتلا به بیماری‌های عروق کرونر با زنان غیرمبتلا در سال 1389-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of vaginitis in Iranian women-- symptoms and clinical association
بررسی واژینیت در زنان ایرانی- هم‌خوانی شکایات بیماران با علایم بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association of attention deficit hyperactivity disorder and blood lead level among children less than 10 years old referred to Tehran hospitals between 2007 and 2010
بررسی ارتباط وقوع بیش فعالی و عدم توجه با سطح سرب خون در کودکان زیر 10 سال مراجعه کننده به بیمارستان‌های تهران در سال‌های 1386 تا 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pharmacopoeial specifications and effect of dilution on bactericidal activity of commercially available povidone iodine solutions in Iran
مطالعه فاکتورهای فارماکوپه‌ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی نمونه محلول‌های پوویدون آیوداین موجود در بازار دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of antimicrobial effects and adherence of nitinol: a comparison between thin film and bulk form
بررسی مقایسه‌ای اثرات ضد میکروبی و چسبندگی در دو فرم لایه نازک و شکل کپه‌ای آلیاژ نایتینول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of intra-cuff dexamethasone and magnesium sulphate on frequency and severity of post- intubation sore throat
بررسی اثر دگزامتازون و سولفات منیزیم داخل کاف لوله تراشه بر فراوانی مطلق و شدت گلو درد پس از لوله‌گذاری داخل تراشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning and expression of placental growth factor protein of human -1 (hPLGF-1) in Rosetta E.coli expression system
کلونینگ و بیان پروتئین فاکتور رشد جفتی-1 انسانی (hPLGF-1) در سیستم بیانی Rosetta E.coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning, expression and purification of C-terminal of Helicobacter pylori urease enzyme C subunit for production IgY in chicken egg yolk
همسانه‌سازی، بیان و تخلیص انتهای کربوکسیل زیرواحد C آنزیم اوره‌آز هلیکوباکتر پیلوری به منظور تولیدIgY در زرده تخم مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of zinc on diabetes in diabetic male rat offsprings
بررسی تاثیر روی بر دیابت در نوزادان نر دیابتی شده رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of optimal dosage of phosphodiesterase I on in vitro maturation of immature NMRI mouse oocyte
تاثیرفسفودی استراز یک بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک‌های نارس موش NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of synchronized oral administration and topical application of Kombucha on third-degree burn wounds regeneration in mature rats
مشاهده اثر استفاده توأم موضعی و خوراکی کمبوچا بر ترمیم جراحت‌های ناشی از سوختگی درجه سوم در موش‌های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2012-2)


Frequency of Lyme arthritis in patients with unknown subacute arthritis
بررسی فراوانی آرتریت ناشی از بیماری لایم در بیماران مراجعه کننده با آرتریت تحت حاد با علت نامعلوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of mental health status and some related factors among students of Sabzevar Universities in 2010
بررسی وضعیت سلامت روانی وبرخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying mental health status of new students of medical branch, Islamic Azad University using MMPI inventory in 2006-2007 educational year
بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران با استفاده از آزمون MMPI در سال تحصیلی 86-85
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dead space of three types of insulin syringes produced in Iran using atomic absorption of calcium ions
بررسی حجم فضای مرده در سه نوع از سرنگ‌های انسولین تولید شده در داخل ایران به روش جذب اتمی کلسیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the enterococcus role in treatment of infectious diseases produced by Staphylococcus aureus
بررسی نقش باکتری انتروکوک در درمان بیماری های عفونی حاصل از استافیلوکوکوس ارئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of FRDA gene in suspect Friedrich ataxia patients
مطالعه ژن FRDAدر بیماران مشکوک به فردریش آتاکسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological, histometrical and thyroid hormones serum level evaluation after chronic nicotine exposure in mice
بررسی هیستولوژی و هیستومتری و سطح سرمی هورمون‌های تیروئیدی متعاقب مصرف مزمن نیکوتین در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vivo study of the effect of kombucha on the injured skin of adult NMRI mice strain
بررسی تأثیر محلول آبی کومبوجا در ترمیم زخم پوستی موش نر بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effect of ethanolic extract of Crocus sativus L. (Saffron) stigma against Cisplatin induced hepatotoxicity in rats
اثرات حفاظتی عصاره الکلی کلاله زعفران در مقابل سمیّت کبدی سیسپلاتین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of human immunodeficiency virus type one replication assay using single cycle replicable virions
بهینه‌سازی بررسی میزان همانندسازی ویروس کمبود ایمنی انسانی تیپ یک با استفاده از ویریون‌های با قابلیت یک سیکل تکثیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity effect of ICD-85 (Venom – derived peptides) on promyelocytic cancer cell lines (HL-60)
بررسی سیتوتوکسیسیته ICD-85 (ترکیب پپتیدی مشتق ازسم مار و عقرب) روی سلول سرطانی م‍یلوئ‍یدی HL-60
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of high resolution melting technique for detection of germ line single nucleotide polymorphisms in STK11 gene among patients with various gastrointestinal cancers
به کار گیری روش High Resolution Melting در شناسایی چند شکلی‌های نوکلئوتیدی ژرم لاین ژن STK11 در مبتلایان به انواع سرطان‌های دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2011-11)


Causes of absenteeism and lack of attention to the instructions among medical students of Islamic Azad University, Tehran Medical Branch
علل غیبت از کلاس و عدم توجه به درس در بین دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association study of anxiety and hypochondriasis in student of Islamic Azad University, Lahijan medical branch in 2008
بررسی رابطه اضطراب و خودبیمارانگاری در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان درسال1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors and clinical findings of Gardnerella vaginalis infection in women referring to Tabriz health centers
عوامل ‌خطرساز و یافته‌های بالینی گاردنرلا واژینالیس در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی ـ درمانی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers of prenatal care and its relationship with pregnancy outcome among women visited to Tabriz hospitals in 2009
بررسی عوامل بازدارنده دریافت مراقبت‌های بارداری و ارتباط آن با سرانجام حاملگی در زنان مراجعه کننده به تعدادی از بیمارستان‌های تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the efficacy and complication of Matridex in soft tissue augmentation
بررسی اثر بخشی و عوارض MATRIDEX در افزایش حجم بافت نرم پوست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the level of informativity of VNTR marker on PAH gene for carrier detection of the patients with phenylketonuria in Yazd province, Iran
بررسی کارآیی مارکر VNTR ژن PAH برای شناسایی ناقلین فنیل کتونوری در جمعیت استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of MYCN amplification in Iranian patients with neuroblastoma by conventional and real time PCR
ارزیابی تکثیر ژنومی انکوژن MYCN در بیماران ایرانی مبتلا به نوروبلاستوما با استفاده از دوروش PCR کیفی و کمی (Real Time)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of aatA, aap and aggR plasmid genes in uropathogenic Echerichia coli (UPEC) from the west Tehran laboratories
شناسایی ژن‌های پلازمیدی aatA aap , aggR ,در میان عفونت‌های اشریشیا کلی دستگاه ادراری در آزمایشگاه‌های غرب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of fetal rat cerebrospinal fluid (CSF) on neural differentiation of rat pheochoromocytoma PC12 cells
بررسی نقش مایع مغزی نخاعی جنین رت در تمایز و تکوین سلول‌های عصبی از رده سلولی pheochromocytoma (سلول‌های PC12)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of grape seed extract on cardiomyocyte apoptosis in streptozotocin induced diabetic rats
اثرات عصاره دانه انگور بر آپوپتوز سلول‌های قلبی در موش‌های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The regenerative effects of Thymus vulgaris extract on beta cells of pancreas of streptozotocin induced diabetic Wistar rats
بررسی اثرات ترمیمی عصاره آویشن (Thymus vulgaris) برسلول‌های بتای پانکراس در رت‌های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Roles of miRNAs in gene expression regulation, apoptosis, diagnosis and treatment of cancer
نقش ریز RNAها در تنظیم بیان ژن، آپوپتوز، تشخیص و درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2011-9)


Multiple tuberculous splenic abscesses in an addicted and HIV positive patient: a case report
گزارش یک مورد آبسه متعدد سلی در طحال بیمار معتاد و مبتلا به HIV
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of brucellosis with concurrent hepatic and renal disorders
معرفی بیمار بروسلوزی با درگیری کبدی و کلیوی همزمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing critical thinking skills of first- and last-term baccalaureate students of nursing, midwifery and occupational therapy of medical Universities of Tehran city
مقایسه میزان مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان ترم اول و ترم آخر مقطع کارشناسی پیوسته رشته های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Candida species from the bronchoalveolar lavage in patients with pulmonary diseases
جدا سازی گونه های کاندیدا از نمونه لاواژ برونکوآلوئولار (BAL) بیماران ریوی در بیمارستان شریعتی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of soya consumption on retrieving protein in cartilage growth (animal model)
تاثیر مصرف سویا در جبران کمبود پروتئین در رشد غضروف (مدل حیوانی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of group cognitive– behavioral instruction on decreasing physical symptoms of premenstrual syndrome
اثربخشی آموزش گروهی شناختی– رفتاری در کاهش علایم جسمانی سندرم پیش از قاعدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cardiac rehabilitation program on physical capacity, blood pressure, heart rate recovery and myocardial oxygen consumption in patients undergoing coronary artery bypass grafting
تاثیر یک دوره برنامه نوتوانی قلب بر ظرفیت عملکردی، فشارخون، ضربان قلب، ضربان قلب دوره بازیافت و اکسیژن برداشتی قلب پس از جراحی پیوند عروق کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antimicrobial effects of nano-silver coated nylon carpets
بررسی اثر ضد میکروبی کفپوش نایلونی حاوی نانو نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of fibrocytes (CD34+) derived from peripheral blood in the pathology of dermal fibrosis in a model of scleroderma
نقش سلول‌های فیبروسیت CD34+ مشتق از خون محیطی در فیبروز درمی در مدل اسکلرودرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploration of mutacin genes I/III and II in Streptococcus mutans isolated from Iranian patients
جستجوی ژن‌های موتاسین II و III I/ در استرپتوکوکوس موتانس‌های ایزوله شده از بیماران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cloning of the Corynebacterium glutamicum ddh gene in order to increasing the lysine production
همسانه سازی ژن ddh از Corynebacterium glutamicum در راستای افزایش تولید اسیدآمینه لیزین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aurora kinases function in cell cycle and cancer treatment
نقش خانواده کینازهای آرورا (Aurora Kinases) در تقسیم سلول و درمان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2011-6)


A rare variation in radial artery: a case report
گزارش یک مورد واریاسیون نادر شریان رادیال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological survey of Crimean Congo hemorrhagic fever in Khorasan Razavi (2009)
بررسی اپیدمیولوژیکی تب کریمه کنگو (CCHF) درخراسان رضوی )1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the association between FokI and BsmI polymorphisms of vitamin D receptor gene and risk of colorectal cancer in Iranian patients referred to Taleghani hospital, Tehran
بررسی همبستگی پلی‌مورفیسم جایگاه‌های BsmIو FokIژن گیرنده ویتامین D با خطر سرطان روده بزرگ در بیماران ایرانی مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistance of gonococcal infections in women referred to Azad University hospitals
شناسایی موارد مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک در عفونت‌های گونوکوک در خانم‌های مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان بیمارستان‌های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of hemovac on short- term outcome of Lichtenstein herniorrhaphy
بررسی تاثیر کارگذاری هموواک بر نتیجه کوتاه مدت عمل هرنیورافی لیختن اشتاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the viewpoint of nursing students and their trainers regarding preventing and facilitating factors of effective clinical teaching in Islamic Azad University, Marageh Branch
بررسی مقایسه‌ای عوامل بازدارنده و تسهیل کننده آموزش بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان و مربیان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of PCR method for detection of Salmonella enteritidis contamination in poultry products in Karaj
ارزیابی روش PCR جهت تشخیص آلودگی به باکتری سالمونلا انتریتیدیس در محصولات ماکیان در شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of polymorphism in rpoB gene (a marker of gene resistance to rifampin drug) in mycobacterium tuberculosis isolated from patients in Tehran
مطالعه و شناسایی پلی‌مورفیسم ژن rpoB (مارکر مقاومت به داروی ریفامپین) در سوش‌های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به دارو در نمونه‌های جدا شده از بیماران شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of TNFα-244GàA, TNFα-308GàA and TNFα-238GàA polymorphisms in healthy and malaria infected patients of Kerman and Hormozgan provinces
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم‌های TNFα-244GàA، TNFα-308GàA و TNFα-238GàA در افراد سالم و مبتلا به مالاریا در دو استان کرمان و هرمزگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of Cag A positive Helicobacter pylori with bacterial colonization and epithelial immune response
ارتباط هلیکوباکتر پیلوری سوش CagA مثبت با میزان کلونیزاسیون باکتری و میزان پاسخ ایمنی ایجاد شده در سلول‌های اپیتلیال معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production and physicochemical evaluation of Neisseria meningitidis serogroup A outer vesicle as a vaccine candidate
تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی وزیکول غشاء خارجی نیسریا مننژیتیدیس سروگروه Aبه عنوان کاندیدای واکسن مننگوکوکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nicotine on sperm motility in male mice under methylphenidate treatment
بررسی اثرات نیکوتین بر تحرک اسپرم در موش‌های نر نژاد Balb/c تحت درمان با متیل فنیدیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2011-2)


A case report of rare colorectal adenocarcinoma with skin metastasis presentation
گزارش یک مورد آدنوکارسینوم کولورکتال نادر با تابلوی متاستاز پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Occurrence pulmonary tuberculosis in a patient with Bernard soulier syndrome: a case report
گزارش یک مورد سندرم برنارد- سولیر و همراهی آن با سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep quality and related factors in interns and externs of Tehran Islamic Azad University medical students
بررسی شیوع اختلال خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of participating factors of age- related cataract among patients referred to ophthalmology centers under supervision of Tehran University of medical sciences
بررسی عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به مراکز چشم پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between anemia and severity of fatigue and quality of life in cancer patients undergoing chemotherapy
بررسی ارتباط آنمی با شدت خستگی و کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Qualitative study of adolescences opinion among nutritional habits and believes
بررسی کیفی دیدگاه نوجوانان در خصوص الگوها و باورهای تغذیه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of cholera in Iran: a 5- year survey
بررسی مولکولی سرواپیدمیولوژی وبا طی یک مطالعه 5 ساله در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Production of collagen type I and its using in medical practice
تولید کلاژن نوع اول و به کارگیری آن در مصارف پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of intravenous immunoglobulin (IVIG) in hemolytic jaundice of the newborn due to ABO and Rh isoimmunization
بررسی تأثیر ایمنوگلوبین داخل وریدی بر زردی همولیتیک نوزادی ناشی از ایزوایمیونیزاسیون ABO و Rh
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NOD2 novel mutations in Iranian Crohn's patients
جهش‌های جدید ژن NOD2 در بیماران ایرانی مبتلا به کرون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of pentoxifylline on renal apoptosis following ischemic reperfusion injury in rats
مطالعه تاثیر داروی پنتوکسی فیلین بر آپوپتوزیس کلیوی متعاقب آسیب ایسکمی- خونرسانی مجدد در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Attenuating effects of aqueous extract of Lavandula angustifolia on Alzheimeric rat’s spatial learning
اثر تضعیف کننده عصاره آبی اسطوخودوس بر یادگیری فضایی موش های صحرایی آلزایمریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2010-11)


A scientometric overview of 30 years (1978-2007) of medical sciences productivity in Iran
بررسی تحلیلی تولیدات علمی ایران درحوزه علوم پزشکی به روش علم سنجی از طریق پایگاه استنادی Web of Science طی 30 سال (2007-1978)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying knowledge of medical students of Tehran universities toward avian influenza
بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی دانشگاه های تهران در مورد آنفلوانزای مرغی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of occupational disease information system in countries United States, Finland, France and Iran in 2009
مطالعه تطبیقی نظام اطلاعات بیماری های شغلی کشورهای امریکا، فنلاند، فرانسه و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health analysis and stress coping strategies in families caring for patients with epilepsy referring to Iranian association of epilepsy
بررسی سلامت روان و شیوه های مقابله با استرس در خانواده بیماران مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnostic value of Pap smear test in screening of bacterial vaginosis
تعیین ارزش روش پا‌پ‌اسمیر در غربالگری واژینوز باکتریال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Kangaroo mother care on duration of exclusive breastfeeding and feeding pattern in neonates of mothers who delivered by cesarean section
تاثیر تماس کانگورویی بر مدت زمان تغذیه انحصاری با شیر مادر و الگوی تغذیه در نوزادان مادران سزارینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of inhalation aromatherapy on female students’ anxiety and depression settling in dormitory of Tehran University of Medical Sciences
بررسی تاثیر رایحه درمانی استنشاقی بر اضطراب و افسردگی دانشجویان دختر ساکن مجتمع خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of accupuncture in control of primary dysmenorrhea related pain in 15-30 years old women at the gynecology clinic of Bouali Hospital between 2007 and 2008
بررسی اثر طب سوزنی در کنترل درد دیسمنوره اولیه در خانم های 30-15 سال مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان بوعلی در سال های 1386 و 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of cabergoline on pituitary– thyroid hormones in adult male rats
تاثیر داروی کابرگولین برمیزان هورمون های محور هیپوفیز- تیروئید در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of nano structure S-layer and β-lactamase in Bacillus cereus strains
بررسی فراوانی نانوساختار لایه سطحی و β-لاکتاماز در سویه های باسیلوس سرئوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role and effect of finasteride on the spermatogenesis, prostate gland and epididym of mature NMRI mouse in in vivo and in vitro conditions
تأثیر و نقش داروی فیناستراید براسپرماتوژنز، غده‌ پروستات و اپیدیدیم موش نژاد NMRI بالغ در شرایط in vitro و in vivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of doxepin on physiology of reproduction in adult male rats
تأثیر داروی داکسپین بر فیزیولوژی تولیدمثل در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2010-9)


Study the relationship of anxiety and anger with chronic hypertension
بررسی رابطه اضطراب و خشم با فشار خون مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of awareness and recall in rhinoplasty operation with local anesthesia and IV sedation
بررسی میزان هوشیاری و به خاطرآوردن دراعمال جراحی رینوپلاستی همراه با بی‌حسی موضعی و سدیشن وریدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of urea breath test to detect Helicobacter pylori infection among patients with chronic renal failure candidate for renal transplantation
دقت تشخیصی تست تنفسی اوره برای عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران دچار نارسایی کلیوی کاندید پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A qualitative research on the reasons for tendency toward using the Indian T (Pregnan) intrauterine device in Badr health center
بررسی کیفی تمایل به استفاده از IUD نوع هندی (Pregna) در خانم‌های مراجعه کننده به مرکز بهداشتی– درمانی بدر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of cigarette smoking and contemporary noise exposure on hearing loss
تاثیر کشیدن سیگار و مواجهه هم‌زمان با سر و صدای بالاتر از حد مجاز بر افت شنوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy of letrozole and clomiphene citrate in the treatment of infertility induced by ovulation disorder in patients with polycystic ovarian syndrome
مقایسه اثر بخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در درمان نازایی ناشی از اختلال تخمک گذاری در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of N- acetyl- l- cysteine on reduction of semen viscosity
بررسی اثر ان- استیل- سیستئین در کاهش ویسکوزیته مایع منی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of chronic use of imatinib on wistar rat fetuses
اثرات ناشی از مصرف مزمن ایماتینیب بر جنین های موش صحرایی نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of gene and protein expression of opticin in human cancer cell lines
بررسی بیان ژن پروتئینOpticin در رده های مختلف سلول های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of vibration stress on the sexually dimorphic nucleus (SDN) of hypothalamus of immature male Wistar rat
بررسی تاثیر استرس ارتعاش برهسته های دوشکلی جنسی (SDN) هیپوتالاموس در رت نر نابالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مولکولی جهش های ژن MEFV در مبتلایان به تب مدیترانه ای فامیلی مراجعه کننده به بیمارستان آیت لله طالقانی تهران طی سال های87-1385
بررسی مولکولی جهش های ژن MEFV در مبتلایان به تب مدیترانه ای فامیلی مراجعه کننده به بیمارستان آیت لله طالقانی تهران طی سال های87-1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of watery and alcoholic extract of green tea on the process of open skin wounds healing in male rat (NMRI)
بررسی اثر ترمیمی عصاره آبی والکلی چای سبز بر روند التیام زخم های باز پوست موش های نژاد NMRI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2010-4)


Pulmonary manifestations of pediatric hyper IgE syndrome
گزارش تظاهرات ریوی در سندرم Hyper IgE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of patients’ education by nursing students and employment nurses and its effective factors in Tabriz hospitals in 2007-2008
بررسی وضعیت آموزش بیمار در دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل و عوامل موثر برآن در بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between job satisfaction and Hertzberg’s motivative – hygienic factors in staffs of Yasouj hospitals
بررسی ارتباط عوامل بهداشتی و عوامل انگیزشی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان‌های آموزشی یاسوج بر اساس نظریه انگیزشی هرزبرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of life style and self-esteem among adolescent girls of daily public high schools of Tehran
بررسی ارتباط سبک زندگی با عزت نفس دختران نوجوان دبیرستان‌های دولتی روزانه شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of 4-year survival in familial and non familial colorectal cancer
بررسی تفاوت بقاء 4 ساله در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ ارثی و غیرارثی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of admission-time blood sugar on the intra-hospital death of acute myocardial infarction patients
بررسی تاثیر میزان قند خون بدو بستری در مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of ATP-sensitive potassium channels in the clonic seizure threshold inuced by pentylenetetrazole in mice with diabetes type I
بررسی نقش کانال‌های پتاسیمی وابسته به ATP در تغییرات آستانه تشنجات کلونیک القاء شده با پنتیلن تترازول در موش‌های سوری دیابتیک نوع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of extremely low frequency (ELF) pulse and DC magnetic fields on the growth of E.coli
بررسی اثر میدان های مغناطیسی ترکیبی مستقیم (DC) و پالسی با فرکانس بسیار پایین (ELF) بر روی رشد باکتری E. Coli
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hypoglycemic effect of alcoholic extract of eucalyptus (Eucalyptus globulus L.) leaves in healthy and diabetic rats
بررسی اثر هیپوگلیسمیک عصاره الکلی برگ گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) در موش های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying cytotoxit effects of tolualdoxime on immature Balb/C mice spermatogenesis
بررسی اثرات سیتوتوکسیک تولوالدواکسیم بر روی اسپرماتوژنز موش‌های نژاد Balb/C نابالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of apoptosis induced by Calendula officinalis extract on experimental colon carcinoma in rats
مطالعه آپوپتوزیس متعاقب تاثیر عصاره گل همیشه‌بهار در کارسینوم تجربی کولون موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency and importance of jak2v617f mutation among Iranian patients with polycythemia vera, essential thrombocythemia and primary myelofibrosis
فراوانی و اهمیت بررسی موتاسیونV617F JAK2 در بیماران ایرانی مبتلا به پلی‌سیتمی ورا، ترومبوسیتمی اساسی و میلوفیبروز اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2009-12)


Tuberculosis of knee joint: a case report
گزارش یک مورد سل مفصل زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of quality of life and hypothyroidism in patients referred to hospitals affiliated by Medical Science Universities of Tehran in 2007
بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کم کاری تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of glucose-6-phosphate dehydrogenese (G6PD) gene mutations in patients with G6PD deficiency of Fars and Esfahan provinces
بررسی مولکولی جهش های ژن گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز(G6PD) در بیماران مبتلا به فاویسم استان های فارس و اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of angiographic findings of flat panel and conventional methods in patients with Subarachnoid Hemorrhage (SAH) referred to Imam Khomeini Radiology Center from 2006-2007
بررسی یافته های آنژیوگرافی بیماران مبتلا به خونریزی ساب آراکنوئید مراجعه کننده به مرکز تصویر برداری امام خمینی به روش Flat Panel و Conventional در فاصله زمانی 1386- 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) and its antibiotic resistance among children less than 5 Years in Marvdasht
بررسی شیوع منابع آلودگی سویه های انتروهموراژیک اشریشیاکلی و میزان مقاومت آن ها در مقابل آنتی بیوتیک ها در بین کودکان زیر 5 سال شهرستان مرودشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of antioxidant enzyme levels in mild and severe preeclampsia and normal pregnancies
ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلبول های قرمز در زنان مبتلا به پره اکلامپسی خفیف و شدید و زنان باردار سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the effect of massage therapy on stroke patients
بررسی تاثیر ماساژدرمانی بر بیماران مبتلا به سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stage-based interventions for drug abuse prevention among petrochemical workers in assaluyeh
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل مراحل تغییر در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در کارگران پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy of eye movement, desensitization and reprocessing and cognitive behavioral therapy methods in the Treatment of stress disorder
مقایسه تاثیر روش حساسیت زدایی توام با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) با درمان شناختی ـ رفتاری (CBT) در درمان اختلال استرس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assesment of FLT3-gene mutations among children with acute leukemia
بررسی جهش های ژن ( FLT3 (FMS like tyrosine kinase 3 درکودکان مبتلا به لوسمی های حاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of age progression on apoptosis of ventricular cardiomyocyte of rats
بررسی میزان آپوپتوزیس طی افزایش سن در کاردیومیوسیت های بطنی موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-inflammatory effect of ethanolic extract and essential oil of Eucalyptus globulus in mice
بررسی اثر ضدالتهابی عصاره الکلی و اسانس برگ گیاه اکالیپتوس (Eucalyptus globulus) در موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2009-10)


Frequency of Campylobacter jejuni in stool samples of patients with bloody diarrhea
بررسی مبتلایان به اسهال خونی از نظر عفونت با کمپیلوباکتر ژوژونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Burnout of nurses employed at Tehran psychiatric hospitals and its relation with social supports
بررسی میزان فرسودگی شغلی و ارتباط آن با حمایت های اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های روانپزشکی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ginger extract reduces delayed gastric emptying and nosocomial pneumonia in ARDS patients hospitalized in ICU
اثر عصاره زنجبیل در افزایش زمان تخلیه معده و کاهش ابتلا به پنومونی وابسته به دستگاه تهویه مکانیکی در مبتلایان ARDS بستری در بخش مراقبت های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nisin on decreasing concentration of chemical preservatives
ارزیابی تاثیر نایسین روی کاهش غلظت نگهدارنده های شیمیایی مواد غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of metronidazole resistance Helicobacter pylori strains isolated from Shahrekord
ارزیابی مقاومت دارویی در سوش های هلیکوباکترپیلوری جدا شده از بیماران شهرکرد نسبت به داروی مترونیدازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decreased risk of cancers and some carcinogenic factors by probiotic cultures
بررسی کاهش امکان سرطان با استفاده از چند سویه باکتری های پروبیوتیک در مقابل برخی از مواد کارسینوژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effects of ethanolic extract of parsley (Petroselinum crispum L.) leaves in mice
بررسی اثر ضددردی عصاره الکلی برگ گیاه جعفری (.Petroselinum crispum L) در موش های کوچک نر بالغ آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of losartan on renal function and deterioration after unilateral ureteral obstruction in rat
مطالعه اثر لوزارتان بر عملکرد و آسیب کلیه متعاقب انسداد کامل یکطرفه حالب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Scrophularia striata extract on human fibroblast cells
بررسی اثر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر سلول های فیبروبلاست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HIV type 1-based particles effect in transduction of HT1080 cell line: A technique in β-thalassemia gene therapy
استفاده از ویروس های نوترکیب مشتق از HIV-1 برای ترانسداکشن سلول های HT1080 با هدف ژن درمانی بیماران بتا - تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study Of cytotoxicity effect of total saffron extract on hepatocarcinoma cell line (HepG2(
بررسی اثر سایتوتوکسی سیتی عصاره تام زعفران بر روی سلول های کارسینومای کبد انسان (HepG2)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of γ-globin induction levels by different concentrations of hydroxyurea in K562 cell lines for β thalassemia treatment
بررسی میزان القا ژن γ - گلوبین با غلظت های مختلف هیدروکسی اوره در رده سلولی K562 با هدف درمان بتا تالاسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2009-7)


Evaluation of neonatal sepsis by BACTEC system in Mahdie hospital
بررسی موارد سپسیس نوزادی در بیمارستان مهدیه تهران با استفاده از دستگاه BACTEC جهت انجام کشت خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma levels of zinc among patients with recurrent vulvovaginal candidiasis
بررسی سطح پلاسمایی روی در بیماران مبتلا به ولووواژینیت تکرارشونده کاندیدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of body image and its relationship with eating disorders among female students of Islamic Azad University, Tehran center branch
بررسی تصویر ذهنی از جسم و ارتباط آن با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between nurses’ communication skills and nurse-physician relationship and collaboration in Alborz hospital of Karaj in 2008
بررسی رابطه بکارگیری مهارتهای ارتباطی با ارتباط و همکاری میان پرستاران و پزشکان بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroprevalence of deliac disease among inpatients with chronic psychiatric disorders
بررسی شیوع سرولوژیک بیماری سلیاک در بیماران با اختلالات روانی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of tobacco use and its association with perception of health among secondary and high school students in Damavand and Pakdasht districts
بررسی مصرف دخانیات و ارتباط آن با درک عمومی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان از سلامت خود در شهرستان های پاکدشت و دماوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of topiramate versus sodium valproate in the prevention of migraine headaches
مقایسه اثربخشی توپیرامات و سدیم والپروات در پیشگیری از سر دردهای میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between quinolones and beta-lactams resistance with feature of producing capsules in pseudomonas aeruginosa isolated from urine
بررسی ارتباط مقاومت کینولونی و بتالاکتامی با قدرت کپسول زایی در بین سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative real-time PCR technique for rapid diagnosis of trisomy 21
تشخیص سریع سندرم تریزومی 21 با استفاده از تکنیک Real-time PCR کمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of induced apoptosis of apigenin in 3 lines of human B cell lymphoma in vitro
بررسی اثرات آپوپتوزیس القا شده آپی جنین بر 3 رده سلول سرطانی لنفوسیتی B انسان در in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study of cell death in lymphoid tissues of SPF chickens with avian influenza virus (H9N2) infection
مطالعه تجربی مرگ سلولی در بافت های لنفوئیدی جوجه های SPF متعاقب عفونت با ویروس آنفلوانزای مرغی سروتیپ H9N2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of trifluralin on LH, FSH, and testosterone levels and testis histological changes in adult rats
بررسی اثرات سم تری فلورالین بر هورمون های FSH, LH، تستوسترون و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2009-4)


The effect of family planning course on knowledge and attitude of students about family planning in Karaj Azad University
بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش درس تنظیم خانواده در آگاهی و نگرش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نسبت به تنظیم خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of colorectal tumors in two medical centers in Tehran between 2004 and 2007
بررسی شیوع تومورهای کولورکتال در مراجعه کنندگان به دو مرکز در سطح شهر تهران از سال 1383 تا 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of level and way of using defense mechanisms by diabetic and healthy individuals in 2007
بررسی تطبیقی میزان و نحوه استفاده از مکانیسم های دفاعی در بین بیماران دیابتی و افراد سالم در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sleep pattern and prevalence of sleep disturbances in medical students and specialist residents
الگوی خواب و شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان پزشکی و دستیاران تخصصی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plasma free 8-iso-PGF2α levels in normotensive and preeclamptic pregnancies
بررسی میزان 8iso-prostaglandin آزاد در زنان حامله مبتلا به پره اکلامپسی و مقایسه آن با زنان حامله با فشار خون طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of adult mouse lung extracts growth factors in differentiation of umbilical cord stem cells into blood cells in vitro condition
مطالعه تاثیر فاکتورهای رشد عصاره شش موش بالغ بر تمایز سلول های بنیادی بند ناف جنین به سلول های خونی در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health education on performing Pap smear test for prevention of cervix cancer in teachers of Isfahan city
بررسی تاثیر آموزش بهداشت در انجام آزمون پاپ اسمیر برای پیشگیری از بیماری های سرطان دهانه رحم در معلمین مدارس شهرستان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ginger on nausea and vomiting of oral contraceptives users in Shiraz
بررسی اثر زنجبیل در تهوع ناشی از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری ترکیبی خوراکی در زنان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of music therapy on anxiety, pain, nausea and vital signs of caesarean section clients in Dr. Shariatee hospital of Esfahan in 2006
تعیین تاثیر موسیقی درمانی بر میزان اضطراب، درد، تهوع و علایم حیاتی بیماران تحت جراحی سزارین در بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of treadmill exercise on experimental diabetic hepatopathy in rats
نقش ورزش تریدمیل بر هپاتوپاتی دیابتی تجربی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of L-carnitine supplement on semen parameters in men with idiopathic infertility
اثر تیمار خوراکی L- کارنی‎تین بر پارامترهای اسپرم در مردان نابارور ایدیوپاتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Long– term organ culture of fetal Balb/C mouse heart and effects of electromagnetic fields and L-Arginine on the heart development
بررسی کشت درازمدت قلب جنین موش سوری نژاد Balb/C و تاثیر میدان های الکترومغناطیسی و L-Arginine بر رشد و تمایز آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2008-12)


Diagnostic value of sonography in discriminating benign from malignant liver space occupying lesions
تعیین ارزش تشخیصی سونوگرافی در افتراق ضایعات فضاگیر کبدی در مقایسه با پاتولوژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the susceptible factors in wife abuse among women referred to karaj forensic medicine center in 2005: a case – control study
بررسی عوامل موثر در همسرآزاری در زنان ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی کرج در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of nursing staff about standard precautions and isolation
بررسی آگاهی پرستاران در رابطه با احتیاط های استاندارد و ایزولاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventing nosocomial infection transmit in gynecology and midwifery Service providers in Tabriz (experience of educational interventions)
پیشگیری از انتقال عفونت در واحدهای سرپایی زنان و مامایی شهر تبریز (تجربه مداخله آموزشی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of efficacy and complications of snuff box arterivenous fistulas in patients with chronic renal failure: ligation versus not ligation of distal vein
بررسی کارایی و عوارض بستن دیستال ورید در فیستول‌های شریانی وریدی ناحیه انفیه‌دان تشریحی (snuff box) در مقایسه با عدم بستن آن در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of minimum period of pregnancy associated with maximum survival rate of preterm newborns and its matching with verses of holy Quran
بررسی حداقل سن بارداری جهت تولد نوزاد پیش از موعد با حداکثر میزان بقا و تطابق آن با آیات قرآن مجید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of complementary therapies on pain and labor outcomes in nuliparous women referred to delivery unit in Fatemiyeh Hospital in Shahrood city (2003-2005)
بررسی تاثیر استفاده از درمان حمایتی بر میزان درد و نتایج لیبر زنان باردار نولی پار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه شاهرود در سال 1384-1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Celiac Disease in Type 1 Diabetic Patients Screened by Tissue Transglutaminase Antibodies in North-West of Iran
بررسی فراوانی بیماری سلیاک در افراد مبتلا به دیابت نوع یک با استفاده از آزمون آنتی بادی ترانس گلوتامیناز بافتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of balance training based on proprioceptive reinforcement on the dynamic balance performance and Cobb angle of patients with mild adolescent idiopathic scoliosis
بررسی نقش تمرینات تعادلی با تکیه برتقویت گیرنده های پروپریوسپتیو بر عملکرد تعادل دینامیکی و روند بیماری اسکولیوسیز ایدیوپاتیک خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of apoptosis in epididymal tissue after unilateral experimental cryptorchidism in adult male rat
مطالعه آپوپتوز در بافت اپی دیدیم پس از کریپتورکیدیسم تجربی یک طرفه در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of sodium tungestate on pancreas of diabetic male rats and its histopathological alteration
بررسی اثرات حفاظتی تنگستات سدیم برپانکراس موش های صحرایی نر دیابتی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی متعاقب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dibenzo-18-crown-6 on haematopoitic cells colony formation of mouse bone marrow
بررسی اثرات دی بنزو -18- کراون-6 بر کلنی زایی سلولهای مغز قرمز استخوانموش نژاد Balb/C در شرایط in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2008-10)


A case report of late hemorrhagic disease of newborn
معرفی یک مورد خونریزی دیررس دوره نوزادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of relation between pre-eclampsia and retinal disorders using electroretinography
بررسی ارتباط پره اکلامپسی و اختلالات شبکیه چشم ناشی از ان با استفاده از آزمایش الکترورتینوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of training demands of MS patients, members of Iran's MS Society in 2007
بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به MS عضو انجمن MS ایران در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of adaptation rate of coronary artery disease female patients according to quadruple aspects of physiologic, self perception, role playing and independence/dependence in Tabriz, 1386-87
بررسی میزان سازگاری زنان مبتلا به بیماری های عروق کرونر بر اساس ابعاد چهارگانه فیزیولوژیک، خودپنداری، ایفای نقش و استقلال- وابستگی در شهر تبریز، 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association study of pre-pregnancy BMI and parity with weight change and BMI at 6 months postpartum in Javaheri hospital and the other related centers to Islamic Azad University in 1385
بررسی ارتباط BMI مادر قبل از بارداری و پاریتی با تغییرات وزن و BMI شش ماه پس از زایمان در مادران مراجعه کننده به بیمارستان جواهری و سایر مراکز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between aerobic and physical exercises effects on PMS of women in Shiraz
مقایسه تاثیر ورزش ایروبیک و تمرینات فیزیکی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی در زنان شهرستان شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ramadan fasting on some components of metabolic syndrome
بررسی اثر روزه بر شاخص هایی از سندرم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Sweden massage on hypertention
بررسی تاثیر ماساژ سوئدی بر فشار خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of sub-MIC ciprofloxacin effects on Shigella dysenteriae
بررسی تاثیرات Sub-MIC سیپروفلوکساسین بر روی باکتری شیگلا دیسانتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tamoxifen on reproduction capability of male Wistar rats
بررسی تاثیر تاموکسیفن بر توان تولید مثلی رت های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Commiphora Mukul resin extract effect on increasing physical stamina in male rat
بررسی تاثیر رزین گیاه Commiphora Mukul (گوگولو) بر قوای جسمانی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Bax protein expression in Dexamethasone induced apoptosis in spermatogenic cells in mice
بررسی بیان پروتئین Bax در آپوپتوز ناشی از دگزامتازون در سلولهای زایای اسپرم در موش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2008-7)


Assessment of satisfaction about future job satisfaction among medical students
ارزیابی رضایت از آینده حرفه ای در دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of association between lifestyle and hemorrhoids among patients referring to Tehran University of medical sciences hospitals in 2007
بررسی ارتباط شیوه زندگی و هموروئید در مراجعه کنندگان به بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Level of anxiety and its correlation with some individual characteristics in patients with myocardial infarction in hospitals related to Islamic Azad University, Tehran Medical Branch (2005-2006)
بررسی میزان اضطراب و همبستگی آن با برخی از مشخصه های فردی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در سال 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of histopathologic findings in flat and depressed colorectal lesions in patients referring to Taleghani hospital in 2006
فراوانی یافته های هیستوپاتولوژیک ضایعات کولورکتال Flat و Depressed در بیماران مراجعه کننده به بخش گوارش بیمارستان طالقانی در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of tissue culture and ELISA methods for cytomegalovirus infection diagnosis in abortions
بررسی ارزش تشخیصی کشت در رده های سلولی و مقایسه آن با تست الایزا در عفونت های سیتومگالوویروس در موارد سقط جنین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of music effect on concentration and attention among students of Azad University of medical sciences, Tehran unit
بررسی تاثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sorbitol jelly jam on glycemic index of diabetes type II patients
بررسی تاثیر مربای رژیمی تهیه شده از سوربیتول بر شاخص گلایسمیک در بیماران دیابتی نوع II
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of antimutagenicity and anticancer effects of Citrus Limon
بررسی خواص ضدجهشی و ضدسرطانی لیموشیرین Citrus Limon
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcohol extract from leave Juglans regia on antinociceptive induced by morphine in formalin test
بررسی اثر ضد دردی عصاره الکلی برگ گردو (Juglans regia) بر بی دردی القا شده به وسیله مرفین با استفاده از تست فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tamoxifen on histological structure of testis in adult male Wistar rats
تاثیر تاموکسیفن بر ساختار هیستولوژیکی بیضه در رت های نر بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of DMSO concentrations on -globin expression in Hu11 cells
بررسی غلظت های D‏MSO بر بیان ژن گاماگلوبین در سلول های هیبرید Hu11
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative comparison of NASBA-ELISA and RT-PCR-ELISA sensitivities for measurement of the BCR-ABL genes fusion transcript in CML patients
مقایسه کمی حساسیت NASBA-ELISA و RT-PCR-ELISA در اندازه گیری رونویس الحاقی ژن های BCR-ABL بیماران مبتلا به CML
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2008-4)


Angiomyolipoma with omental involvement in a 35- year- old woman: a case report
گزارش یک مورد نادر از آنژیومیولیپوم کلیوی با درگیری امنتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of the background experience of nurses and their consideration for the standards of muscular injections and dressing in some selective hospitals in Esfahan
بررسی ارتباط سابقه کار و رعایت استانداردهای تزریقات عضلانی و پانسمان در چند بیمارستان منتخب اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of success rates in breastfeeding after vaginal delivery and cesarean section
مقایسه میزان موفقیت در شیردهی مادران به دنبال زایمان طبیعی و عمل سزارین در شهر تهران در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and progression rate of myopia among medical students of internship course in Islamic Azad University, Tehran medical unit
بررسی میزان شیوع و پیشرفت میوپی در میان دانشجویان پزشکی سه ترم آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Symptoms of Depression, General Anxiety, Obsessive- Compulsive and Phobia in interictal phase in Patients with Epilepsy
فراوانی علایم افسردگی، اضطراب منتشر، وسواسی و ترس مرضی در فاز اینترایکتال مبتلایان به صرع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparative assessment of intramuscular progesterone and intravaginal progesterone to support luteal phase in IVF cycle
بررسی مقایسه ای دو روش مصرف پروژسترون عضلانی و شیاف سیکلوژست جهت حمایت فاز لوتئال در سیکل های IVF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of vitamin C in prevention of pre-eclampsia in nullipar women
بررسی تاثیر ویتامین C در جلوگیری از بروز پره اکلامپسی در زنان نولی پار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of effect of applying the transtheoretical model to physical activity on health indexes of diabetic type 2 patients
بررسی تاثیر بکارگیری مدل فراتئوری پیرامون فعالیت های فیزیکی، بر شاخص های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2Transtheoretical model, Physical activity, Health indexes, Diabetic type 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the diagnostic value of PCR method in detection of the mycobacterium tuberculosis in urine samples
بررسی ارزش PCR در تشخیص سل در نمونه های ادرار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of sesame oil on blood cholesterol level in aged and young rats
بررسی اثر رژیم غذایی حاوی روغن کنجد بر میزان کلسترول خون موش های صحرایی نر پیر و جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of α2-adrenergic system and caffeine on passive avoidance learning in male wistar rats
بررسی واکنش متقابل سیستم 2α-آدرنرژیک و کافئین بر یادگیری احترازی غیرفعال در موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prenatal diagnosis of fetal sex by molecular analysis of maternal plasma after 8 weeks of gestation
شناسایی جنسیت جنین انسان از طریق پلاسمای مادر باردار از هفته هشتم به بعد بوسیله Nested-PCR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2007-12)


A case of endocervical microglandular hyperplasia which was formerly diagnosed as adenocarcinoma
گزارش یک مورد هیپرپلازی میکروگلاندولر اندوسرویکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of thought aversion technique on
بررسی تاثیر تکنیک انحراف فکر بر میزان درد بیماران جراحی حاد شکمی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of different types of allergy among textile workers in Kashan
بررسی میزان شیوع انواع آلرژی ناشی از الیاف نساجی در بین کارگران کارخانجات نساجی کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی همی پلژیک
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی همی پلژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of progressive muscular relaxation training on anxiety level and health related quality of life in anxious patients after coronary artery bypass surgery
بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی عضلانی بر اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مضطرب پس از جراحی بای پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chondro-protective effects of pomegranate on experimental osteoarthritis
بررسی اثر عصاره انار در حفاظت از غضروف مفصل زانو در مدل تجربی استئوآرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر تکرار میزان تحریک صوتی بر دو شکل موج I و V پاسخ شنوایی ساقه مغزی (BAEP) در افراد عادی
اثر تکرار میزان تحریک صوتی بر دو شکل موج I و V پاسخ شنوایی ساقه مغزی (BAEP) در افراد عادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the effect of regular exercise on diabetic nephropathy in rat
مطالعه نقش ورزش تریدمیل بر نفروپاتی دیابتی تجربی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison between the results of fissurectomy and lateral internal sphincterotomy in the management of chronic anal fissure
مقایسه نتایج فیشرکتومی با اسفنکتروتومی داخلی جانبی در درمان فیشر آنال مزمن با روش جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the immunogenesity structure of
بررسی ساختار ایمونوژنیسیته پروتئین نو ترکیب HIV به دست آمده از ویروس gp41-p24
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2007-9)


Evaluation of face to face training effects on reduction of
بررسی اثرات آموزش چهره به چهره در کاهش تداخلات دارویی نسخ بیمه ای پزشکان در پاییز و زمستان 1385-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal knowledge, attitude and perception about
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در مورد مصرف آهن و ویتامین تکمیلی در شیرخواران در چهار مرکز تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying depression in asthmatic patients
بررسی افسردگی در مبتلایان به آسم مراجعه کننده به بیمارستان شهدای کارگر شهر یزد در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying SMN gene deletions in Iranian patients
ارزیابی درمان دارویی کیست هیداتیک با آلبندازول و پرازی کوانتل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electrodiagnostic prevalence of accessory peroneal nerve in admitted patients in Shohada hospital
بررسی فراوانی الکترودیاگنوستیک عصب پرونئال فرعی در مراجعه کنندگان به بخش طب فیزیکی بیمارستان شهدای تجریش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of exercise in water (hydrotherpy) on pain relief and extended range of motion in rheumatoid arthritis patients
تاثیر حرکت درمانی در آب بر کاهش درد و افزایش دامنه حرکتی مفاصل بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the efficacy of Avonex, Rebif and Betaferon in motor disability (Expanded Disability Status Scale) and relapsing rate of multiple sclerosis patients
مقایسه اثربخشی داروهای آونکس، ربیف و بتافرون برمیزان ناتوانی حرکتی (EDSS) و میزان عود بیماری در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing AVF ligature and transvenous endorrhaphy for AVF closure in hemodialysis
مقایسه نتایج دو روش لیگاتور و اندورافی از طریق ورید جهت بستن فیستول شریانی - وریدی در بیماران مبتلا به همودیالیز مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study of renal tubular cells apoptosis subsequent to influenza virus (H9N2) in SPF chickens
مطالعه تجربی آپوپتوز سلول های توبولی کلیه جوجه های SPF متعاقب عفونت با ویروس آنفلوانزای سروتیپ H9N2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying SMN gene deletions in Iranian patients with spinal muscular atrophy and prenatal diagnosis
بررسی حذف های ژن SMN در بیماران ایرانی مبتلا به آتروفی عضلانی نخاعی و تشخیص پیش از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2007-6)


Endometrial cancer consisting of both adenosquamous and serous papillary cells with raised β-hCG: a case report
گزارشی از یک مورد سرطان اندومترمتشکل از دو نوع سلول آدنواسکواموس و پاپیلری سروز با افزایش سطح سرمی ?-hCG
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between computer use and feeling of students about their school and school exercises
بررسی ارتباط استفاده از رایانه و احساس دانش ‌آموزان در مورد مدرسه و تکالیف درسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying mental health status of nursing and non-nursing students of Shahroud Islamic Azad University
بررسی سلامت روان دانشجویان پرستاری و غیر پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود و مقایسه آنها با یکدیگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and risk factors of 377 AIDS (HIV infected) patients
بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل خطر 377 بیمار مبتلا به HIV+) AIDS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of formaldehyde on morphometric structure of testis in Balb/C mice
بررسی قد و وزن کودکان 11-7 ساله شهر شاهرود در سال های تحصیلی 84 -1382 و مقایسه آن با استاندارد جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of formaldehyde on morphometric structure of testis in Balb/C mice
سنجش میزان اثر فرمالدئید بر ساختار مورفومتریک بیضه در موش سوری نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between red blood cell membrane fatty acids and plasma lipids with clinical severity of retinitis pigmentosa
بررسی رابطه اسیدهای چرب غشای گلبول قرمز و لیپیدهای پلاسما با شدت بالینی بیماری رتینیت پیگمانته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of seminal plasma selenium concentration on semen parameters
بررسی میزان تاثیر غلظت سلنیوم پلاسمای سمینال بر پارامترهای اسپرم انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the effect of 100 kD protein of shark cartilage on erythroleukemic K562 cell line and normal lymphocytes
بررسی اثر پروتئین 100 کیلو دالتونی غضروف کوسه ماهی بر رده سلولی سرطانی K562 و لنفوسیت های خون محیطی طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of aspergillosis risk factors in high risk patients
بررسی عوامل زمینه ساز آسپرژیلوزیس در بیماران پر خطر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2007-4)


Role of genetic factors in inflammatory bowel disease
نقش عوامل ژنتیکی در بیماریهای التهابی روده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on association between watching television and videos with violent behaviors in male secondary and high school students of Pakdasht district
بررسی همبستگی بین تماشای تلویزیون و ویدئو با رفتارهای خشونت آمیز در دانش آموزان پسر دوره راهنمایی و متوسطه شهرستان پاکدشت در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age-specific prevalence of antibodies to hepatitis A in rural and urban population of Malekan city
بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در جمعیت شهری روستایی شهرستان ملکان بر حسب سن و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of antibiotic resistant-Staphylococcous aureus in the operation room, Golpayegani Hospital, Qom
بررسی وضعیت انتشار استاف اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک در اتاق عمل بیمارستان گلپایگانی شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of different types of strabismus in Labbafinejad Hospital
تعیین میزان شیوع انواع استرابیسم و نتایج درمانی آنها در مرکز جراحی چشم بیمارستان شهید لبافی نژاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of morphine on growth and development of ovarian follicles of the ovaries of mouse in different stages of growth (3-12 weeks)
سنجش میزان تاثیر مرفین بر رشد و نمو فولیکولهای تخمدان موش سوری در مراحل مختلف رشد (12-3 هفتگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying ESWL impact on pancreatic enzymes
بررسی میزان تاثیر سنگ شکنی برون اندامی بر روی آنزیم های پانکراس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of child health services in Iran Health System (East Azarbayjan and Zanjan Proviances)
بررسی اثربخشی مراقبتهای بهداشتی از کودکان زیر 5 سال در نظام سلامت کشور در استانهای آذربایجان شرقی و زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of exogenous retinoic acid on forelimb and hind limb bud culture of rat in vitro
بررسی مشارکت استروئیدها در فعالیتهای مرتبط با نوروترانسمیتر گابا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of exogenous retinoic acid on forelimb and hind limb bud culture of rat in vitro
بررسی مقایسه ای اثر رتینوئیک اسید اگزوژن بر اندام حرکتی جلویی و عقبی جنین موش نژاد Balb/C در شرایط in vitro و مقایسه میزان جذب آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2006-12)


Perforated appendicitis in a premature newborn a case report
گزارش یک مورد آپاندیسیت حاد پرفوره در نوزاد نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of griseofulvin effects on the expression of ATPase-subunit G gene in dermatophyte pathogen Trichophyton rubrum
بررسی تاثیر داروی گریزئوفولوین بر روی بیان ژن ATPase - subunit G در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون روبروم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Acyclovir side effects on developing embryos of Balb/C mice strain
بررسی اثرات ناهنجاری زایی کرم موضعی آسیکلوویر 5% بر رشد و نمو جنین موش آزمایشگاهی Balb/C در روزهای 7، 8 و 9 حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Desferal production increment by inducing mutation in Streptomyces griseoflavus
بررسی میزان افزایش تولید داروی دسفرال توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوفلاووس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the efficacy of erythromycin ointment 0.5% in protection of conjunctivitis in neonates under phototherapy with eye patches
بررسی تاثیر پماد اریترومایسین در پیشگیری از بروز کنژنکتیویت در نوزادان تحت فوتوتراپی و استفاده از چشم بند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting the mortality risk of ICU patients in Booali hospital using APACHE III system
پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش ICU بیمارستان بوعلی بر اساس سیستم APACHE III
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two antimicrobial susceptibility tests, disk diffusion and E-test for determining oxacillin and vancomycin susceptibility
بررسی مقایسه ای نتایج حساسیت ضد میکروبی با دو روش Disk diffusion و E test جهت آنتی بیوتیک های اگزاسیلین و وانکومایسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of colour vision deficiency among male guidance school students
بررسی شیوع نقص دیدرنگی در دانش آموزان پسر شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Juglans regia pericarp on antifungal susceptibility with broth dilution method
بررسی اثر پوست سبز گردو در جلوگیری از رشد قارچ های میکروسپوروم کانیس، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس، اپیدرموفایتون فلوکوزوم، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به روش Broth Dilution
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of cloned gene-related protein Vp2 of infectious bursal disease virus- induced apoptosis in human lymphoma B cells in vitro
بررسی اثرات آپوپتوزیس القاء شده پروتئین ژن VP2 کلون شده از ژنوم ویروس بورس عفونی بر سلولهای سرطانی لنفوسیتی B انسان در in vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2006-9)


Effects of self care planning on reduction of A1C hemoglobin in adults with diabetes mellitus
تاثیر آموزش خودمراقبتی بر کاهش هموگلوبین A1C در بیماران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antinociceptive effects of essential oil of Salvia hypoleuca L. in mice
بررسی اثر ضد درد عصاره الکلی برگ گیاه Salvia hypoleuca در موش های آزمایشگاهی نر بالغ کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clinical manifestation, age and sex distribution in childhood Wilms’ tumor and neuroblastoma in Tehran Children Medical Center hospital
مقایسه شیوع سنی، جنسی و تظاهرات بالینی کودکان مبتلا به تومور ویلمز و نوروبلاستوم در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General practitioners knowledge about smoking cessation approaches
بررسی وضعیت آگاهی پزشکان عمومی در زمینه مشاوره ترک دخانیات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Matricaria chamomilla extract infusion in to nucleus paragigantocellularis attenuates most of morphine withdrawal syndrome signs in rats
اثرات تزریق عصاره بابونه به درون هسته پاراژیگانتوسلولاریس مغز بر علایم قطع مصرف مرفین در موش سفید صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of self-concept in physicians' job success
نقش خویشتن پنداری در موفقیت شغلی پزشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the susceptibility of dermatophytic and saprophytic fungi to Pistacia vera's pericarp extract
بررسی اثر عصاره پوسته تازه پسته در جلوگیری از رشد قارچ های درماتوفیت و ساپروفیت در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of noises in neonatal intensive care unit in Mofid Children’s Hospital
بررسی میزان آلودگی صوتی در NICU بیمارستان کودکان مفید در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of the effects of formaldehyde injection on testicular tissue structure of mouse
بررسی اثر تزریقی فرمالدیید بر ساختار بافتی بیضه در موش سوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time dependent effects of ischemic-reperfusion on rat’s cardiomyocytes apoptosis
نقش متغیر زمان بر تغییرات آپوپتوزیس متعاقب ایسکمی - رپرفیوژن در قلب ایزوله موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2006-6)


Surveying the condition of occupational safety and hygiene in manufacturing and technical trade units in Sabzevar
بررسی وضعیت بهداشت حرفه ای در واحدهای کوچک صنفی شهر سبزوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of intern and extern medical students of Boali and Amiralmomenin hospitals towards prevention and control methods of nosocomial infections
بررسی میزان آگاهی کارآموزان و کارورزان پزشکی بیمارستانهای بوعلی و امیرالمومنین (ع) از روشهای کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the frequency of neural tube defects and the effective factors in pregnant women refereed to Fatemiyeh Hospital in Shahrud
بررسی میزان نقایص لوله عصبی و فاکتورهای موثر در بروز آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه فاطمیه شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic susceptibility of bacteria isolated from urinary tract infection Mohammadi M1, Mohammadi M2
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های باکتریال جداشده از عفونتهای دستگاه ادراری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the heroin on histological structure of liver in mouse (Balb/C)
اثر هرویین بر ساختار بافتی کبد در موش سوری نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometric study of the influence of hypo and hyperthyroidism on papilar myocites at left ventricle of rats
بررسی مورفومتریک تاثیر پرکاری و کم کاری تیروئید برعضلات پاپیلر بطن چپ رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the effects of Hypericum perforatum on Balb/C rats' pregnancy
اثرعصاره علف چای (Hypericum perforatum) برحاملگی موشهای نژاد Balb/C
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of different methods to remove organic inhibitors in order to create a sensitive method for direct surveillance of enteroviral infectious diseases in sewage specimens
ارزیابی روشهای مختلف حذف بازدارنده های آلی جهت راه اندازی یک روش حساس به منظور پایش مستقیم بیماریهای عفونی انتروویروسی درنمونه های فاضلاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tissue culture, Polypeptides, Gel electrophoresis, Salicylic acid, Carnation.
بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر تغییرات پروتئین القا شده در کشت بافت گیاه میخک Dianthus caryophyllus L
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular characterization of a 70 kDa heat shock protein (HSP70) gene in dermatophyte pathogen T.verrucosum
شناسایی مولکولی ژن تولید کننده پروتئین شوک حرارتی 70 کیلودالتونی در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون وروکوزوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2006-4)


Segmental neurofibromatosis a report of two cases
سگمنتال نوروفیبروماتوزیس: گزارش دو مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between computer user involvement, computer attitude and computer anxiety in community health centers
بررسی رابطه مشارکت کارکنان با نگرش به کامپیوتر، هنجارهای ذهنی و اضطراب کامپیوتر در مراکز بهداشتی و درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the relationship between family, emotional, and social factors and child abuse in girl primary schools in Tehran
بررسی رابطه عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی با کودک آزاری در دبستانهای دولتی دخترانه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of age-related cataract in patients admitted to
بررسی عوامل مستعد کننده کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به مراکز درمانی منتخب شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of education on students' parents' knowledge
بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی اولیای دانش آموزان در زمینه عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alloxan on pancreatic beta cells' apoptosis in rat
تاثیر آلوکسان در آپوپتوزیس سلولهای بتای لوزالمعده موش رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying liver enzymes in workers exposed to vinyl chloride vapors
بررسی سطح آنزیمهای کبدی در کارگران مواجهه ‌یافته با بخارات وینیل ‌کلراید در مجتمع‌ های پتروشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of LV dysfunction in basis of ventricular depolarization time in patients with left bundle brunch block v
پیشگویی نارسایی بطن چپ با استفاده از مدت زمان دپولاریزاسیون بطن‌ ها در بیماران دارای بلوک شاخه چپ قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modulatory effects of barbiturates and their binary combinations on human alpha-1 glycine receptors expressed in Xenopus Oocytes
اثرات تعدیلی باربیتواتها وترکیب دوتایی آنها بر گیرنده الفا1 گلیسین انسانی بیان شده بر تخمک قورباغه Xenopus Laevis
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular diagnosis of clonality in B-precursor acute lymphoblastic leukemia of children using immunoglobulin heavy and
تشخیص کلونالیتی در کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B با ارزیابی بازآرایی ژن زنجیره سبک (کاپا) و سنگین ایمونوگلوبولین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2005-12)


Central catheter-induced pleural effusion a case report
پلورال افیوژن به دنبال گذاشتن کاتتر مرکزی از راه گردن: گزارش موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of education on knowledge and attitude of high school girl students towards friendship with the opposite sex
بررسی تاثیر آموزش برآگاهی و نگرش دختران دبیرستانهای منطقه 14 تهران نسبت به دوستی با جنس مخالف در سال 1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of unwanted pregnancy and multivariate analysis of its correlates in Tabriz city, 2004
شیوع بارداری ناخواسته وتحلیل چندمتغیره عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of tuberculosis in patients with chronic cough
بررسی فراوانی سل ریوی در 546 فرد مراجعه کننده با سرفه مزمن مشکوک به سل طی یک سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of micronutrient intakes (vitamins and minerals) in university students
بررسی وضعیت دریافت ریزمغذی‌ها (ویتامین‌ها و املاح) در رژیم غذایی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eradicating Helicobacter Pylori on gastroesophageal reflux disease
بررسی اثر ریشه‌کنی هلیکوباکترپیلوری بر روی رفلاکس معده به مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of heroin used in Iran on fertility in mice (Balb/c)
اثر هروئین های مورد مصرف در ایران بر باروری در موش سوری نر نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

CTLA-4 polymorphism at position 49 in exon 1 and susceptibility to type 1 autoimmune hepatitis
بررسی ارتباط بین پلی مرفیسم آلل G مولکول CTLA-4 در موقعیت 49 در اگزون 1 و استعداد ابتلا به هپاتیت اتوایمیون نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Refractory anemia after Epoetin therapy in patients with chronic renal failure
بررسی ارتباط بین پلی مرفیسم آلل G مولکول CTLA-4 در موقعیت 49 در اگزون 1 و استعداد ابتلا به هپاتیت اتوایمیون نوع 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different glucose concentrations on PC12 cells apoptosis: role of Bax and Bcl2 proteins
بررسی غلظت های مختلف گلوکز بر روند آپپتوز در سلول های PC 12: نقش پروتیین Bax و Bcl 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2005-9)


Report of a patient with concomitant abdominal aortic aneurysm and colorectal carcinoma
معرفی یک بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال و پارگی آنوریسم آئورت شکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of intestinal parasites in Ghaemshahr in 2004
بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در شهرستان قائمشهر در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the frequency of chest trauma (blunt and penetrating in Air Force Hospital, 2002–2004
بررسی فراوانی انواع آسیب های ناشی از تروما (نافذ و غیر نافذ) به قفسه سینه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت نیروی هوایی، 83-1381
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying the association between computer–video games and aggression in male students of guidance schools in Tehran, 2003
بررسی ارتباط بازیهای ویدیویی – رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between renal graft survival and age, sex and anatomical position
ارتباط سن، جنس و موقعیت آناتومیک کلیه اهداکنندگان با میزان بقای گرافت در گیرندگان پیوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

1470 cases of sarcoma referring to Imam Khomeini hospital during an 11-year period
بررسی 1470 بیمار مبتلا به سارکوم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران در مدت 11 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nausea and vomiting after general anesthesia with halothane or isoflurane A double blind randomized trial
مقایسه اثر بیهوشی عمومی با هالوتان و ایزوفلوران در بروز تهوع و استفراغ پس از عمل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clinical manifestations and age and sex distribution in childhood acute lymphoblastic leukemia and acute myelocytic leukemia
مقایسه شیوع سنی، جنسی و تظاهرات بالینی در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک و لوسمی حاد میلوسیتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of bi/oligoclonal rearrangement of immunoglobulin and T-cell receptor genes in Iranian children suffering B-precursor acute lymphoblastic leukemia
ارزیابی بازآرایی بای / اولیگوکلونال ژن های ایمونوگلوبولین و گیرنده های لنفوسیت T در کودکان ایرانی مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد از نوع پیش سازهای B
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of three common mutations of CARD15/NOD2 gene in Iranian IBD patients
NOD2/CARD15 gene, Crohn’s Disease, mutation, Inflammatory bowel disease, Ulcerative colitis.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2005-6)


Comparing transesophageal echocardiography and transthoracic echocardiography for diagnosis of infectious endocarditis
مقایسه اکوکاردیوگرافی از طریق مری با اکوکاردیوگرافی از طریق قفسه صدری در تشخیص 4 بیمار مبتلا به آندوکاردیت عفونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Determining the mutation and the first reports of May-Hegglin anomaly from Iran and the first homozygous E1841K mutations in the world
تعیین نوع موتاسیون و گزارش اولین مورد آنومالی May-Hegglin در ایران و اولین مورد موتاسیون E1841K به صورت هموزیگوت در جهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Antimicrobial activity of aqueous and methanol extracts of Heracoleum Persicum
اولین بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌ های آبی و متانولی گیاه Heracleum Persicum
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Frequency and biochemical expression of hemochromatosis (HFE) gene mutations in 1029 blood donors in Iran
فراوانی و بیان بیوشیمیایی موتاسیون های ژن هموکروماتوز (HEE) در 1029 اهداکننده خون در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Development of covalent reverse dot-blot technique for rapid diagnosis of two common .-thalassemia mutations: IVS-I-5 and IVS-I-110 in Iran
طراحی استریپ تشخیصی با بکارگیری تکنیک هیبریدسازی کووالانت معکوس DNA برای تشخیص سریع دو موتاسیون رایج IVS-I-5 و IVS-I-110 بتاتالاسمی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Prevalence of congenital anomalies in 1000 live births in Javaheri Hospital, Tehran, 2004
بررسی شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در 1000 نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان جواهری تهران، سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Frequency of low back pain after spinal anesthesia for caesarean section in Javaheri Hospital, Tehran, 2004
بررسی شیوع کمر درد به دنبال بی حسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان جواهری تهران، 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Examining the correlation between adenomatous colorectal polyps with Different grade of dysplasia and their distribution in the large intestine, Milad Hospital, 2001-2004
بررسی ارتباط درجات مختلف دیسپلازی پولیپ های آدنومای کولورکتال با توزیع مکانی آنها در روده بزرگ، بیمارستان میلاد تهران، 83-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

A randomized comparative study of the side effects of TCu380A and CuSafe300 IUDs in clients referring to Karaj health centers in 2003
بررسی مقایسه عوارض IUD های ‏TCu380A و CuSafe300 در شش ماه اول استفاده در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی کرج، 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Poliovirus environmental surveillance in Sistan-Balouchestan Province, isolation and identification of viruses by cell culture and microneutralization, and intratypic differentiation by ELISA and probe hybridization
پایش محیطی ویروس پولیو در استان سیستان و بلوچستان و شناسایی ویروس های جدا شده در کشت سلولی با روش میکرونوترالیزاسیون و افتراق بین تیپی توسط روش های الایزا و پروب هیبریدیزاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2005-4)


Evaluating cataract operation with local anesthesia with sedation and monitoring
بررسی جراحی آب مروارید با بیهوشی موضعی همراه با آرامبخشی و پایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The longitudinal effect of health education on health-related quality of life in patients with coronary artery bypass surgery
بررسی تداوم تاثیر آموزش بهداشت بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی بای پاس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Causes of perinatal mortality at Javaheri hospital during a 7- year period 1996-2003
علل مرگ و میر پری ناتال طی 7 سال در بیمارستان جواهری تهران (82-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors influencing the success rate in leukocyte immunization among patients with recurrent miscarriage
عوامل موثر بر میزان موفقیت ایمن سازی لکوسیتی درسقط راجعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of sleep disorder and restless legs syndrome in patients referring to hemodialysis units in university hospitals in Tehran in 2003
بررسی فراوانی اختلال خواب و سندرم پاهای بی قرار در بیماران مراجعه کننده به بخشهای همودیالیز بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new technique to reconstruct nasal dorsum underlay grafting
یک تکنیک جدید جراحی برای بازسازی سقف بینی، پیوند زیر لایه بینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of gastric cancer related indicators in Tehran and 7 other provinces in, 1999 and 2000
بررسی شاخصهای مرتبط با سرطان معده در تهران و هفت استان از کشور در فاصله بین سالهای 1378 تا1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of haloperidol in managing gynecologic-related postoperative nausea and vomiting
بررسی تاثیر هالوپریدول در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2004-12)


Evaluating the effect of instructing patient care on knowledge, attitude and performance of the attentives of cancer patients under chemotherapy referring to the university hospitals of Tehran University of Medical Sciences
بررسی تاثیر آموزش مراقبت از بیمار بر میزان دانش، درک و کاربرد مراقبین بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران در سال 1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical course of myelodysplastic syndrome
بررسی سیر بالینی سندرمهای دیسپلازی میلوئید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of serum zinc and selenium concentration in the etiology of miscarriage in Iranian women
بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم با وقوع سقط جنین در زنان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Glucocorticoid-induced apoptosis of thymocytes in rats
مطالعه تغییرات خودکشی سلولی حاصل از تزریق کورتیکواستروئیدها در تیموس موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lithium carbonate on apomorphine-induced sniffing behaviour in rats
اثر کربنات لیتیوم بر رفتار Sniffing ناشی از آپومرفین در موشهای رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying 177 testis biopsies of infertile males and comparing the results with other diagnostic modalities
بررسی بیوپسی های بیضه 177 مرد نابارور و مقایسه نتایج آن با سایر آزمایشها در تشخیص ناباروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying domestic violence against women in Isfahan in 2003
بررسی انواع خشونت خانوادگی نزد زنان در شهر اصفهان، سال 1382
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inactivation of some bacterial species for surfaces disinfection by ozone
بررسی‌ قدرت‌ ضدعفونی‌ کنندگی‌ ازون‌ بر روی‌ باکتری‌ها در سطوح‌ جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2004-9)


Comparison of ultrasonographic & clinical Methods in Fetal weight estimation
بررسی مقایسه ای تخمین وزن جنین با 2 روش بالینی و اولتراسونوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influential factor on learning among students of Azad university
عوامـل مـوثر بـر یادگـیری در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between general and local anesthesia in tracheostomies. A two year study in Rasool hospital
بررسی مقایسه ای کاربرد بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی درعمل تراکئوستومی در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Colorimetric Method in Glycated Hemoglobin measurment
ارزیابی متغیرهای اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله با روش کالریمتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of awareness of pregnant mothers & reproductive age women about nursing
بررسی آگاهی مادران باردار و خانم ها در سنین باروری از شیوه تغذیه صحیح شیرخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Immunogenicity of Hepatitis B Vaccination In Health workers
بررسی میزان و مدت ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در پرسنل بیمارستان امیرالمومنین وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison between two surgical methods in the treatment of T.O.A.
بررسی مقایسه ای , روش جراحی در درمان آبسه های لوله ای – تخمدانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Anesthesia Techinques for Cesarean section on Hypoglycemia in Neonates of Diabetic Mothers
تاثیر روش بیهوشی در بروز هیپوگلیسمی نوزادان مادران دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles